(14.40 hodin)
(pokračuje Kochan)

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik usnesení zdravotního výboru. Pak se přihlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani z místa se do této rozpravy nechce nikdo zapojit. Končím rozpravu obecnou.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám zatím přihlášky dvě, a to pana poslance Šťastného a pana poslance Kochana. Jestli pan zpravodaj umožní vystoupení v pořadí tak, jak jste se mi jako jednotliví poslanci přihlásili do této rozpravy, prosím pana poslance Šťastného, aby přednesl svoje pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych se rád přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, z nichž ten první jste obdrželi na lavice již včera. Ten druhý dostáváte právě nyní.

Ten první pozměňující návrh se týká části osmé, jde o změnu zákona o léčivech, vládního návrhu zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 393.

Stručné zdůvodnění. Jedná se o drobné technické změny v rámci zákona o léčivech, tedy ve věci ochrany spotřebitele v případech protiprávního jednání v přeshraničních případech; jde o implementaci nařízení Evropského parlamentu. Dále jde o rozšíření klinické praxe i v oblasti veterinárních léčiv, kdy vyvstalo v souvislosti s projednáváním vyhlášky o správné klinické praxi; jde o úpravu zmocňovacího ustanovení. A za třetí jde o změnu u úhrady likvidace nepoužitelných léčiv. Současná právní úprava totiž neumožňuje krajům hradit lékárnám náklady, které vznikají v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv subjektům, které jsou oprávněny tato léčiva likvidovat. Věc byla současně projednána s Ministerstvem financí a pozměňující návrh je podán ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Ten druhý pozměňující návrh se týká změny § 2. Jde o to, že v § 2, základní ustanovení, z textu vládního návrhu zákona vypadla technickým nedopatřením v rámci množení výtisků návrhu zákona tato část. Vládní návrh zákona předložený v elektronické formě, vedený jako tisk PSP 393, však uvedené ustanovení obsahuje.

Současně mi dovolte k pozměňujícímu návrhu, který se týká změny zákona o léčivech, který vám byl rozdán na lavice, předložit jednu legislativně technickou úpravu, a to v bodě 2 § 8 odst. 10 před slovo "rozhodnutím" vložit slovo "ústav". Tato chyba byla způsobena při legislativně technické přípravě a byla doporučena legislativou Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. A nyní prosím pana poslance Kochana, pana zpravodaje, aby předložil svoje návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem předložil tři pozměňovací návrhy. Ten první se týká víceméně legislativně technické úpravy, který jste obdrželi na lavice. Tak samozřejmě ho nebudu číst. Máte ho k dispozici.

Ten druhý návrh krátce zdůvodním. Navrhovaná úprava určitým způsobem pokulhává, když nereflektuje, aby zařízení, jehož činnost povolily a dozorují národní registrační autority členských států Společenství, nemohla působit na území České republiky. Prakticky by to šlo proti smyslu toho zákona, který právě nyní podáváme. Takže to je druhý návrh, který se týká tohoto ustanovení.

V tom druhém návrhu, v části 2, za § 9 se vkládá nový § 10, který zní: "Za tkáňové zařízení, odběrové zařízení a diagnostickou laboratoř podle tohoto zákona se považují též tkáňové zařízení, odběrové zařízení a diagnostická laboratoř, má-li provozovatel sídlo na území členského státu Společenství a je držitelem dokladu obdobného povolení podle § 20." V tom původním návrhu je § 19. Takže § 20. To je druhý pozměňovací návrh.

Ten třetí pozměňovací návrh, vzhledem k tomu, že vypadl technicky ten druhý paragraf, o kterém tady četl kolega Šťastný, to je vlastně komplexní návrh § 2, tak v § 2 písm. a) zní: Použitím u člověka, použití lidských tkání a buněk, popřípadě lidských tkání nebo buněk (dále jen tkáně a buňky) v těle nebo na těle lidského příjemce tkání a buněk včetně případů autologního použití lidských tkání nebo buněk (dále jen příjemce) a mimotělní použití. " Tolik se mění ten druhý paragraf, písm. a).

Ostatní paragrafy jsou identické s tím, co jste obdrželi na lavice. Abych to vysvětlil, autologní znamená to, že to jsou buňky vlastního pacienta, kostní dřeně. To tam nebylo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Táži se, zdali si někdo další přeje zapojit do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Nikoho nevidím. Končím tedy podrobnou rozpravu, jakož i druhé čtení tohoto návrhu.

Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, dovoluji si oznámit, že pan poslanec Vanoušek má náhradní kartu s číslem 34.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět ministr zdravotnictví, pan Tomáš Julínek. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, a některé související zákony.

Úvodem chci zdůraznit, že zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh je výhradně transpozicí práva Evropských společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP