(12.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Konečné. Ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Není žádná taková přihláška, proto končím podrobnou rozpravu, a tím také končím druhé čtení sněmovního tisku 444, bodu č. 9, s poděkováním panu místopředsedovi vlády i oběma zpravodajům.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

10.
Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

 

Mám zde napsáno, že návrh uvede pan poslanec Michal Hašek, ale druhým navrhovatelem je uveden pan kolega Ladislav Skopal. Tedy s pochopením Sněmovny, které doufám, že mám, v tuto chvíli požádám o slovo za navrhovatele pana kolegu Ladislava Skopala.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Michal Hašek je omluven z dnešního jednání.

Já bych si dovolil sdělit k tomuto zákonu, že zákon byl projednán v zemědělském výboru. Při projednání došlo k přijetí komplexního pozměňovacího návrhu, který jste dostali vytištěn do lavic. Já s tímto komplexním pozměňovacím návrhem a my jako předkladatelé souhlasíme s tím, že samozřejmě zpravodaj, počítám, že přednese, že pozměňovací návrhy by měly být k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl schválen ve výboru.

To, proč my jsme tento zákon předložili, znamená odpuštění půjček, které stát dal na výsadbu vinohradů z důvodu nutné notifikace, a zatím nedojednání této notifikace bylo odloženo. Dohodli jsme se s Vinařským fondem, že zatím splácení, které mělo začít v roce 2009, bude posunuto čtyři roky. Tím bylo vlastně vyhověno tomu, co my jsme potřebovali, čas na nové projednání, a tudíž předkladatelé souhlasí s některými změnami, které byly projednány a dojednány s ministrem zemědělství a Ministerstvem zemědělství.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ladislavu Skopalovi, který promluvil za navrhovatele k tomuto tisku.

Nyní oznámím, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru zemědělskému. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 168/2. Prosím tedy o slovo zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Zdeňka Macha. (V sále je stálý hluk.)

 

Poslanec Zdeněk Mach: Vzhledem k tomu, že první čtení bylo projednáváno už 25. 4. 2007, kde byl vetován návrh na zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a potom bylo přikázáno k projednání zemědělskému výboru, zemědělský výbor se tiskem 168 zabýval 16. 5. 2007. Jednání bylo přerušeno z důvodu, že Ministerstvo zemědělství přislíbilo stanovisko Evropské komise, neboť návrh představoval nepovolenou podporu, která byla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii. 14. 5. 2008 byl přijat po dohodě s Ministerstvem zemědělství komplexní pozměňovací návrh.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat a navrhnout, aby Sněmovna rozhodla hlasováním o tom, že za základ dalšího projednávání tisku 168 bude přijat komplexní pozměňovací návrh navržený v usnesení zemědělského výboru, sněmovní tisk 168/2, který všichni obdrželi.

V podrobné rozpravě bych chtěl načíst ještě jednu technickou změnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, to byl zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Zdeněk Mach.

Otevřu obecnou rozpravu. V obecné rozpravě jako první se hlásí pan ministr zemědělství Gandalovič. O návrhu pana zpravodaje dám hlasovat před otevřením podrobné rozpravy, tak aby případné pozměňovací návrhy se tedy vztahovaly ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu přijatému zemědělským výborem.

Otevírám obecnou rozpravu. Jako první má slovo ministr zemědělství Petr Gandalovič.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, v této části projednávání zákona chci za Ministerstvo zemědělství dovysvětlit a podpořit stanovisko předkladatele, to znamená důvod, proč předkladatelé souhlasili, a já jim za to děkuji, s nahrazením jejich původního textu textem, který máte na svých lavicích jako komplexní pozměňovací návrh.

My jsme skutečně velmi poctivě projednávali možnost, jakým způsobem by mohlo být českým vinařům ulehčeno v jejich ekonomické situaci a odpuštěny původní návratné půjčky a změněny na nenávratné. Při projednávání v Evropské komisi se ukázalo, že tento postup by představoval nebezpečí takzvané veřejné podpory, to znamená, že bychom měli velký problém tuto podporu takzvaně notifikovat. Proto jsme po dohodě s poslanci projednávali celou záležitost s radou Vinařského fondu a výsledkem je právě ten krok rady Vinařského fondu o odložení splatnosti těchto půjček. Myslím si, že situace se tím významně posunula a do jisté míry se tím také řeší. Pro konkurenceschopnost našich vinařů to bude určitě dobrá zpráva.

Co se týká komplexního pozměňovacího návrhu, tady chci říci, že to je z velké části technická novela, protože původní text vinařského zákona je svým způsobem legislativním zmetkem. Kdybyste si ho přečetli podrobně, tak zjistíte, že ustanovení týkající se funkčního období rady fondu je do jisté míry zmatečné a není možné za stávajícího znění zákona fakticky ukončit členství v radě fondu, přičemž zákonodárce naprosto jasně zamýšlel, aby toto členství bylo tříleté. Na základě dohody s poslanci předkladatelé tohoto zákona navrhují, aby se sjednotilo funkční období jak rady fondu, tak dozorčí rady fondu na čtyři roky a aby se zvýšily počty členů v těchto radách.

Chci říci, že tuto novelizaci podporuji, a žádám vás a prosím vás, abyste ji potom ve třetím čtení podpořili také. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Jsme v otevřené obecné rozpravě. Táži se, kdo se dále hlásí do této rozpravy. Pokud není žádný zájemce, obecnou rozpravu končím.

Budeme nyní hlasovat před zahájením podrobné rozpravy o návrhu na to, aby případné pozměňovací návrhy, které budou přednášeny v podrobné rozpravě, se vztahovaly ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, tak jak je obsažen v usnesení zemědělského výboru. Říkám to dobře. Tak.

Přivolávám gongem naše kolegy. Domnívám se však, že jde spíše o formálnější typ hlasování, proto si dovolím zahájit toto hlasování již nyní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby pozměňovací návrhy byly vztaženy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu v rámci podrobné rozpravy. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 85. Přítomno 176, pro 118, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy, až opadne vzrušení z tohoto důležitého hlasování, zahájím podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan kolega Mach.

 

Poslanec Zdeněk Mach: Já bych chtěl načíst změnu v článku 2 Přechodná ustanovení, odstavec 1: slova "šedesátým dnem" nahradit "třicátým dnem".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pozměňovací návrh, který zazněl. Ale ještě zde mám avízo od paní kolegyně Mazuchové. Prosím tedy, aby nám sdělila, oč jí jde.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP