(16.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Bohužel i v této době situace je taková, že máme důchody i pod třítisícovou hranicí, že zde nemáme institut minimálního důchodu, který by se rovnal hranici nějakého minima. To jsou, myslím si, parametry, které je nutno také upravovat a řešit.

Takže ne hlad po správě nemalých dlouhodobých úložek od jednotlivých penzijních fondů či jiných bankovních institucí a vidina zisku z této správy, ale především zodpovědný přístup k zajištění dlouhodobého a dostatečného důchodového zabezpečení ze státního pilíře by měl být náš hlavní úkol.

Myslím si, že asi nenavrhnu nic, co nikdo neočekává, ale je to v souladu také s tím, co slyšíme na náměstích, co čteme v novinách, a já nejsem příznivcem toho, vylepšovat něco, co své vylepšení nepotřebuje a nezaslouží, a proto navrhuji, abychom hlasovali ve třetím čtení o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Tomáš Kvapil, po něm paní kolegyně Alena Páralová.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte několik slov k předloženému návrhu, který projednáváme. Jedná se o tisk 435, novela zákona o důchodovém pojištění. Já bych chtěl udělat několik poznámek k usnesení výboru pro sociální politiku, který se tímto tiskem zabýval. Ty poznámky se týkají bodů 1 a 2.

Jedná se nejprve o možnost odchodu do předčasného důchodu. Tak jak bude postupovat postupná doba nároku na starobní důchod až na 65 let, v době, kdy bude dosaženo této hranice - tak výbor pro sociální politiku přijal pozměňovací návrh, aby stejným tempem rostla i doba možnosti odejít do důchodu dříve, a to až o 5 let poté, co bude dosaženo té hranice 65 let. Já se domnívám, že jde o usnesení správné, jdoucí správným směrem, že tento pozměňovací návrh pomůže alespoň částečně řešit i ty problémy některých profesí, řekl bych s možností zůstat na trhu práce až do dosažení toho plného důchodového věku.

Ten druhý návrh, který chci podpořit, se týká nízkých důchodů osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let. Jedná se o takzvanou vyloučenou dobu, nicméně tato vyloučená doba se při výpočtu osobního vyměřovacího základu plně započítává pouze v délce 1825 kalendářních dnů a poté je krácena na polovinu. Pozměňovací návrh, který přijal výbor pro sociální politiku, znamená, že bude tato doba vyloučena po celou délku svého trvání, tak jak se té konkrétní osoby týká.

Dále bych se zde chtěl ještě zmínit - i pan zpravodaj o tom hovořil - o době studia jako vyloučené době, což tento nový návrh vládní ruší. My jsme o tom vedli nemálo diskusí, nicméně chtěl bych podotknout, že tady tento vládní návrh umožňuje, aby dobu studia si pojištěnec kdykoliv v průběhu doby, kdy platí důchodové pojištění, mohl takzvaně dokoupit. To znamená, že mu bude zpětně tato doba do výpočtu důchodu a doby trvání důchodového pojištění plně započítána, pokud se tak samozřejmě rozhodne.

A poslední poznámka, kterou jsem již akcentoval v prvním čtení - ta se týká matek, které vychovaly děti. Já u tohoto vládního návrhu vítám, že se zachovává možnost jejich dřívějšího odchodu do důchodu právě podle počtu vychovaných dětí. Mám za to, že je to správný signál, protože naše situace není příliš optimistická a je dobře, že tento prorodinný prvek, který v důchodovém pojištění vidím, zůstává zachován nadále.

Já tedy doporučuji, aby byl tento návrh propuštěn do třetího čtení a abychom tam o něm definitivně rozhodli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Nyní má slovo paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi zaměřit vaši pozornost na problém nízkých důchodů lidí, kteří se dlouhodobě starají o své zdravotně postižené blízké. Tento problém je všeobecně vnímán jako nespravedlnost a jako nespravedlnost jej vnímají i členové výboru pro sociální politiku, kteří schválili na své poslední schůzi pozměňovací návrhy směřující k nápravě tohoto stavu.

Lidem, kteří dlouhá léta pečovali o své zdravotně postižené blízké, bývá vyměřen velmi nízký důchod, který je často pod hranicí životního minima. Na tuto skutečnost již několikrát poukázal veřejný ochránce práv. Vláda, vědoma si tohoto problému, na to ve svém programovém prohlášení výslovně pamatuje. Rýsovaly se celkem tři potřebné změny zákona o důchodovém pojištění, které měly postavení lidí pečujících o bezmocnou osobu blízkou v důchodovém pojištění zlepšit.

První změna, která odstranila nespravedlnost v započítávání let při výpočtu důchodu, vstoupila v účinnost už loni 1. července 2007.

Druhá změna k lepšímu je obsažena ve vládním návrhu a spočívá v možnosti alternace zápočtu dosažených výdělků a vyloučených dob s tím, že bude použita výhodnější varianta pro žadatele. Tato druhá žádoucí změna je obsažena v právě projednávaném vládním návrhu. Jedná se o část první článek 1 bod 15.

A konečně třetí změna, která se rýsuje, s tou bych vás nyní ráda seznámila. Jak jsem již řekla, poslanci výboru pro sociální politiku schválili pozměňovací návrh. Obdrželi legislativní návrh Kanceláře veřejného ochránce práv a legislativní návrh Národní rady zdravotně postižených. Oba tyto návrhy byly principiálně velmi podobné. Poslanci výboru pro sociální politiku zapracovali tyto návrhy do svého usnesení. Bohužel, jak už to bývá u tak složitých zákonů, jako je zákon o důchodovém pojištění, je tento návrh legislativně nedokonalý a pan ministr Nečas na jeho nedokonalost členy výboru upozornil při jednání výboru. Současně nabídl, že jeho tým nám pomůže nedostatky návrhu napravit.

Ve spolupráci s legislativci Ministerstva práce a sociálních věcí byl vypracován zlomový návrh, který si dovolím předložit v podrobné rozpravě. Pokud bude tento návrh schválen, bude nespravedlnost skutečně napravena. Já si teď dovolím tento návrh stručně charakterizovat.

Návrh se týká lidí, kteří pečovali o své blízké alespoň patnáct let. Pro výpočet jejich důchodu po 31. prosinci 2006, tedy od doby, kdy vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách, se bude započítávat částka odpovídající příspěvku na péči těch, o které pečují, plus případné další výdělky, kterých dosáhnou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP