(12.30 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Já tedy tady nehovořím o tom, že jsem přesvědčen o skutečnosti, že je správně nastavená strategie racionalizace lůžkového fondu v Brně, přesunu části lůžkových a odborných kapacit do jiného zdravotnického zařízení, včetně celých týmů. Já tady nehovořím o jednotlivých argumentech, které ministr zdravotnictví a další z nás v prvním čtení zde přinesli, abychom obhájili nesmyslnost tohoto návrhu zákona. Ale já tady hovořím o tom, že tento návrh říká - převeďme konkrétní zdravotnické zařízení na územně správní celek. Ano, to je možné. V minulosti tomu tak bylo, jistě tomu tak může být i v budoucnosti. Ale takovéto kroky podle mého názoru, pokud debatu oprostíme od politických klišé a dostaneme se na odbornou úroveň, musí být zcela jasně opodstatněny jasnou strategií toho, kdo takové zdravotnické zařízení chce a má provozovat ve prospěch občanů a pacientů této země.

Čili znovu opakuji: Jelikož do této vteřiny nikdo z nás na výboru pro zdravotnictví neviděl jakýkoli zájem, jakoukoli studii, jakýkoli návrh, co se týče budoucí strategie provozování, financování a udržitelnosti tohoto zařízení ze strany města Brna a Jihomoravského kraje, tak mi nezbývá opravdu nic jiného, než označit tento návrh za zcela účelový a navrhnout zamítnutí tohoto návrhu, o kterém budeme hlasovat ve třetím čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Borisi Šťastnému. S faktickou poznámkou paní kolegyně Bebarová-Rujbrová, poté další faktická poznámka, pan kolega Tejc.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Věřím, že si kolega Šťastný pečlivě hlídá projednávání všech tisků se zdravotnickou tematikou. Kdyby věnoval pozornost i projednávání jiných témat, tak by jistě zaregistroval, že v rámci zprávy o petici, kterou podali občané města Brna a personál Úrazové nemocnice na petičním výboru, jednoznačně město Brno vyjádřilo odhodlání usilovat o převzetí Úrazové nemocnice do své správy, naopak vzneslo celou řadu stížností na laxní postup Ministerstva zdravotnictví, které na jejich vstřícnost a nabídku nereaguje a neúčastní se jednání, která jsou avizována. Věřím, že po této informaci pan poslanec Šťastný svůj návrh na zamítnutí stáhne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla první faktická poznámka. Druhou má pan kolega Tejc, třetí pan kolega Šťastný.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Jen stručně bych také reagoval na pana kolegu Šťastného. Myslím, že hlavním viníkem celé situace je Ministerstvo zdravotnictví. Nemá smysl se zde vzájemně obviňovat. Nicméně město Brno mělo vážný zájem jednat seriózně a věcně o tom, jak a za jakých podmínek by ministerstvo tuto nemocnici městu Brno předalo. Zájem města je zcela jasný, byl vyjádřen i hlasováním na radě města Brna, která se na tomto shodla.

Myslím si, že kroky města Brna jsou zcela jasné. Město Brno má zájem provozovat ziskovou nemocnici, má zájem na tom, aby v Brně byla zachována péče. Jediným problémem zůstává to, že Ministerstvo zdravotnictví bez potřebných analýz, bez toho, aniž by řeklo, jak bude tato věc fungovat, aby tyto věci byly popsány, aby byly reálné, tak tuto diskusi a jednání odmítalo a trvá si na svém.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Opravdu jsem se snažil a i nadále se budu snažit vystupovat v této věci věcně a odborně.

První věc. Nezpochybňuji zájem občanů o tuto věc. Myslím, že to je důležitý moment. Nezpochybňuji jakoukoli petici jakékoli skupiny občanů. Ano, to je v pořádku. Ale neříkám nic proti názoru občanů, říkám, že jsme nedostali jako poslanci, kteří máme fundovaně rozhodovat o této věci - já už jsem to říkal dvakrát na výboru pro zdravotnictví - žádnou studii ze strany budoucího provozovatele takového zařízení, o kterém nyní jednáme. My prostě nemáme na stole žádnou analýzu situace ze strany města Brna a kraje, nemáme žádnou koncepci, jestliže převedeme takové významné zdravotnické zařízení na toto město, jak město s tímto zařízením chce dále nakládat. To je velice důležitá věc a k tomu abychom se měli chovat takto zodpovědně. Čili oprošťuji se prosím od debaty v prvním čtení, která byla víceméně politická, a dostávám ji zde na pozici čistě praktickou a odbornou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Další faktická poznámka - paní poslankyně Bebarová-Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Promiňte, musím reagovat. Pokud pan poslanec Šťastný volá po zodpovědném přístupu a studii, tak bych připomněla, že k záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně Ministerstvem zdravotnictví nikdo z nás studii nedostal, a to i přesto, že petiční výbor ji od Ministerstva zdravotnictví výslovně svým usnesením vyžádal.

Jinak znovu potvrzuji, že nejde pouze o přání občanů, ale o vyjádření statutárních zástupců města Brna před parlamentním orgánem, a to petičním výborem této Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan kolega Hovorka, poté pan poslanec Rath.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, já jsem tady řadu věcí už řekl v prvním čtení. Chtěl bych říci, že jsem stále přesvědčen, že Úrazová nemocnice v Brně je velmi dobré zařízení s velmi dobrými výsledky a velmi dobrou tradicí a je to zavedená značka. Je důležité, aby tato nemocnice zůstala zachována v podobě, jak dnes existuje. Pokud není šance přesunout tuto nemocnici jako celek třeba do Bohunic, do nové budovy, která by se postavila, v tom případě by měla být zachována nemocnice, jak dnes je. To je moje stanovisko. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla slova pana poslance Hovorky. Nyní je přihlášen do obecné rozpravy poslanec David Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, návrh tohoto zákona bych doplnil v § 3a ještě o bod.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, jsme v obecné rozpravě. (Poslanec Rath: Omlouvám se.) Rozumím tomu, že se hlásíte do rozpravy podrobné.

Ptám se tedy na další případnou přihlášku do obecné rozpravy. Není taková, končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy nejprve byl přihlášen pan poslanec Rath, poté pan kolega Krajíček, paní zpravodajka Marková. Zeptám se, zda chce paní zpravodajka jako první. Takže došlo k dohodě - první slovo má pan kolega Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Nechci už se vracet ke všem rozpravám, které se tady vedly. Nicméně poté co jsem zažil různá jednání o tomto návrhu zákona a vyslechl jsem různá stanoviska, dovolil bych si navrhnout jeden drobný pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku 373. Ten by se vztahoval k článku II.

V § 3a odstavec 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplní se slova "a svému dosavadnímu účelu bude sloužit nejméně po dobu dalších 25 let".

To je celý pozměňovací návrh. Myslím si, že je velmi jednoduchý, že nepotřebuje žádné odůvodnění. Věřím, že všichni podporovatelé tohoto návrhu zákona tento pozměňovací návrh podpoří, za což děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miroslavu Krajíčkovi. Dalším vystupujícím je pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka, proto jsem mu dal přednost, protože si myslím, že máme komplexnější návrh.

Do § 3a doplnit bod 6, který zní: "Pokud nebude v Úrazové nemocnici poskytována městem Brnem zdravotní péče, je město Brno povinno ji bezplatně převést zpět státu. Toto ustanovení se použije i při prodeji či pronájmu Úrazové nemocnice."

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP