(16.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Třetí oblast, kde prostor existuje, je dovoz zaměstnanců. Tady se dostáváme do několika problémů, které mají řešit zelené karty, a to je souběh pracovního povolení a povolení k pobytu. Není to ale samospasitelné, nese to s sebou spoustu dalších rizik a podobně. V technických profesích je to opravdu na velkou diskusi o odložené platbě školného, která u technických profesí může být odpouštěna případně motivačně, stimulačně placena firmami, které si tímto způsobem budou držet studenty na vysokých školách technického směru.

Děkuji za pozornost, nebudu vás dále ochuzovat o interpelování mých ministrů, přeji jim to. Pokud by tady nebyli, dejte mi seznamy, budu muset udělat pořádek. Někteří sem chodí opravdu méně, omlouvám se za to.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane premiére, děkuji vám za odpověď na tuto interpelaci.

Upozorňuji všechny kolegyně a všechny kolegy, že jsme ve vymezeném čase vyčerpali interpelace na předsedu vlády a od 16 hodin, což právě začalo, se budeme věnovat ústním interpelacím na ostatní členy vlády. Četla jsem omluvy ministrů v úvodu interpelací, nebudu je číst v tomto bloku. Přistoupíme přímo k interpelacím.

Jako první byl vylosován kolega Miloš Melčák, aby přednesl interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišku. Pan ministr právě přichází. Tato interpelace se týká využití 933 milionů Kč pro rok 2008 na platy učitelů. Prosím pana poslance Miloše Melčáka, aby zahájil blok interpelací na členy vlády.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně, za udělení slova.

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátil s dotazem na osud peněz, které jsme napříč politickým spektrem při projednávání zákona o státním rozpočtu na r. 2008 schválili jako pozměňovací návrh č. B/21/5. Tímto pozměňovacím návrhem poslanců Pohanky a Melčáka se zvýšily rozpočtové zdroje výdajové kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovu o 933 miliónů Kč na další nárůst platů včetně příslušenství pro pedagogické pracovníky regionálního školství.

Ptám se vás, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s těmito prostředky naložilo. Ptám se především proto, že jsem jako spoluautor tohoto pozměňovacího návrhu zejména na počátku týdne se znepokojením sledoval, že z vyjádření stávkujících učitelů se zdálo, že se tato téměř 1 mld. Kč někde ztratila a nedoputovala tam, kam byla určena naší ctěnou Sněmovnou. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik interpelace pana poslance Miloše Melčáka. Požádám pana ministra Ondřeje Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vládní návrh státního rozpočtu na rok 2008 zajišťoval v duchu vládní strategie reformy veřejných financí v resortu školství stejně jako v ostatních výdajových kapitolách platový nárůst 1,5 %. Dodatečným zvýšením rozpočtových zdrojů výdajové kapitoly Ministerstva školství Poslaneckou sněmovnou o 933 milionů Kč podle pozměňovacího návrhu B/21/5, jehož jste spoluautorem, se meziroční platový nárůst regionálního školství zvýšil z 1,5 % na 2,8 %. Při zvažování o nejvhodnější formě alokace těchto dodatečných zdrojů k jednotlivým školám a školským zařízením regionálního školství stálo Ministerstvo školství před dvěma možnými variantami řešení: buď provést normativní rozpis, což je rozhodující nástroj, kterým je rozepisováno více než 99 % disponibilních rozpočtových zdrojů, tedy na bázi platového nárůstu podle vládního návrhu a zvýšené rozpočtové zdroje podle pozměňovacího návrhu rozepsat mimonormativně navíc formou účelového dotačního programu, nebo při druhé možnosti zahrnutí zvýšení rozpočtového zdroje podle onoho pozměňovacího návrhu do celkového objemu normativně rozepisovaných finančních prostředků, a tak zajistit již v základní rovině financování škol a školských zařízení nárůst mzdových výdajů nikoli o 1,5 %, ale o 2,8 %.

Obě varianty byly projednávány v pracovním týmu pro vzdělávání Rady hospodářské a sociální dohody a sociální partneři zastoupení v tomto pracovní týmu se jednoznačně přiklonili k druhé, tzn. normativní variantě rozpisu uvedených rozpočtových zdrojů. Za hlavní argument pro podporu této varianty byla označena shodně nutnost zajistit vyšší mzdový nárůst než 1,5 % nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny zaměstnance regionálního školství, tedy i nepedagogické pracovníky. Na základě tohoto jednoznačného stanoviska sociálních pracovníků posílilo ministerstvo v roce 2008 pro regionální školství bez rozdílů zřizovatele svůj objem normativně rozepisovaných zdrojů včetně příslušenství o schválených 933 milionů Kč, čímž zajistilo, že minimální meziroční nárůst mzdové složky všech normativů stanovených pro rok 2008 činí 2,5 %. Pro krajské a obecní školství zabezpečilo ministerstvo rok 2008 ve svém rozpisu mzdových výdajů díky dodatečnému meziročnímu zvýšení svých rozpočtových zdrojů pro danou oblast Poslaneckou sněmovnou nárůst mzdových výdajů svého rozpočtu na vzdělávání a školské služby pro jednoho žáka následujícím způsobem: v mateřské škole o 1000 Kč na rok, o 2,8 %, v povinné školní docházce o 1900 Kč na rok, to je 4,7 %, ve střední škole o 2000 Kč na rok, to znamená o 4,1 %, a ve vyšší odborné škole o 1210 Kč, to znamená o 2,8 %.

Proč tyto prostředky nebyly hned od ledna vidět na výplatních páskách konkrétních pracovníků v regionálním školství? Překážka nespočívá na bedrech Ministerstva školství, nýbrž na krajích, a to proto, že tyto prostředky byly ve státním rozpočtu alokovány na tento účel a nemohou být ani na jiný účet než tento využity. Problém je v tom, že tyto prostředky jsou řediteli škol vnímány jako nejisté, a proto si je samozřejmě jako dobří hospodáři šetří na pozdější část roku a alokují je nejdříve od dubna dále, kde je jisté, že s nimi mohou počítat.

Po dohodě s odbory jsme vydali prohlášení, kterým jsme komunikovali se všemi zřizovateli, které doporučilo, aby tyto prostředky byly na tento účel použity hned od počátku roku. Ne všichni tak učinili, v některých krajích ano, v některých ne. K této nerovnosti vede náš systém regionálního školství. Proto je třeba, aby ti, u nichž se navýšení na výplatních páskách neobjevilo, apelovali na své ředitele a ti aby apelovali na své krajské odpovědné osoby za školství, aby tak i v budoucnosti učinily, protože s nenavýšeným rozpočtem o 4,5 mld. Kč na příští období 18 měsíců, které se podařilo vyjednat, a vláda to přijala, bude naloženo podobným způsobem. Pokud chceme, aby se to na výplatních páskách objevilo co nejdříve, je nutná úzká spolupráce škol, zřizovatelů, krajů a samotného ministerstva.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Pan kolega Melčák má možnost přednést ještě doplňující dotaz.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP