(17.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Dalo by se to vykládat jako určitá diskriminace z důvodu věku. Věřím, že se podaří najít opět politickou dohodu k tomu, aby takovéto programy vznikaly. Očekával bych od pana ministra Nečase, že tedy bude informovat Sněmovnu, že v souvislosti s prodlužováním důchodového věku už jsou připraveny takové programy a že se mají naši budoucí senioři v předdůchodovém věku na co těšit, že skutečně jim budou vytvořeny podmínky k tomu, aby se po nich nejen chtělo, aby pracovali, ale aby skutečně reálně pracovat mohli.

Zásadním problémem, který vidím v oblasti invalidních a částečně invalidních důchodů - pan ministr to sice pěkně uvedl, že je to zlepšení celého systému, ale já o tom nejsem přesvědčen. Jak si můžeme přečíst i v důvodové zprávě, cílem změny je úspora finančních prostředků. To samozřejmě znamená, jednoduše řečeno, že zkrátka a dobře někdo invalidní či částečně invalidní důchod nedostane, do budoucna ho možná ztratí, a celkově, jestliže se má ošetřit, tak prostě někdo musí dostat méně. To jsou jednoduché počty. Myslím si, že tady bychom se neměli nechat oslňovat tím, jak je to bezvadný návrh v situaci, kdy vlastně směřuje k úsporám, a to úsporám miliardovým v rámci celého systému. Nakonec - myslím si, že je celkem jasné i stanovisko Národní rady zdravotně postižených, kteří s tímto návrhem nesouhlasí.

Tady se ptám, proč nebylo využito období vyjednávání a jednání právě pro dosažení shody jak se sociálními partnery, tak i s organizacemi, reprezentativními organizacemi, kterých se tyto změny velmi výrazně dotýkají. Proto potom v podrobné rozpravě navrhnu některé pozměňovací návrhy, které by výrazným způsobem zákon vylepšily, ale samozřejmě že pokud tyto změny nebudou schváleny, pak nemůžeme tento návrh zákona podpořit, a to z důvodů, které jsem už zde uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní mám přihlášky dvě. Nejprve prosím o slovo paní kolegyni Alenu Páralovou, poté avizoval své pozměňovací návrhy pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice, a abych k němu ještě načetla určitý doplněk. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh, který se týká důchodů pro pečující osoby, za druhé je zde ještě návrh změny k článku 4, který se týká toho, aby lidé, kteří jdou na posudkovou komisi, dostali automaticky posudek z posudkové služby, aby se mohli případně odvolat. Je to návrh, o který nás požádal ombudsman.

Dovolte mi nyní, abych k návrhu, který vám byl rozdán na lavice, připojila krátký pozměňovací návrh. Za slova "k článku I" se vkládá následující text: V bodě 12 původního návrhu se za slova "větě první" vkládají slova "a paragrafu 19 odstavec 2 písmeno a)".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Páralové. Prosím nyní o slovo pana poslance Škromacha, poté se přihlásila paní poslankyně Anna Čurdová.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se přihlásil k předloženému pozměňovacímu návrhu, který jste obdrželi na své lavice písemně. Jenom bych si v tomto návrhu dovolil doplnit jednu malou změnu, která potřebuje úpravu. Je to v rámci pozměňovacího návrhu na druhé straně nahoře. Je to odstavec 1. Já to raději přečtu celé.

Odstavec by měl toto nové znění: V článku I se za bod 24 doplňuje bod 24a, který zní: 24a. V § 29 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmenem c), které zní: Písmeno c) "stanovenou v § 29 a), vykonával za podmínek stanovených právními předpisy účinnými do 31. prosince 1992 nejméně 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm v podzemí, v hlubinných dolech nebo nejméně 10 let zaměstnání v uranových dolech nebo při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy a dosáhl věku 55 let".

Zde bych k tomu uvedl, že změna v zásadě proti původnímu návrhu je pouze v tom, že se původní znění, které bylo "30 let, jestliže" nahrazuje zněním "stanovenou v § 29 a)", protože to by znamenalo, pokud by to bylo v původním znění, trochu problém pro horníky.

Chtěl bych ještě říci, že samozřejmě je to pokus jakoby už v tomto zákoně provést změnu postavení v hornických povoláních. Na druhé straně samozřejmě budeme otevření případné diskusi o možnosti řešit tuto problematiku způsobem důchodového připojištění, protože jsme přesvědčeni, že privátní firmy, které vytvářejí miliardové zisky, se klidně mohou aspoň o část milionů z těchto zisku podělit se svými zaměstnanci právě příspěvkem na důchodové pojištění. Zde je výrazně jiná situace v dobách, kdy doly, hutě a podobné firmy byly státními a kdy samozřejmě stát byl zaměstnavatelem a prakticky bylo jedno, jestli to platí pojištění, nebo to vyplácí potom přes důchodový systém. V této chvíli k tomu v zásadě není důvod.

Další změny, které jsou navrženy v jednotlivých návrzích, směřují vlastně ke zmírnění dopadů navržených změn, které jsou ve vládním návrhu, a zohledňují diskusi, která proběhla na úrovni tripartity a Rady hospodářské a sociální dohody.

Jenom poznámka. Samozřejmě i sociální demokracie podporuje návrh, který prošel výborem a který by měl výrazněji zlepšit podmínky pro lidi, kteří pečují dlouhodobě o zdravotně postižené. Je to pokračování v trendu, který je, myslím si, pochválitelný u poslanců i u kolegů senátorů, že toto je skupina lidí, která se výrazně angažuje pro společenské blaho našich blízkým. Myslím si, že je dobré najít finanční prostředky na řešení jejich životní situace.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní v podrobné rozpravě má slovo paní kolegyně Anna Čurdová, poté pan poslanec Kosta Dimitrov.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jenom mi dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán písemně na lavice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Čurdové. Prosím pana poslance Dimitrova, poté ještě pan poslanec Břetislav Petr.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP