(13.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Po skončení bodu 92 přistoupíme k bodu 93, který je na dnes plánován, a to je

 

93.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného
účtu České republiky za rok 2007 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu
a jeho kapitol výborům k projednání

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru číslo 426 z jeho 25. schůze ze dne 2. dubna tohoto roku. Prosím zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočtový výbor skutečně na své schůzi, která byla v pořadí 25., 2. dubna přijal usnesení, které jste dostali k dispozici. Já tady to usnesení skutečně nebudu číst, protože ono je celkem na čtyřech stranách, a domnívám se, že postačí, pokud řeknu, že je to standardní usnesení.

Předpokládáme, že by Poslanecká sněmovna měla jednat o státním závěrečném účtu na své schůzi počínaje 3. červnem letošního roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také tady nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy a navrhuje změnu usnesení, které tady přednesl pan Bohuslav Sobotka. Také nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Budeme se tedy řídit návrhem, který byl přednesen.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 118, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí postupu projednávání státního závěrečného účtu ČR za rok 2007. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 111 pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh byl schválen a budeme se řídit tímto postupem, který jsme právě rozhodli. Skončil jsem bod 93. Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru Bohuslavu Sobotkovi a vyčerpali jsme dnes připravený program. (V sále je velký hluk.)

Ano, pan kolega Václav Exner se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, byl jsem pověřen poslaneckým klubem, abych přednesl určitý procedurální požadavek. Žádáme, aby předtím, než bude otevřeno projednávání bodu 80, tj. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území ČR za červen 2007, předsedající schůze zrekapituloval, v jakém stavu jsou všechny otevřené body týkající se tohoto tématu, to znamená všechny informace předsedy vlády od června 2007. Několikrát jsme zahájili projednávání těchto bodů, byly přerušeny -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče. Poprosím Sněmovnu o klid, abychom se poslouchali, abychom věděli, o čem je řeč. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Exner: K některým bodům nebo společnému projednávání bodů byli poslanci přihlášeni do rozpravy a myslím si, že je žádoucí, aby Sněmovna byla informována, v jakém stavu který bod je. Aby bylo možno toto vystoupení připravit, informujeme o tomto procedurálním požadavku již dnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi a konstatuji, že tento požadavek byl projednán už v úterý na poradě politického grémia Poslanecké sněmovny za přítomnosti předsedů klubů a tento požadavek byl u předsedy vlády uplatněn předsedou Poslanecké sněmovny. I tak děkuji za toto konstatování. Myslím, že mu bude vyhověno.

Protože jsme vyčerpali pořad dnešního jednání, schůzi přerušuji do úterý 29. dubna do 14. hodin. 29. dubna máme pevně zařazeny body 21, 35, 38, 37, 75 a další, u kterých byly uplatněny požadavky na zařazení po pevně zařazených bodech.

Loučím se s vámi, přeji hezký víkend a v úterý na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 13.25 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP