(18.00 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Je tomu tak proto, protože tyto boční laloky je možno softwarově modulovat. A tento radar, který dnes funguje na Marshallových ostrovech, je vybaven takovým softwarem, který velmi efektivně redukuje intenzitu těchto bočních laloků.

A pokud hovořím o softwaru, tak mi dovolte ještě jednu poznámku. Pokud jde o působení na okolní objekty, resp. na letadla, tak i tato záležitost je řešena pomocí softwarového vybavení, takže například v případě věže Praha, což je jediný objekt, který se nachází vzhledem k naklonění toho paprsku v jeho dosahu, byly poskytnuty garance, že tato věc bude softwarově vyřešena. Neboť ten radar, pokud se otáčí v určitém úhlu, bude mířit na tuto věž jedině pod nějakým zadaným úhlem a pod nějakým sklonem. A není žádný problém softwarově vyřešit to, aby v té chvíli byla stanice vypnuta.

Něco podobného se týká letadel a také případných osob, které by se mohly dostat do blízkosti radaru, neboť v takovém případě bude radar vypnut, pokud by byl v činnosti. Jeho součástí totiž je i miniradar, který má právě tu funkci, aby sledoval pohyb osob, resp. jiných objektů v blízkosti radaru, a pokud by k takové nepravděpodobné situaci mělo dojít, tak ten radar bude vypnut.

Takže tím chci říci, že jsem měl možnost se seznámit s těmi údaji, které jsou klasifikované, provedl jsem příslušné výpočty, seznámil jsem se s těmi daty a v tomto směru mohu plně garantovat a plně se zaručit za to, že pokud jde o působení na zdraví, není tady žádný problém. A v tomto ohledu mám zcela klidné svědomí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ještě se přihlásil, pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych chtěl ctěnou Sněmovnu jenom upozornit na rozdílný přístup vlády k poslancům vládním a poslancům opozičním. Pan poslanec Schwippel tady oznámil, že získal údaje o radaru; bez problémů, byť jako klasifikované, mu byly sděleny. Já jsem žádal paní ministryni obrany, a byl jsem odmítnut. Takže takový je přístup vlády k zpřístupňování údajů opozičním poslancům.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo ještě hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které mám přihlášku pana předsedy Tluchoře, pak pan poslanec Exner a pan poslanec Hamáček. Poprosím pana poslance Hamáčka jako zpravodaje, aby si znamenal návrhy na usnesení.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Přicházím s velmi jednoduchým a krátkým návrhem usnesení, a to je, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území ČR.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále pan poslanec Exner, připraví se pan poslanec Hamáček.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby ve věci možného umístění základny systému raketové obrany Spojených států amerických na našem území respektovala opakovaně zjišťovaný záporný názor nadpoloviční většiny občanů, vyjádřený také v místních referendech a anketách, a ukončila vyjednávání v této věci.

Nebude-li toto usnesení přijato, navrhuji hlasovat o následujících dvou bodech: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR - za prvé - aby s dohodnutou hlavní smlouvou i s dvoustranou smlouvou SOFA seznámila veřejnost před jejich podpisem; za druhé: a) v další pravidelné informaci pro PS PČR o aktuálním vývoji jednání o zapojení ČR do projektu protiraketové obrany provedla vyhodnocení dosud proběhlých diskusí k této problematice na schůzích Poslanecké sněmovny a poskytla odpovědi na všechny dosud nezodpovězené otázky poslanců z těchto diskusí; b) v dalších informacích uváděla věcné informace k probíhajícím jednáním o stanoviscích jednajících stran podle jednotlivých projednávaných smluv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo, jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, dovolím si přečíst návrh usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby přerušila jednání se Spojenými státy o umístění radarové stanice systému protiraketové obrany USA na území České republiky do doby, než budou známy způsoby, jak propojit kapacitu tohoto systému se současným úsilím NATO v oblasti protiraketové obrany, a to tak, aby byla zajištěna jeho úplná integrace do budoucí alianční architektury protiraketové obrany formou aliančního řízení a velení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Nyní poprosím pana poslance Hamáčka, aby se ujal funkce zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Navrhuji, abychom hlasovali o přednesených usneseních v tom pořadí, v jakém byla přednesena, tzn. první bylo usnesení kolegy Tluchoře, které znělo, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády o vyjednávání atd.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já vás odhlásím na žádost pléna a zeptám se ještě pana premiéra, jestli chce závěrečné slovo. Nechce, děkuji.

Takže poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a jak na displeji bude počet přihlášených víc než 67, můžeme začít hlasovat.

Prosím, pane poslanče, přednášejte jednotlivé návrhy na usnesení a já o nich nechám hlasovat.

 

Poslanec Jan Hamáček: První je usnesení kolegy Tluchoře: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády o postupu vyjednávání se Spojenými státy ve věci protiraketové obrany.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je tomu tak. Pan předseda vlády souhlasí určitě s tímto návrhem. Pan zpravodaj, neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 83 poslankyň a poslanců pro návrh 45, proti 17. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas. Dále pane zpravodaji, další návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Hamáček: Další návrh usnesení je návrh kolegy Exnera.

První usnesení: PS PČR žádá vládu ČR, aby ve věci možného umístění základny systému raketové obrany USA na našem území respektovala opakovaně zjišťovaný záporný názor nadpoloviční většiny občanů, vyjádřený také v místních referendech a anketách, a ukončila vyjednávání v této věci. - Ptám se pana kolegy Exnera, zdali jsem to přečetl správně, souhlasí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan premiér? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 226. Z přítomných 84 poslankyň a poslanců pro návrh 37, proti 43. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jan Hamáček: Kolega Exner na mikrofon načetl, že v případě, že nebude-li toto usnesení přijato, žádá hlasovat další usnesení, ale já při vší snaze nejsem schopen dešifrovat rukopis pana kolegy, tak bych ho poprosil, aby to znovu načetl na mikrofon.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP