(14.40 hodin)
(pokračuje Červenka)

Za třetí. Odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu. Zde se domnívám, že skutečnost, že každá z označených složek státu, resp. jednotka hospodařící s veřejnými rozpočty, vede své účetnictví relativně samostatně, přináší velký chaos a nemožnost kontroly.

Za čtvrté. Sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž bude mimo jiné zvýšena kvalita informací poskytovaných Českou republikou a zároveň bude zkvalitněno vykazování na úrovni vybraných jednotek. De facto teprve až vytvořením centrálního účetnictví státu založeného na jednotných principech bude pak možné sestavit věrný a poctivý přehled o majetku státu a peněžních tocích veřejných prostředků.

Za páté. V důsledné elektronizaci a digitalizaci záznamů za účelem snížení administrativní náročnosti na vedení účetnictví a na příslušné kontrolní mechanismy. Jestliže má dojít k zavedení účetnictví státu, domnívám se, že je naprosto nezbytné, aby při jeho zavádění byly i přes případnou finanční náročnost použity nejmodernější prostředky.

Z pohledu České republiky k Evropské unii je důležité, že podkladem pro zavedení účetnictví státu jsou mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor a současně mezinárodní účetní standardy pro soukromý sektor, a zejména pak evropský systém národních a regionálních účtů. V územích Evropské unie je dlouhodobým trendem, vycházeje jak u soukromého, tak veřejného sektoru z jednotných mezinárodních účetních standardů a současně pak v souladu s předpisy EU. Musím však konstatovat, že náklady na vznik nového účetnictví státu jsou nemalé. V roce 2008 to bude činit 811 miliard korun, v roce 2009 463 a v roce 2010 více než 640 milionů korun. Přínosy účetní reformy, které nejsou kvantifikované a které nelze finančně vyjádřit, však podle předkladatele povedou v celkovém důsledku i k ušetření prostředků z veřejných rozpočtů vzhledem k racionalizaci a automatizaci řady činností.

Navrhovaná úprava nebude mít žádné sociální dopady ani žádné dopady na podnikatelskou sféru.

Nově navrhované účetnictví státu představuje dle mého názoru krok vpřed a přibližuje nás k fungování státního účetnictví v zemích původní evropské patnáctky. V kombinaci s následnou elektronizací a digitalizací by mělo vést k efektivnímu zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek. Konsolidované účetnictví státu bude sloužit k součinnosti všech resortů a vzájemné koordinaci všech subjektů v nakládání s veřejnými prostředky nebo s majetkem státu. Jednoznačně pak bude nástrojem pro účelné a efektivní řízení financí a majetku na celostátní úrovni. Z těchto důvodů jako zpravodaj doporučuji sněmovní tisk číslo 471 do druhého čtení.

Děkuji za nepozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, ani písemné, ani zatím z místa. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, usnesením vlády z 23. května 2007 vláda schválila vytvoření účetnictví státu, a to s účinností již od ledna 2010. Říkám již, protože pokud se to zvládne, je to lidově řečeno fofr, a myslím si, že by to bylo přímo geniální. Stejným usnesením organizačně a finančně zajistit vytvoření účetnictví státu vláda pověřila ministra financí při součinnosti všech ostatních členů vlády.

Pokud se zamyslíme, co vedlo vládu k vytvoření účetnictví státu, tak se musíme především zamyslet nad současným stavem získávání údajů pro potřeby řízení státu. A zde je nutno konstatovat, že současný stav nejenže nekoresponduje se situací ve státech Evropy, které účetnictví státu používají, ale neodpovídá zdaleka ani mechanismům, které praktikují a ze současně platného zákona o účetnictví i musí praktikovat podnikatelské, ale i jiné subjekty v České republice. Současný systém řízení státních financí nedisponuje včasnými a kvalitními účetními daty a je postaven především na základě údajů z neúčetních, neprovázaných a nekomplexních evidencí. Nezní to sice lichotivě, ale je to opravdu tak.

Proto tedy hlavním cílem vlády pro vytvoření účetnictví státu je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek. Pokud totiž standardní účetní jednotka, dejme tomu např. běžný podnikatel, a to už tady pan ministr Kalousek zmínil ve svém úvodním slově, pokud tedy podnikatel bezpodmínečně nutně potřebuje ke svému rozhodování závazné informace, které čerpá zcela samozřejmě ze svého účetnictví, je taktéž zcela nepochybné, že takovéto relevantní informace ke svému rozhodování potřebuje i stát, resp. orgány, které se na jeho řízení podílejí.

Všichni, kteří jsme přišli s touto problematikou z nějakého důvodu do styku, víme, o co v tomto případě jde. A proto i víme, že vytvoření účetnictví státu je nesmírně náročný úkol. Bude mu předcházet řada odborných diskusí a jednání nejen na úrovni vlády a Parlamentu a jednotlivých resortů, ale zcela určitě a nutně i s odbornou veřejností. Těmto jednáním však již do současné doby předcházela celá řada konzultací a jednání s řadou evropských odborníků a expertů.

Dámy a pánové, přestože si zřejmě všichni uvědomujeme, že realizace tak náročného úkolu bude organizačně, ale i finančně velmi náročná, vnímáme určitě vytvoření účetnictví státu pro Českou republiku za nezbytně nutné a přínosné. Proto také doporučuji vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění všech pozdějších předpisů, a některé zákony, propustit do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já bych chtěl jenom požádat o přikázání tohoto tisku také kontrolnímu výboru, nejen výboru rozpočtovému. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy se již nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje. Nechtějí vystoupit. Budeme tedy hlasovat a zabývat se návrhy na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 141, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru.

 

Dále pan poslanec Koníček navrhl, aby tento tisk byl přikázán i kontrolnímu výboru.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 18. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali i kontrolnímu výboru.

 

To znamená, že tento tisk jsme přikázali jak rozpočtovému výboru tak výboru kontrolnímu. Končím bod 35.

 

Zahajuji bod č. 38, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
/sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP