(11.30 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Vedeme diskusi nad tím, zda v zákoně je možné definovat tzv. vhodné prostředí, diskutujeme o tom, zda soud má, či nemá činit výzvy předtím, než vykoná samotné rozhodnutí a dítě odejme jednomu z rodičů. Těch témat je celá řada a já vzhledem k tomu, že vnímám, že snahou má být zlepšit současnou právní úpravu, nikoli pouze splnit "politický" úkol a rychle přijmout novelu občanského soudního řádu, tak souhlasím s návrhy některých z vás, abychom ještě jednou projednali v rámci druhého čtení jednotlivé instituty občanského soudního řádu, které se dotýkají výchovy a výživy nezletilého, a abychom projednali tuto věc ve třetím čtení až poté, co budeme mít pocit, že jsme vydiskutovali všechny otázky. To je také důvod, proč trošku netradičně, byť navrhovatel, zde předkládám onen návrh na vrácení do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Myslím si, že tento návrh můžete vznést jako poslanec, kterým také jste. Rozhlížím se, žádné námitky nejsou.

Takže rozhodneme hlasováním. Rozhodneme hlasováním o návrhu pana poslance Jiřího Pospíšila na vrácení projednávání materiálů s tiskem 390 do druhého čtení. Je to tak, paní zpravodajko? (Zpravodajka: Ano, je to tak.) Můžu zahájit hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Jiřího Pospíšila na vrácení do druhého čtení? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 přítomných bylo 139 pro, nikdo proti. Takže jsme vyhověli tomuto návrhu.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji panu ministrovi za vstřícné gesto.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem je bod 65, což je

 

65.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
související s oblastí evidence obyvatel
/sněmovní tisk 397/ - třetí čtení

 

Pan ministr Ivan Langer je připraven, stejně tak jako pan poslanec a zpravodaj Jaroslav Krupka. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 397/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, protože byl pouze vznesen jeden pozměňovací návrh a ten vyzněl z usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, máme ho předložen v tisku 397/2, navrhl bych následující hlasovací proceduru, která bude poměrně jednoduchá.

Protože ty pozměňovací návrhy jsou pouze charakteru technicko-legislativního, navrhuji, aby se o bodu A hlasovalo jako o celku a následně poté aby proběhlo druhé hlasování, které bude hlasováním o samotné novele zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za tento návrh. Má někdo problém s tím, aby se postupovalo podle návrhu pana zpravodaje? Pokud ne, přistoupíme k hlasování, to znamená k hlasování o bodu A. Já bych rád slyšel vyjádření pana ministra a pana zpravodaje.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Souhlas, souhlas, souhlas! (Zpravodaj: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to je jednoduché. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 210 skončilo. Hlasovalo 161 poslanců, pro bylo 142, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A já mohu přečíst následující návrh: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, podle sněmovního tisku 397, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 161 poslanců, pro bylo 139, nikdo proti. Návrh byl přijat. Gratuluji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dalším návrhem, kterému se budeme věnovat, je

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 420/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a pan poslanec Radim Fiala, který je zpravodajem rozpočtového výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 420/2.

Otevírám rozpravu a vidím, že pan ministr se hlásí, takže má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo a děkuji za projednání jak rozpočtovému výboru, tak Sněmovně.

Stručně se vyjádřím k pozměňovacím návrhům. Souhlasím v podstatě se všemi, které zazněly jak v rozpočtovém výboru, tak v rozpravě. Jistý problém mám s návrhem pana poslance Opálky. Je pravdou, že tento návrh jde v moderním trendu a je rozšířeným zvykem ve většině civilizovaných zemí. Nejsem si jist, zda v závistivém Česku jsme dozráli do této situace, proto se při tomto návrhu zdržím, ale výsledek ponechávám na vůli Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Další přihlášky do rozpravy nejsou. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám přihlášku do rozpravy, která v podstatě má za cíl změnit některé legislativně technické věci. Já bych si je dovolil zde přečíst, jsou to dva body, a požádal bych vás, pane předsedající, a Sněmovnu o to, abychom rozhodli o tom, jestli o nich budeme hlasovat, anebo to budou jenom věci pro stenozáznam.

Když se podíváte na materiál, který vám byl rozdán na stoly, tak hned na první titulní stránce je tento zákon avizován jako zákon č. 256/2004 Sb., o podmínkách na kapitálovém trhu, což je samozřejmě špatně. Tento zákon se jmenuje o podnikání na kapitálovém trhu. Takže to je jenom informace pro stenozáznam.

A druhá chyba se stala v přepisu v pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 420/2. Pod písmenem A usnesení rozpočtového výboru bod 10.8 v § 157 má být v obou případech uveden odstavec 14. Omylem je nyní uveden jednou odstavec 15, který v platném znění neexistuje. A já bych se chtěl v tomto případě zeptat Sněmovny, jestli Sněmovna uzná za vhodné pouze tuto změnu pro stenozáznam, nebo jestli chce o této změně hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, vaše otázka je relevantní, ale nevím, kdo je schopen na ni v tuto chvíli odpovědět. Pan poslanec Pleva - já mu za to děkuji.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, pokud je ve sněmovním tisku, kterým je usnesení výboru, správný text a jen při přepisu je text špatný, tak myslím, že to je pouze pro stenozáznam jako oprava chyby, protože zde hlasujeme o usnesení výboru, nikoli o tom, co někdo přepsal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP