(11.30 hodin)
(pokračuje Prosek)

Obdobně jako existuje zákonné pojištění z provozu motorového vozidla, které se týká každého z nás, které je povinné, ale jehož sazby si stanovují pojišťovny podle svých plánů a propočtů, existuje také povinné pojištění z provozování energetických jaderných zařízení. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie. Tehdy Vídeňská dohoda, k níž jsme se zavázali, k níž jsme se připojili a jíž jsme vázáni, stanovovala výši občanskoprávní odpovědnosti na podstatně nižší úrovni a náš jaderný zákon této úrovni více než dobře vyhovoval. Mezitím ovšem došlo ke změnám. Dnes je minimální limit odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení stanoven Vídeňskou úmluvou vyšší a zvýšený limit odpovídá částce 300 milionů special drawing rights, což je mezinárodní zúčtovací jednotka, která odpovídá 311 milionům eur.

Návrh, který předkládám, neznamená nic jiného ve své prostotě a jednoduchosti, než zvýšit zákonný limit pojištění provozovatelů jaderných zařízení. Zhruba to odpovídá zvýšení o částku 1,8 mld. korun ročně.

Budu rád, když tento návrh podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Zdeňkovi Proskovi. Dále žádám o slovo paní kolegyni Janu Rybínovou.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 442. Dovolte mi krátkou rekapitulaci a zdůvodnění.

V článku I vložit nový bod, který zní: V § 57 odst. 1 písmeno e) zní: "e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci školní docházky žáků ve školách zřízených na území ČR a nezapsaných do školského rejstříku, v nichž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky". Ostatní body přečíslovat.

Zdůvodnění: V § 57 je upravena výchova a vzdělávání, resp. osoby a podmínky, za kterých je poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osvobozeno od daně. Současná právní úprava ale způsobuje v praxi určité problémy, resp. může vyvolávat negativní důsledky, a to v případě soukromých základních mezinárodních škol, tj. škol zřízených na území ČR zahraniční osobou, které nejsou zapsány do školského rejstříku a v nichž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky. Současná právní úprava je dále v rozporu s ustanoveními školského zákona a rovněž v konfliktu s právem Evropských společenství. Školní docházka v těchto školách je zpoplatněna, tj. žáky je hrazeno školné.

Školy jsou navštěvovány žáky, státními příslušníky různých států, včetně občanů ČR, a výuka se opírá o mezinárodní školní osnovy, např. podle britských, francouzských, německých či amerických standardů. V těchto školách v důsledku ustanovení zákona může docházet k situaci, kdy někteří žáci školu absolvují v rámci plnění povinné školní docházky, tj. vztahuje se na ně povinná školní docházka podle práva ČR, a daň z přidané hodnoty jim není účtována, zatímco někteří žáci školu v rámci plnění povinné školní docházky neabsolvují, protože se jedná o cizince, na něž se povinná školní docházka nevztahuje, u nichž by se daň z přidané hodnoty mohla uplatňovat. Povinná školní docházka je stanovena paragrafem 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, kdy se povinná školní docházka uplatní mj. na občany ČR, občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří pobývají na území ČR na základě zvláštního pobytového povolení, a jiné cizince s pobytem na území ČR, který je dlouhodobějšího charakteru. V těchto mezinárodních školách může tedy dojít v praxi k tomu, že někteří žáci by reálně platili vyšší školné než jejich spolužáci, jakkoliv v praxi chodí takové děti do stejné třídy, je jim poskytováno stejné vzdělání a učí se za stejných podmínek.

Detailnější zdůvodnění pak máte v materiálu, který vám byl předložen do lavic a děkuji vám za podporu mého pozměňovacího návrhu ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Janě Rybínové. Nyní má slovo pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali písemně rozdán již včera na lavice. Je to pozměňovací návrh, ve kterém navrhuji, velmi stručně, snížení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 9 na 5 %, a to s účinností od 1. ledna následujícího roku. Pro to, aby tento návrh byl nějakým způsobem rozpočtově kompenzován, současně navrhuji, aby se už dále nesnižovala sazba daně z příjmů právnických osob. Tato sazba daně z příjmů právnických se letos snížila 21 % a já navrhuji, aby na úrovni 21 % zůstala i v příštích letech. Tím způsobem bude státnímu rozpočtu a také obecním rozpočtům vykompenzován možný výpadek, který nastane tím, že se občanům sníží daňové zatížení v oblasti daně z přidané hodnoty.

Jsem přesvědčen o tom, že vláda od počátku letošního roku přehnala zvýšení nepřímých daní. Vláda nepředpokládala, že dojde k takovému vlivu zvýšení nepřímých daní na růst cen v ČR. Jak jistě všichni víte, průměrná inflace se v prvních čtyřech měsících letošního roku pohybovala kolem 7 % a i Ministerstvo financí očekává, že celoroční inflace, to znamená meziroční míra zdražování, postoupí v letošním roce na hranici 6 %, což bude desetiletý rekord v historii ČR. Naposledy byla takto vysoká inflace tuším v roce 1998. Tento návrh má přispět ke zmírnění inflace počínaje počátkem příštího roku, a to v těch komoditách, na které jsou velmi citlivé zejména nízko- a středněpříjmové skupiny a také skupiny, které již nejsou ekonomicky aktivní. Chtěl bych připomenout, že ve snížené sazbě DPH jsou potraviny a jsou tam také léky. To znamená snížení této snížené sazby z 9 na 5 % by mohlo vést k poklesu cen potravin, léků, ale nejenom v této oblasti - samozřejmě by to mělo vést k poklesu cen bydlení a také k poklesu cen veřejné dopravy.

Pokles cen veřejné dopravy bych chtěl zvláště zmínit v souvislosti s tématem, které již tady bylo diskutováno dnes. Jsem přesvědčen o tom, že dlouhodobou adekvátní reakcí na růst cen pohonných hmot by měl být intenzivnější rozvoj kvalitní veřejné dopravy, a jsem přesvědčen o tom, že právě snížení DPH, kterou je zatíženo jízdné ve veřejné dopravě, by bylo dobrou reakcí na zvýšení cen pohonných hmot, zvýšení cen ropy na světových trzích a že by právě snížení DPH na veřejnou dopravu mohlo pomoci jejímu intenzivnějšímu rozvoji a také tomu, aby jízdenky byly levnější a větší část obyvatel ČR nejezdila vlastními vozy, ale využívala nabídku veřejné dopravy. Proto tedy opakovaně předkládám návrh na snížení DPH z 9 na 5 % a kompenzaci pro veřejné rozpočty tím, že se pro nejbližší období fixuje sazba daně z příjmů právnických osob na stávající úrovni 21 %.

Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP