(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Martínka, aby nyní přečetl svůj návrh.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane místopředsedo, já ho číst nebudu, protože byl rozdán na lavice, takže jenom se k němu přihlašuji.

První návrh je společný návrh můj, paní kolegyně Jacques a pana ministra Lišky. Týká se § 9 odst. 3 a dostali jste ho na lavice.

Druhý návrh je můj a týká se § 14. Také jste ho dostali na lavice, takže se k němu přihlašuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli má ještě někdo něco, co by chtěl v podrobné rozpravě k tisku 445 přednést nebo podat. Pokud už nikdo nic takového nemá, můžeme ukončit podrobnou rozpravu a vlastně můžeme ukončit celé druhé čtení tohoto návrhu.

 

Můžeme nyní otevřít podrobnou rozpravu k tisku 446, to znamená k bodu 22. Ptám se, jestli chce ještě někdo něco navrhnout. Prosím, pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pozměňovací návrh k tisku 446:

K části sedmé, změna zákona o správě daní a poplatků.

1. Bod 3 se vypouští. Bod 4 se označuje jako bod 3.

2. Za bod 3 se doplňuje nový bod 4, který zní: Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní: § 17b Neúčinnost doručení.

(1) Adresát, který si ze závažného důvodu nemohl uloženou písemnost ve stanovené lhůtě při elektronickém doručování podle § 17a vyzvednout, může požádat správce daně, který písemnost doručil, o vyslovení neúčinnosti doručení.

(2) Žádost je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručovanou písemností skutečně seznámil, nejpozději však do 6 měsíců ode dne doručení.

(3) Shledá-li správce daně důvodnou žádost, rozhodne o neúčinnosti doručení, písemnost se pak považuje za doručenou dnem doručení rozhodnutí o neúčinnosti doručení.

(4) Lhůty podle § 47 a § 70 neběží od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí o neúčinném doručení, pokud jde o doručení rozhodnutí směřujícího ke stanovení nebo placení daně.

Návrh zákona by měl sjednocovat tento proces ve správě daní a poplatků s ostatními procesními normami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy. Myslím, že podrobnou rozpravu můžeme ukončit a můžeme ukončit také druhé čtení tohoto návrhu. Končím projednávání bodu č. 22. Děkuji předkladatelům.

 

Můžeme pokročit k dalšímu bodu, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 488/ - druhé čtení

 

Budu muset požádat opět pana ministra Langera, aby uvedl i tento návrh.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, tento zákon se stal na minulé schůzi terčem mnoha útoků a obvinění a přinesl s sebou zapomnění, jak to tady v praxi chodilo v minulosti, v okamžiku, kdy opozice byla ve vládě a vláda byla v opozici. A ono to zase bude někdy naopak, takže v tom je totiž kouzlo parlamentní demokracie, a bylo by dobré, aby ti, kteří jsou teď v opozici, si pamatovali, co dělali, když byli ve vládě, a aby ti, co byli v opozici, si pamatovali, co říkali v opozici, když jsou ve vládě. Já si velmi pamatuji, že tento princip jsem velmi často opakoval, když jsem byl v opozici.

Stručná charakteristika tohoto návrhu zákona. Platí ze zákona, že pokud ve volebním roce, ve kterém se konají volby, dojde k poklesu osob pod zákonem stanovenou mez, nebo naopak ke zvýšení počtu obyvatel nad zákonnou stanovenou mez, se v důsledku těchto změn volebních obvodů novelou upravuje vymezení volebních obvodů sousedících. Návrh, který je zde předkládán, je reakcí na změny ve vymezení území některých okresů, k nimž došlo od 1. ledna 2007, kdy nabyla účinnosti vyhláška 513/2006. Úprava rovněž zpřesňuje vymezení některých volebních obvodů.

Nechci jít do detailů, nicméně chci naprosto se skromností a autoritativností mně vlastní prohlásit, že tento návrh zákona je politicky naprosto neutrální, že tento návrh zákona vyplývá z toho, že se někdo rozhodl žít v uplynulých letech jinde, než žil předtím, že se přestěhoval, že došlo k naplnění litery zákona a že Ministerstvo vnitra nemohlo konat jinak, než konalo, a úpravu zákona, jak mu ukládá povinnost, předložilo. A byl bych velmi rád, aby někdo, komu se migrace občanů z jednoho místa na druhé nelíbí, si nebral všechny ostatní senátory a kandidáty, kteří kandidují do Senátu, jako svá rukojmí, neboť přijetí tohoto zákona bezprostředně souvisí s vyhlášením voleb do horní komory Poslanecké sněmovny, a dosud tak učiněno nemohlo být, neboť prezident a my všichni bychom postupovali v rozporu se zákonem, pokud by k této navrhované úpravě nedošlo.

Já věřím, že k tomu takovýmto způsobem budeme všichni přistupovat, a opět garantuji absolutní politickou neutralitu a odbornou a věcnou správnost předloženého návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj, pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, pan ministr vnitra tady zopakoval důvody, proč byl tento návrh předložen. Já jenom chci říci, že ústavněprávní výbor se tím zabýval. Vznikly pochybnosti u části členů výboru, zda navrhované změny jsou v pořádku, zda nejsou možné jiné návrhy. Na základě toho bylo jednání výboru přerušeno, Ministerstvo vnitra připravilo i jiné návrhy, odlišné od těch, které byly v původní předloze. Po dalším jednání výbor přijal usnesení, které jste všichni dostali. Většinově setrval na návrhu, který je součástí zákonné předlohy.

Já jenom chci říci, že na výboru k tomu, co říkal pan ministr, nebyly pochybnosti, zda by snad Ministerstvo vnitra provádělo změny politicky motivované. Nebyla tam ovšem jistota u všech členů výboru, zda takovéto návrhy nemůže předkládat krajské zastupitelstvo. Mám na mysli s onou motivací, protože Ministerstvo vnitra přirozeně vychází z návrhů, které dostává od krajů.

To jen, pokud jde o způsob jednání ústavněprávního výboru a přijetí onoho usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodajovi. Připomínám, že usnesení výboru máme v podobě sněmovního tisku 488/1. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Lituji, ale to, co říkal pan ministr, prostě není pravda. On se nám tady může zaklínat jak chce, že to je politicky korektní a že to odpovídá zákonu a že to není politicky motivováno, ale to prostě není pravda. Je to normální volební geometrie, je to snaha narušit některé volební obvody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP