(17.40 hodin)
(pokračuje Exner)

Vláda s ratifikací, jak se zdá, nijak zvlášť nespěchá. To jsme zažili už u té předchozí dohody, kdy byla předložena do Parlamentu s takovým zpožděním, že nakonec k její ratifikaci - naštěstí bych řekl - vůbec nedošlo. Vláda ji do Parlamentu postoupila až v březnu letošního roku, ačkoliv v Úředním věstníku Evropské unie má datum 4. srpna 2007. Podle všeho, co bylo uvedeno, bych se nedivil, kdyby se opět stala předmětem jednání Evropského soudního dvora.

Nenavrhuji v této chvíli rovněž žádné usnesení. Domnívám se však, že poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy v tomto znění ani po projednání ve výborech nebude moci dohodu podpořit. Je ovšem nutné tuto smlouvu projednat skutečně podrobně, protože je to jedna z velmi závažných smluv, pokud jde o ochranu osobních údajů a problematiku lidských práv.

Navrhuji kromě zahraničního výboru, což je navrženo, posouzení také nejméně v ústavně právním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Václav Exner. Nikdo další není přihlášen do obecné rozpravy k tomuto bodu, proto se ptám, zde se někdo hlásí ze svého místa. Ale žádnou takovou přihlášku neregistruji, proto končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Předtím však ještě je prostor pro závěrečná slova. Pan ministr Karel Schwarzenberg samozřejmě jako první coby za navrhovatele se ujímá nyní svého závěrečného slova.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na dotaz pana poslance Exnera bych rád odpověděl, že nová dohoda je v souladu se svým článkem 9 ode dne svého podpisu předběžně prováděna, a to v mezích vnitrostátních předpisů smluvních stran. Umožňuje jí to Mezinárodní úmluva o civilním letectví. Česká republika tuto dohodu předběžně provádí pouze v omezeném rozsahu. Jediný letecký dopravce s přímými lety do USA, společnost ČSA, dosud nepředává údaje plné, ale pouze údaje API. Rozdíl mezi API a tak dále už jsem v předešlém, prosím, vysvětlil.

Celkem bych ještě jednou rád podtrhl, že Česká republika učinila víc než jiné členské státy, aby upozornila na otázky kolem ochrany údajů, učinila prohlášení při podpisu dohody PNR a nadále je v kontaktu s Evropskou komisí ohledně hodnocení ochrany údajů pasažérů. Ale Evropská komise nám ve svém vyjádření k obavám České republiky o ochranu dat připomněla, že dle názorů Rady dohoda splňuje obecnější požadavky ochrany předávaných údajů dle článku 8 Charty základních práv Evropské unie. Současně vysvětlením Evropské komise byl argument, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, která obsahuje kritéria ochrany osobních dat, se nevztahuje na případy dat použitých při vynucení práva, což je případ dohod PNR. Dohoda PNR byla uzavřena dle článku 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii a je jakožto taková mimo dosah směrnice 95/46.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se ještě pana zpravodaje, zda chce se závěrečným slovem vystoupit. Nechce.

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh zahraničnímu výboru, pan poslanec Exner navrhuje výbor ústavněprávní. Ptám se, zda někdo další chce rozšířit možnosti přikázání. Není žádný takový návrh.

 

Budeme tedy nejprve rozhodovat o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 158. Kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158. Přítomno 149, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní rozhodneme o přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro tento… Ale musím prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože registruji vaši žádost o odhlášení. Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili svou kartou. Počkáme.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 160 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru ústavně právnímu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 160. Přítomno 122, pro 51, proti 26. Tento návrh přijat nebyl. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a tím končí prvé čtení sněmovního tisku 449, bodu číslo 49.

 

Dámy a pánové, je před námi poslední bod, jemuž se můžeme dnes odpoledne věnovat. Je to bodu číslo 89. Tímto bodem je

 

89.
Zpráva vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně (Ponávce),
případně o dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení

 

Tento bod jsme přerušili v pátek 25. dubna po otevření všeobecné rozpravy, v níž vystoupil pan poslanec Bohuslav Sobotka a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Navrhl přerušení tohoto bodu z důvodu nepřítomnosti ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

Ještě se zeptám, než zahájím přerušenou všeobecnou rozpravu, zda chce paní poslankyně Orgoníková, která je zpravodajkou tohoto bodu, nyní vystoupit. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Z téhož důvodu, že není přítomen pan ministr, což nijak nekomentuji, bych požádala o odročení tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny, poněvadž se domnívám, že by bylo velmi dobré, aby u té diskuse byl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Znamená to, poslouchám-li vás dobře, přerušení projednávaného bodu v rámci té všeobecné rozpravy a odročení na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ano, přesně tak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 161, které jsem zahájila. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 161. Přítomno 127, pro 109, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že bod číslo 89 jsme přerušili ve všeobecné rozpravě a odročili na příští schůzi Poslanecké sněmovny. To bylo projednávání bodu číslo 89.

 

Dámy a pánové, jak jsem avizovala, byl to poslední bod, kterému jsme se dnes mohli věnovat, a proto dovolte, abych ukončila dnešní jednací den, poděkovala vám za účast i aktivní účast při projednávání jednotlivých bodů a oznámila, že zítra, ve středu 7. května zahajujeme své jednání ráno prvním bodem, bodem číslo 104, což je stavební zákon vrácený Senátem.

Tolik upozornění, které se týká zítřejšího začátku schůze a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo v 17.50 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP