(12.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení sněmovního tisku 387, bodu číslo 13. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

14.
Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

 

Slovo má opět pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych chtěl ze stejného místa opět poděkovat za projednávání této věci na půdě rozpočtového výboru.

Chtěl bych pro vás, kolegyně a kolegové, objasnit, že mým důvodem, nebo důvodem pro podání novely tohoto zákona byl fakt, že stávající a dnes platné znění trestá ve smyslu přečinu proti dikci zákona stejnou měrou fyzické osoby - podnikatele i nepodnikatele. Nové znění zákona rozlišuje mezi fyzickými osobami nepodnikajícími a mezi fyzickými osobami podnikateli, a dovoluje tedy finančním úřadům stanovit postihy spíše podle míry závažnosti těch přečinů nežli podle striktní dikce zákona, která někdy způsobila nevymáhatelnosti k trestům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu navrhovateli, panu poslanci Michalu Doktorovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 388/2. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Petr Braný. Prosím ho nyní o slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vaši pozornost chci upřít na usnesení rozpočtového výboru číslo 424 ze dne 2. dubna 2008. Jak bylo uvedeno, je to tisk 388/2, kde jsme přijali k tomuto návrhu zákona následující usnesení: Po úvodním slově předkladatele poslance Michala Doktora, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek.

Tolik usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se někdo z místa? Pan kolega Braný jako první.

 

Poslanec Petr Braný: Já bych ještě chtěl říct z hlediska diskuse, která proběhla na rozpočtovém výboru, že jsme se opravdu zaobírali tím, co zde uvedl předkladatel. A samozřejmě je tam řada otevřených otázek, o kterých se diskutovalo, s tím, že je to věc ne na novelizaci, ale popřípadě na určitou změnu celého toho systému. A to je otázka toho mechanismu, abychom dosáhli kýženého cíle.

My jsme teď spíš tou novelou řešili dopady, které jsou. Ta statistika je neúplná, za poslední rok ji nemám, ale za rok 2005 bylo zaznamenáno 391 případů a ty pokuty byly téměř sedm milionů. A zde právě řešíme příčinu porušení toho zákona, aby byly dopady zmírněny, anebo i rozlišeny ve smyslu závažnosti fyzickým a právnickým osobám. Ale mnohem závažnější jsou potom otázky, kdy jsme měli záměr při přijetí tohoto zákona, aby nedocházelo k platbám v hotovosti, které lze - a teď tu samozřejmě nebudu dělat ten rozbor - určitým způsobem obcházet v současné době. A na zváženou je pro vládu, a není to jako doporučující usnesení, samozřejmě o tom jsem hovořil jako zpravodaj, jestli si nevzít například inspirující příklad z legislativy USA, která zavedla již v 70. letech povinné registrace plateb. Tento systém je na úplně něčem jiném postaven a funguje tam velice zdařile. Takže to je ale věc pro budoucnost a pro legislativní kroky zejména vlády. Takže do toho jsme se nevlamovali.

Já doporučuji, abychom samozřejmě takto aspoň posunuli tu příčinnou věc. Když ji budeme řešit později, možná ještě zdokonalíme to, ale následky, které zatím musí Ministerstvo financí řešit - je mnohdy bezradné a ve velmi složité situaci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Branému. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Nemám písemnou přihlášku, proto se táži, zda se hlásíte někdo. Ale nevidím takovou přihlášku, proto končím i podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení sněmovního tisku 388, bodu číslo 14. Děkuji panu navrhovateli. Děkuji také panu zpravodaji.

 

Před obědem stihneme ještě jeden bod, proto zahajuji projednávání bodu 20. Tímto bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 441/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo z pověření vlády prosím pana ministra kultury Václava Jehličku.

 

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolil bych si znovu ve stručnosti odůvodnit krátce vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státní památkové péči.

K zefektivnění péče o památkové rezervace a památkové zóny se zavádí navrhovaná právní úprava institutu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón. Je to nově vložený § 6a. Tento nástroj umožní odbourat či omezit vyjadřování orgánů státní památkové péče k zásahům, které v konkrétní památkové rezervaci nebo památkové zóně nemohou narušit její hodnoty. Tím dojde ke snížení administrativní zátěže jak občanů, tak příslušných odborných pracovníků státní památkové péče. Plány ochrany budou vydávat formou opatření obecné povahy krajské úřady v přenesené působnosti. Náležitosti a obsah těchto plánů pak budou stanoveny samostatně prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury.

Dále se týká návrh zákona přesunu některých kompetencí ve vztahu k národním kulturním památkám z Ministerstva kultury na krajský úřad. A dále navrhujeme zvýšení sankcí za porušení povinností podle památkového zákona až na dva, respektive čtyři miliony korun, neboť ve stávající výši jsou zcela neúměrné škodám na chráněném kulturním dědictví.

Předložená právní úprava vychází z pokračujícího záměru minimalizace administrativní zátěže občanů a současně přiblížení orgánů, které rozhodují v jednotlivých typech správních řízení účastníkům těchto řízení.

Návrh zákona byl projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který jej doporučil schválit ve znění pozměňovacích návrhů týkajících se jednak upřesnění zmíněného institutu plánů ochrany. Dotčeným orgánem pro projednání plánů ochrany bude i příslušná obec, proti čemuž nelze nic namítat, a podklady pro krajské úřady bude odborná organizace Státní památková péče poskytovat nikoliv na požádání, ale vždy.

Ministerstvo kultury s tímto usnesením včetně pozměňovacích návrhů souhlasí.

Pokud pan poslanec Pleva předloží další pozměňovací návrh s cílem zamezit případnému přísnějšímu režimu v ochranném pásmu památkové rezervace, která již bude mít plán ochrany, Ministerstvo kultury na tomto pozměňovacím návrhu spolupracovalo, a pokud bude uplatněn v následujícím znění, lze s ním souhlasit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi kultury.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 441/1. Prosím tedy o slovo zpravodaje tohoto výboru pana poslance Petra Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr ve svém úvodním slově už vlastně splnil mou povinnost a informoval o tom, co se projednalo na našem výboru. Já proto končím svou zpravodajskou řeč a hlásím se do podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Otevírám nejprve obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, proto vás vyzývám k tomu, abyste se přihlásili nyní. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Jako první má slovo pan poslanec Petr Pleva.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP