(15.00 hodin)

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den. Tak já taky přispěju svojí troškou do mlýna. Já mám křížek, i když jsem chtěl ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. O této námitce rozhodneme bezprostředním hlasováním s pořadovým číslem 121, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro námitku 133, proti 14.

 

Budeme opakovat hlasování o procedurálním návrhu poslance Severy jednat a hlasovat i po 21. hodině, a to v hlasování s pořadovým číslem 122, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. A kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám. (Poslankyně Orgoníková výkřiky z lavice "Kateřina Jacques - pak odejde…" doprovází významnými gesty.)

Z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

(Poslanci ČSSD z předních lavic volají "Pracovat!", "Můžeme pracovat!".)

Prosím o klid.

 

Vše je v pořádku? Můžeme tedy přistoupit k projednávání pevně zařazených bodů.

A, pan poslanec Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, troufám si navrhnout v souladu s usnesením 755 Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla pro jednání sněmovních orgánů, podle článku čtyři, abychom pokračovali v bodě, který byl zahájen dnes ráno, tedy v bodě 108. Domnívám se totiž, že ve zvláště zdůvodněných případech je možné takto pokračovat přesně v souladu s tímto usnesením. ("Ne, ne, ne!" ozývá se z lavic ČSSD.)

Oním zvlášť odůvodněním případem, troufám si tvrdit, je onen bod 108 z tohoto důvodu: Je to již potřetí, kdy Poslanecká sněmovna rozhodla o pevném zařazení na konkrétní čas a na konkrétní den. Již potřetí Poslanecká sněmovna díky obstrukcím, které jsou zcela legitimní a legální, dospěla k závěru, že není možné tento bod projednat. Domnívám se, že princip třikrát a dost by měl platit, a proto projednejme, prosím, tento bod.

Můj návrh je zcela v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny i s usnesením, které podrobně upravuje pravidla jednání. Proto prosím, paní předsedající, abyste hlasováním rozhodla o tom, že skutečně se jedná o zvlášť odůvodněný případ, abychom pokračovali a skončili projednávání bodu 108 ať s takovým, či makovým výsledkem.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec a předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, to, co teď předvedl kolega Vidím, to je skutečně nevídané. To usnesení Poslanecké sněmovny totiž také v jiné části stanoví, že návrhy na takovouto změnu nebo pevné zařazení jsou možné pouze v prvních třiceti minutách jednacího dne. A takovýto úzus Poslanecká sněmovna dodržuje v průběhu celého volebního období. Takže já bych byl rád, abychom si říkali, jak tady ty zvyklosti a procedurální pravidla platí jako celek. To je záležitost číslo jedna.

Záležitost číslo dva. Máme tady pevně zařazené body na odpolední jednání Sněmovny, které tato Sněmovna odhlasovala svým většinovým rozhodnutím, tudíž platí - aspoň doufám, že platí - obvyklá praxe, že nejdříve se projednají pevně zařazené body, a poté se vracíme k bodům v pořadí tak, jak byl schválen pořad schůze, v případě, že jsou přerušeny nebo neprojednány. Takže v případě, že o takovém návrhu kolegy Vidíma necháte hlasovat, a to minimálně nadvakrát, tedy poprvé, že existuje takový vůbec zvláštní důvod, a podruhé teprve o případném návrhu na to vlastní zařazení, protože tak by bylo nutno to udělat na začátku jednacího dne v prvních třiceti minutách, tak avizuji, že vznesu protest proti vašemu postupu jako řídící schůze, pokud se o těchto návrzích bude hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, pane předsedo Hašku. Já si pouze dovolím přečíst Poslanecké sněmovně text tohoto usnesení. Jedná se o usnesení 755, pane poslanče Vidíme (přistupoval k řečništi s textem v ruce), kde je opravdu řečeno, že návrh na přeřazení bodu schváleného pořadu schůze lze přednést pouze do třiceti minut od zahájení denního jednání Poslanecké sněmovny. Ve zvláště odůvodněných případech se může Poslanecká sněmovna usnést výjimečně jinak. Musím tedy dát hlasovat o tom, že se jedná o zvláště odůvodněný případ. Potom těch třicet minut po zahájení je zbytečné.

Pane poslanče Kováčiku, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já za ně děkuji, paní předsedající.

Víte co, kolegyně a kolegové, a to všichni prostřednictvím předsedající, máme tady pevně zařazené body, tak je pojďme konečně projednávat. (Cha cha cha a smích zaznívají z lavic napravo.)

A co se týká toho zvláštního důvodu, o kterém tady mluvil pan kolega Vidím, nebo to odůvodnění, já teda jsem to jako odůvodnění příliš nevnímal, protože byly tady jiné pevně zařazené body, které měly bezesporu pro Českou republiku a pro její občany zvláštní odůvodnění, zvláštní význam, docela významný velký význam. A tak jenom připomínám, že na projednání zprávy předsedy vlády o postupu vyjednávání v otázce umístění americké vojenské základny jsme tady čekali sedmkrát. Takže klidně můžeme čekat sedmkrát i na tento bod 108, protože potom se teprve ten takzvaný zvláštní důvod ukáže jako možná zcela zbytečný.

Děkuji. (Zatleskání zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Vidíme.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Já bych jenom znovu chtěl zopakovat pro ty z nás, kteří ne zcela dokonale ovládají literu zákona o jednacím řádu, případně onoho usnesení 755, že pochopitelně je možné návrh na pevné zařazení přednést libovolně. (Před lavicemi postávají poslanci Hašek a Rath. Poslanec Škromach namítá a gestikuluje.)

Odůvodňuji svůj procedurální návrh. To je pro pana poslance Škromacha.

Čili pokud je onen zvláště odůvodněný případ, pak je samozřejmě možné o tomto návrhu dát hlasovat i mimo onu lhůtu. Domnívám se tedy, že je nezbytné, aby předsedající dala hlasovat o tom postupu, jak jsem uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, vaše námitka proti tomu, že jsem udělila panu poslanci Vidímovi slovo - pan poslanec Vidím zdůvodňoval svůj procedurální návrh, respektive odůvodňoval zvláště výjimečný případ v souladu s příslušným usnesením jednacího řádu. Mně nezbývá nic jiného.

Pane poslanče Rathe, hlásíte se jménem poslaneckého klubu? Je to neobvyklé, když je přítomen předseda poslaneckého klubu. (Stojící poslanec Hašek: S procedurálním návrhem.) S procedurálním návrhem, ano. Máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Zajímavé je, že jste se paní předsedající neptala na stejné pana poslance Vidíma, s čím se hlásí. A nechala jste ho hovořit dvakrát, přičemž jednou přednesl procedurální návrh, podruhé ne. (Hlasy proti.)

Ale teď k mému procedurálnímu návrhu.

Dámy a pánové, já navrhuji vyřazení bodu 108 z jednání této poslanecké schůze a přednesu i odůvodnění. (Hlasitá reakce z poslaneckých lavic - smích.)

Víte, s tímto návrhem přichází pan Tluchoř a v podstatě nám nesdělil proč. Prostě řekl, že Poslanecká sněmovna v průběhu projednávání má najednou změnit počty členů ve výborech. A neřekl jediný důvod. Takže já se mohu domnívat, že pan poslanec Tluchoř se probudil a řekl si - ve výborech máme málo lidí, my jako ODS, a chceme víc, jsme takový parní válec, že převálcujeme všechny ostatní a chceme ve výborech mít většinu.

Dobře, i to lze pochopit. Ale dámy a pánové, podívejme se, a každý z nás jsme v nějakém výboru, většina z nás je ve vícero výborech, a teď si sáhněte do svědomí. Myslím, že by stálo za to vytáhnout prezenční listiny jednotlivých výborů a účasti na jednotlivých výborech a podívat se, jak chodí poslanci vládní koalice na výbory. Vždyť vy tady prezentujete veřejnosti, že vlastně práce výborů je nějakým způsobem zablokovaná, nefunguje, protože tam je to přece půl na půl. Dámy a pánové, málokdy, skutečně málokdy se výbory sejdou tak, aby tam skutečně byla parita členů koalice i opozice. Myslím, že se to dá počítat na prstech jedné ruky. Kolikrát jste se nechali vypárovat, vy z vládní koalice? Kolikrát prostě nechodíte na zasedání těch výborů? Kolikrát ten návrh, který je tam projednáván, nemá vaši většinu, ale ne proto, že by to skončilo půl na půl, ale proto, že tam vaši poslanci chybějí?

***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP