(14.50 hodin)
(pokračuje Julínek)

Předloženým návrhem jeho novely se tato transpozice pouze upřesňuje a doplňuje o čtyři směrnice Komise Evropských společenství vydané v letech 2006 až 2007.

Těmito směrnicemi se zařazují účinné látky do seznamu účinných látek schválených na úrovni Společenství pro použití v biocidních přípravcích. Dosud je totiž na základě základní směrnice Evropských společenství v jednotlivých členských státech EU přípustný národní režim uvádění biocidních přípravků na trh. Tento národní režim platný pro účinné látky, které byly na trhu Společenství k datu 14. 5. 2000, je v České republice realizován cestou oznámení biocidního přípravku Ministerstvu zdravotnictví. Přechodné období, ve kterém mohou být v členských státech Evropské unie uplatněny národní režimy, má skončit 14. 5. 2010. K tomuto datu má být ukončen program přezkoumávání účinných látek biocidních přípravků Komisí a mají být naplněny seznamy účinných a základních látek. Vložení každé látky je spojeno se stanovením povinnosti výrobců, dovozců a uživatelů biocidních přípravků, které je uvedeno v přílohách.

Jako související zákony jsou s návrhem zákona novelizovány zákon o správních poplatcích, kompetenční zákon. Novelou zákona o správních poplatcích se navrhuje úprava výše správních poplatků za příslušné úkony a vzhledem k tomu, že návrh může podat každá osoba usazená ve Společenství, vychází změna zákona z požadavků Komise EU.

Ve spolupráci se zpravodajem byl zpracován pozměňovací návrh, kterým se do seznamu účinných látek vkládají další položky podle směrnic Evropských společenství, které byly vydány po předložení návrhu Poslanecké sněmovně. S legislativním odborem Poslanecké sněmovny byl připraven pozměňovací návrh k některým legislativně technickým úpravám textu. Prosím o podpoření těchto návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 415/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Miroslav Krajíček. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zdravotního výboru, který vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, sněmovní tisk 415, projednal na své schůzi 9. dubna 2008. Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika a zpravodajské zprávě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem vydání zákona. Tolik usnesení zdravotního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani z místa se nechce do této rozpravy nikdo zapojit. Končím rozpravu obecnou.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy avizoval svoji přihlášku pouze pan zpravodaj. Prosím tedy pana poslance Miroslava Krajíčka, aby přednesl svůj příspěvek.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji. Já jenom bych si dovolil přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k tomuto sněmovnímu tisku, který jste dostali na své lavice, čili ho nebudu citovat. To je pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 415, který byl vlastně vybuzen tím, že vešly začátkem roku v platnost nové směrnice Komise Evropských společenství, a poté bych se přihlásil rád k pozměňovacímu návrhu k témuž tisku, který se nazývá Legislativně technické úpravy, které byly zpracovány ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zdali ještě někdo má v úmyslu ještě vystoupit v rozpravě podrobné k tomuto návrhu zákona. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je bod 89. Jsou to

 

89.
Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008
s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů
jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2008 a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 434/

 

Tento materiál uvede ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, předkládám k vašemu projednání návrhy zdravotně pojistných plánů devíti zdravotních pojišťoven na rok 2008. Návrhy zdravotně pojistných plánů těchto zdravotních pojišťoven vycházejí z očekávaných výsledků hospodaření za rok 2007 a zohledňují vliv nových právních předpisů, platných od 1. ledna 2008.

Celková bilance systému v roce 2008 bude podle předložených návrhů zdravotně pojistných plánů kladná, a to ve výši 1,75 miliardy korun. Celkové příjmy v systému se odhadují na téměř 208 miliard, což je o 5,2 miliardy korun více proti dosaženým příjmům v roce 2007. Tohoto růstu bude dosaženo, přestože došlo k zavedení maximálního stropu vyměřovacího základu pro pojistné a úpravě platby pojistného za osoby, za které je plátce stát. Celkové výdaje v systému se plánují ve výši 206,2 (řekl dvě celé šest celých dva) miliardy korun. Rozdíl oproti roku 2007 je ve výši 20,6 miliardy korun a umožňuje zajištění financování péče kryté z veřejného zdravotního pojištění. Dobrá finanční situace systému dovolí podniknout první kroky směrem k nákupu zdravotních služeb a zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče.

U jednotlivých zdravotních pojišťoven se rozdíl plánovaného nárůstu výdajů a příjmů liší podle toho, jak každá konkrétní zdravotní pojišťovna kvalifikuje dopady související především se zavedením regulačních poplatků v rámci stabilizačních opatření veřejných rozpočtů na své konkrétní podmínky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republiky na své schůzi 4. 2. 2008 přijala předkládaný materiál usnesením č. 114, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008 k projednání s návrhem na jejich schválení. Současně si vás dovolím informovat, že výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu projednal předkládaný materiál na své schůzi 22. 5. a žádá o dopracování návrhu zdravotně pojistných plánů na rok 2008. V souvislosti s tím si vás dovolím upozornit, že Poslanecká sněmovna Parlamentu v souladu s platnou legislativou může tyto dokumenty pouze schválit, či neschválit, nikoliv vrátit k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane ministře. Částečně jste nám již sdělil, jakým způsobem byl tento sněmovní tisk projednáván ve výboru, jemuž byl přikázán, tedy ve výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví dosud nepředložil žádné usnesení k tomuto sněmovnímu tisku, prosím tedy, aby se případně slova ujal pověřený člen výboru a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tímto členem zdravotního výboru je pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přečtu usnesení č. 59 k návrhu zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008, sněmovní tisk 434.

Po odůvodnění zástupce Ministerstva zdravotnictví náměstka pana Hroboně a zpravodajské zprávě poslance Krákory a po rozpravě výbor pro zdravotnictví přerušuje projednávání návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008 a žádá o dopracování návrhů zdravotně pojistných plánů s tím, že zdravotní pojišťovny použijí přebytky na svých účtech ke dni 31. 5. 2008 po naplnění rezervních fondů v zákonem stanovené výši k úhradě nákladů na zdravotní péči v roce 2008, a to tak, že přednostně budou valorizovány náklady na zdravotní péči v těch segmentech, kde plánované náklady by při současné míře inflace bez valorizace představovaly pokles nebo stagnaci reálných úhrad zdravotní péče. - Toto je usnesení zdravotního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane poslanče. Zahajuji v tuto chvíli všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. - Mám, a to pana poslance Krákory. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP