(13.00 hodin)

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, snad to nepokazím, neboť vše člověk někdy dělá poprvé, tak dělám poprvé předsedu vyšetřovací komise a zároveň předkládám usnesení ctěné Sněmovně. Tak doufám, že to, které jsme přijali my, je tím správným doporučením pro Sněmovnu. To by znělo: Doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby vzala předloženou závěrečnou zprávu vyšetřovací komise na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, návrh usnesení je vzít na vědomí výsledek práce vyšetřovací komise. O tomto návrhu, který přednesl pan kolega Vojíř, dám hlasovat. Nevidím nikoho dalšího do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím.

 

Návrh usnesení jste slyšeli, dám o něm hlasovat v hlasování pořadové číslo 112, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 112, z přítomných 108 pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu předsedovi vyšetřovací komise. Jeho práce skončila. Končím bod 88.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem

 

89.
Zpráva vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně (Ponávce),
případně o dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení

 

Jde o přerušený bod. Byla přednesena zpráva pana ministra Tomáše Julínka. Toho tady nevidím. U stolku zpravodajů by měl být pan ministr zdravotnictví a zpravodajka paní kolegyně Hana Orgoníková.

Než zahájím všeobecnou rozpravu, táži se, zda chtějí ještě k bodu vystoupit pan ministr nebo paní zpravodajka. Pokud tomu tak není, zahájím rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Bohuslava Sobotky.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych nejprve přečetl možný návrh usnesení, který bych rád přečetl už teď, aby bylo možné se k němu v rozpravě vyjádřit. Návrh usnesení k tomuto bodu má celkem tři části.

Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o následujícím návrhu usnesení:

1. Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, aby upustil od záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně.

2. Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, aby do ukončení projednávání poslaneckého návrhu zákona o převodu Úrazové nemocnice v Brně nečinil žádné kroky směřující ke zrušení nebo omezení činnosti Úrazové nemocnice.

3. Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví podat zprávu o dalších zdravotnických zařízeních, která Ministerstvo zdravotnictví navrhuje ke zrušení. - To je tedy třetí bod tohoto návrhu usnesení.

Chtěl bych také požádat - toto je informace pro paní zpravodajku - aby toto usnesení bylo hlasováno po jednotlivých bodech, to znamená po částech.

Pokud jde o druhý důvod mého vystoupení, já se domnívám, že dost dobře postrádá smyslu, abychom projednávali tento bod a pokračovali v jeho projednávání v situaci, kdy zde není ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek. Já samozřejmě vím, že on v úvodní části tohoto bodu vystoupil, ale vzhledem k tomu, že je zde návrh usnesení a možná některé další příspěvky do rozpravy, stálo by za to, abychom tento bod doprojednali v přítomnosti ministra zdravotnictví, také proto, aby mohl vyjádřit svá stanoviska k těmto návrhům usnesení ještě před hlasováním. Navrhuji proto, abychom tento bod přerušili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Jinak do rozpravy je zatím přihlášeno pět kolegů a kolegyň. Než budeme pokračovat v případné rozpravě, musíme rozhodnout o tom, zda přerušíme tento bod z důvodu nepřítomnosti pana ministra. Myslím, že o tom můžeme hlasovat.

Ještě pan kolega Sobotka chce doplnit svůj návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jsem byl, pane místopředsedo, několika kolegy a kolegyněmi vyzván, abych sdělil také termín pro přerušení tohoto bodu. Navrhuji odročit tento bod na úterý po pevně zařazených bodech úterního jednání této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Obdržel jsem vlastně kompletní návrh podle zákona o jednacím řádu, a rozhodnutí je tedy na nás - návrh na přerušení tohoto bodu číslo 89 do úterka po pevně zařazených bodech.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 113, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti odročení do úterka? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 113 pro 102, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod 89. Je odročen do úterka po pevně zařazených bodech.

 

Pokračovat budeme bodem

 

90.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční
prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic

 

K tomuto bodu je přizván prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Pokud je přítomen v předsálí, žádám, aby byl uveden do Poslanecké sněmovny. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu se může účastnit schůze Poslanecké sněmovny, pokud jsou projednávány návrhy, které úřad předložil. Požádá-li o slovo, bude mu uděleno podle § 8 odst. 4 zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. O jeho účasti se nehlasuje.

Do vaší pošty vám byl dne 20. 11. 2007 rozdán podkladový materiál k tomuto bodu. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj kontrolního výboru poslanec Libor Ježek, místopředseda tohoto výboru, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. - Pana kolegu Ježka nevidím. Pan kolega Reisiegel je ochoten jako člen kontrolního výboru ho nahradit. Musím požádat, pane kolego, o to, abyste byl odhlasován Poslaneckou sněmovnou, protože jde o rozhodnutí výboru. Myslím, že Sněmovna nebude mít námitek, abyste tuto zprávu místo kolegy Ježka přednesl.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 114, že místo kolegy Libora Ježka přednese zprávu o jednání kontrolního výboru pan poslanec Reisiegel. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tato zpráva byla přednesena jiným členem kontrolního výboru. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 114 pro 93, proti nikdo.

 

Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Hezké odpoledne, dámy a pánové. V tuto chvíli nechci přednášet zprávu kontrolního výboru. Já bych byl rád, aby se tohoto jednání účastnil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan František Dohnal, který bohužel nepočítal s tím, že budeme tak efektivně pracovat a stihneme tento bod projednat dnes. Tudíž žádám o přerušení tohoto bodu a jeho pevné zařazení na středu po pevně zařazených bodech.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP