(16.20 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi... až se uklidní situace... jenom velmi krátký komentář.

Ten rozdíl je tak veliký, že nemohlo jít o náhodu. Musím konstatovat, že v klubu KSČM žádný hlasovací rozdíl nebyl. Hlasovali jsme proti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Chci pouze dodat pro zápis, že předseda našeho klubu měl samozřejmě, pokud jde o myšlenkovou rovinu, pravdu. Pokud jde o výsledek na hlasovací listině, tak se mýlí, protože sice jsem hlasoval proti, ale je to tam opačně. Takže pro zápis - rozdíl je tak zjevný, že nežádám nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane poslanče.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu 102, kterým je

 

102.
Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty,
Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 451/ - druhé čtení 

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Jan Vidím. Vážený pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, paní a pánové, doufám, že teď to opravdu bude významně jednodušší.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: A prosím všechny paní poslankyně a pány poslance, kteří se nechtějí věnovat projednávání tohoto sněmovního tisku, aby své hovory přesunuli do jiných prostor. Děkuji.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. My jsme v prvém čtení zkrátili lhůtu na projednávání tohoto návrhu na pět dní. Tímto návrhem se zabýval výbor pro obranu a zpravodaj určitě podá zprávu. Já bych chtěl pouze Sněmovnu požádat, abychom mohli ještě na této schůzi dokončit projednávání, tedy aby se příští týden dostalo ještě na třetí čtení tohoto bodu. O nic jiného nežádám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane poslanče, nerozuměla jsem vám bohužel v hluku, který je v tomto sále, ani slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, ono to zase nebylo nic tak důležitého. (Smích.)

Jde o to, že jsem požádal Sněmovnu, abychom dokončili projednávání tohoto bodu v třetím čtení ještě na této schůzi. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 451/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Martin Tesařík. Vážený pane poslanče - (Mimo mikrofon poslanec Boháč.)

Ano, takže se omlouvám. Není to zcela mojí chybou. Podklady, které mi byly předloženy, jsou chybné. Provedli jsme změnu zpravodaje v prvém čtení, a prosím tedy pana poslance Boháče, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 24. schůze, která se konala 25. dubna letošního roku.

Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - a po odůvodnění generálního ředitele HZS inženýra Miroslava Štěpána, náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Boháče a po rozpravě výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout návrh poslanců Jana Vidíma a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 451.

Paní předsedající, prosím, abyste nechala hlasovat o tom, že za základ pro projednání bude vzat tento komplexní pozměňovací návrh, sněmovní tisk číslo 451. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji.

Ještě než otevřu obecnou rozpravu, oznámím, že pan poslanec Šeich má náhradní kartu číslo 31.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku ministra vnitra pana Ivana Langera. Vážený pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně, kolegové, já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem poslancům, kteří stojí za touto iniciativou, a poslancům výboru pro bezpečnost, protože pomáhají řešit situaci, která vznikla v souvislosti s transformací záchranných praporů. Doopravdy velmi, velmi děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím.

Před otevřením obecné rozpravy rozhodneme o tom, aby před podáváním jednotlivých pozměňovacích návrhů byl za základ vzat návrh výboru pro obranu. Odhlásím vás na žádost z pléna a prosím vás o to, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. (Po chvilce.) Počet přítomných v sále se již ustaluje.

 

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 138 a táži se vás, kdo souhlasí, aby za základ byl vzat návrh výboru pro obranu, respektive usnesení výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 125 poslankyň a poslanců pro návrh 123, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Otevírám podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ani z místa se do této rozpravy nechce nikdo zapojit. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje na závěrečná slova. Nepřejí si je přednésti. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k bodu 94, kterým je

 

94.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za rok 2007

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru číslo 208 z jeho 26. schůze ze dne 22. dubna tohoto roku. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se na své 26. schůzi 22. dubna tohoto roku zabýval výročními finančními zprávami politických stran a politických hnutí za rok 2007. Konstatuji, že žádná z politických stran, které předložily výroční finanční zprávu, tuto nepředložily až po termínu, čili všechny splnily zákonem stanovený termín 1. dubna.

Obsah výročních finančních zpráv kontrolní výbor zhodnotil a vy to hodnocení máte v usnesení, kdy v odsazení I. jsou vyjmenovány strany, které měly výroční finanční zprávy úplné. Těch stran je celkem 66. Čtyři strany - odsazení II.a - čtyři strany měly výroční finanční zprávy neúplné. 31 nepředložilo vůbec.

V III. jsou strany nebo politická hnutí, které už mají - v III. tedy kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby požádala vládu, aby podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran, politických hnutí, jejichž činnost už byla pozastavena a z nichž jedna předložila neúplnou zprávu a čtrnáct nepředložilo zprávu vůbec.

A v odrážce IV. konstatujeme, že politické strany a politická hnutí, které už jsou navrženy na zrušení nebo jsou v konkursu či v likvidaci, jedna předložila zprávu neúplnou a dvacet jich nepředložilo výroční finanční zprávu vůbec.

Kontrolní výbor také doporučuje, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby do 30. září projednala výše uvedené návrhy Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí. Jsme si vědomi, že v letošním roce se budou konat volby, a tam je nějaká lhůta nebo ochranná lhůta, ale nic nebrání vládě projednat tedy podle tohoto usnesení a podat ty příslušné návrhy až po uplynutí příslušné lhůty.

Tolik má zpravodajská zpráva, paní místopředsedkyně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP