(18.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

V bodě 6 v nových částech 19 až 21 v článku XXII až XXIV za slova "náleží měsíční odměna" patří slova "za každý kalendářní den". Tímto se písemný pozměňovací návrh doplňuje.

Dále se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán v písemné podobě. Jako zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu bych krátce uvedl, že návrh na vypuštění bodu 24 z článku I směřuje k odstranění duplicitní úpravy, neboť doplnění definice osamělého pojištěnce v tomto smyslu, že se jedná o pojištěnce, který mimo jiné nežije v registrovaném partnerství, je obsaženo v návrhu zákona, který Poslanecká sněmovna již schválila a který byl postoupen Senátu. Jedná se o novelu zákona o registrovaném partnerství a dalších zákonů, včetně zákona o nemocenském pojištění, konkrétně sněmovní tisk číslo 395 a senátní tisk číslo 257. Návrh má tedy jen legislativně technickou povahu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím nyní pana zpravodaje, aby přednesl své pozměňovací návrhy. Pan kolega Jiří Petrů má slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu k tisku 436, který jste všichni písemně obdrželi již v úterý minulého týdne. Můj pozměňovací návrh se týká přiznání nároku na nemocenské pro 90 tisíc členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů a 5 tisíc členů Horské služby a Vodní záchranné služby, který by nastal v případě dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény tehdy, kdy byl pojištěnec uznán dočasně neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy, po pádu laviny nebo při jiných mimořádných událostech. Podrobnosti i zdůvodnění jsou uvedeny v mém pozměňovacím návrhu, nebudu je tady tedy předčítat.

Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se ke dvěma pozměňujícím návrhům, které byly dnes rozdány na lavice. Upozorňuji, že jsou to návrhy opravené legislativou, čili nepřihlašuji se k těm, které byly rozdány v pátek minulý týden.

Ten první návrh nazvaný "(Druhá upravená verze)" je vlastně alternativní pozměňující návrh, čili konkurenční k návrhu pana místopředsedy Nečase. Na rozdíl od něj nesnižuji pojistné, zvyšuji sazby a zachovávám tedy platbu i první tři dny nemoci.

Co se týká druhého pozměňujícího návrhu, to je na jednom listě "(Nová verze)", jde o pomoc kontrolním orgánům České správy sociálního zabezpečení, kde jsou stížnosti na to, že pokud jsou psány vycházky od 8 do 18, je v podstatě problém kontrolovat plnění léčebného procesu. Proto navrhuji tyto vycházky omezit v maximálně šestihodinovém denním rozsahu, ale s výjimkou například u nemocí onkologických, psychiatrických, kde tento problém takto jednoduše řešit nejde.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Nepadly žádné návrhy, o nichž by bylo možno hlasovat nyní, a proto končí druhé čtení k bodu číslo 19, sněmovnímu tisku 436. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je to bod:

 

24.
Vládní návrh zákona o Policii České republiky
/sněmovní tisk 439/ - druhé čtení

 

Požádám o úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, prosím, abyste z mé strany toto nebrali jako neuctivost vůči Poslanecké sněmovně při projednávání tohoto bodu, leč pokud jde o mé úvodní slovo. Vzhledem k tomu, jak rozsáhlá diskuse z pohledu obsahu, ale i z pohledu délky projednávání je vedena kolem legislativní části reformy Policie České republiky, se domnívám, že v zájmu efektivity dnešního jednání bude postačovat, když se pouze vyjádřím z pohledu poděkování všem poslancům a poslankyním výborů, které se zabývaly touto materií, tedy výboru petičního, ústavněprávního a výboru pro bezpečnost.

Věřím, že se nám na této schůzi Poslanecké sněmovny podaří jak tento, tak související zákon projednat nejen v druhém, ale i v třetím čtení, a budeme tedy schopni položit i legislativní základy tak velkého projektu, jakým reforma naší policie bezesporu je.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi vnitra. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 439/2 a 3. Iniciativně tento návrh zákona projednal také petiční výbor, usnesení petičního výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 439/1.

Nejprve požádám o slovo zpravodaje výboru pro bezpečnost. Tím je pan poslanec Václav Šlajs. Prosím, aby se ujal svého úkolu.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, při prvním čtení jsem podal obsáhlou zpravodajskou zprávu a dnes bych se omezil pouze na konstatování, jak jednal výbor pro bezpečnost.

Výbor pro bezpečnost se tímto zákonem zabýval na 21. schůzi 10. dubna a na 22. schůzi 22. května. Po odůvodnění a rozpravě přijal na 22. schůzi, která se konala 22. května 2008, usnesení číslo 60, které vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk 439/3. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny doporučil Poslanecké sněmovně přijmout vládní návrh zákona o Policii České republiky ve znění pozměňovacích návrhů.

Pro vaši informaci, výbor pro bezpečnost přijal celkem těchto pozměňovacích návrhů 39.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Prosím také zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, zda by nás seznámil s projednáváním tohoto tisku ve výboru ústavněprávním.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já budu také velice stručný. Ústavněprávní výbor projednal tento rozsáhlý tisk a doporučil se změnami a doplněními, které byly nepochybně rozdány všem poslancům, tento tisk také schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím ještě zpravodajku výboru petičního paní poslankyni Hanu Orgoníkovou o slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, petiční výbor se zabýval také tiskem 439. Po odůvodnění ministrem vnitra Ivanem Langerem, zpravodajské zprávě mojí a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů.

Byla jsem zmocněna vás s tímto seznámit, což jsem právě učinila. Zároveň se hlásím do obecné rozpravy a následně do rozpravy podrobné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní zpravodajce petičního výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku, ale nyní se do ní přihlásila paní poslankyně Orgoníková. Má tedy slovo jako první. Prosím, paní poslankyně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP