(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podobné. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil podat pozměňovací návrh k předloženému doporučujícímu usnesení, a to tak, že v bodě IV. konstatuje navrhuji, aby bod a) zněl "předložily úplné".

Jenom pro malé zdůvodnění chci oznámit, že politické hnutí Město i mládeži předložilo doplnění, to znamená o zprávu auditora, která bohužel při jednání výboru chyběla. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, já vám děkuji. S tímto návrhem se vypořádáme hlasováním, pane zpravodaji, souhlasíte s tím?

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, já můžu potvrdit to, co pan poslanec Babor přednesl, že při jednání kontrolního výboru hnutí Město i mládeži nemělo svou zprávu úplnou, ale dodalo chybějící zprávu auditora a nic nebrání o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, já tedy podrobnou rozpravu ukončím a budeme se zabývat jedním jediným návrhem, který v této rozpravě padl. Ještě přivolám kolegyně a kolegy, kteří si přejí se zúčastnit tohoto hlasování, ale asi jich mnoho nebude.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 139 a táži se vás, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem k této zprávě. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 122 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o usnesení, tak jak ho navrhuje Poslanecké sněmovně kontrolní výbor, s úpravou, kterou jsme schválili v předchozím hlasování. Omlouvám se, nebudeme ani já, ani pan zpravodaj číst do detailu jednotlivý výčet stran, všichni máme usnesení před sebou.

 

Zahájím hlasování s pořadovým číslem 140 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením Poslanecké sněmovny ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran. A kdo je proti, prosím? Děkuji vám.

Z přítomných 122 poslankyň a poslanců pro 109, proti nikdo. Tato zpráva byla přijata. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

95.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí
za roky 2002 až 2006

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru číslo 209 z jeho 26. schůze ze dne 22. dubna letošního roku. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, na stejné schůzi se výbor zabýval i doplněním výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2002 až 2006. To usnesení máte rozdáno. Konstatuji jenom, že výroční finanční zprávy byly úplné za rok 2002, 2003 a 2004 u jedné politické strany, za rok 2005 u pěti politických stran, za rok 2006 u jedenácti politických stran, a konstatovali jsme také, že výroční finanční zprávy u jedné politické strany za rok 2005 nebyly úplné a u pěti politických stran za rok 2006 taktéž nebyly úplné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče, a zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět pan poslanec Babor. Prosím, vážený pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Babor: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, z podobného důvodu, jak jsem podával pozměňovací návrh na doporučující usnesení v předchozím bodě, navrhuji zde přesunout z bodu II. konstatuje, že předložení neúplné za rok 2006, položku Město i mládeži přesunout do bodu I, to znamená konstatuje, že předložily úplné za rok 2006. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, o této úpravě rozhodneme hlasováním. Já předtím ukončím… Pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych chtěl opět i v tomto případě potvrdit tu skutečnost, že opravdu hnutí Město i mládeži předložilo zprávu auditora, a tudíž můžeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám za toto ujištění a ukončím podrobnou rozpravu.

 

Rozhodneme nejprve o pozměňovacím návrhu k této výroční finanční zprávě, tak jak jej přednesl pan poslanec Babor.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 141. Táži se vás, kdo souhlasí s touto úpravou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 123 poslankyň a poslanců pro 108, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy rozhodnout o usnesení, tak jak bylo Sněmovně doporučeno kontrolním výborem a tak jak ho přednesl zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček, s tím pozměňovacím návrhem, který jsme právě odhlasovali.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 142 a táži se vás, kdo souhlasí s doplněním výročních finančních zpráv za roky 2002 až 2006. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 123 poslankyň a poslanců pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem je

 

96.
Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie

 

Jako první se ujme slova zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Ladislava Zelenková.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za osm měsíců se Česká republika ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Nepochybně se jedná o událost nesmírného historického významu, událost pro naši zem klíčovou. Pochopitelně je nadcházející předsednictví již delší čas častým tématem na jednáních výboru pro evropské záležitosti, na příslušném podvýboru pro přípravu předsednictví a samozřejmě také je to časté téma ve výboru zahraničním.

Vzhledem k významu celé věci, vzhledem k tomu, že o stavu příprav by měli býti informováni i jiní poslanci, tedy ti, kteří nejsou v těchto výborech, inicioval podvýbor pro přípravu předsednictví jednání ve výboru pro evropské záležitosti o tomto tématu. Výbor pro evropské záležitosti přijal následující usnesení. Toto usnesení přijal 3. dubna.

Usnesení zní: Výbor pro evropské záležitosti doporučuje Poslanecké sněmovně zařadit na jednání příští schůze Poslanecké sněmovny bod Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie. Za druhé, pověřuje místopředsedu výboru pro evropské záležitosti pana poslance Petra Krilla, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny.

Na základě těchto kroků byl tento bod zařazen na dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Tolik za navrhovatele. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP