(12.50 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Podmínky pro dodavatele nastavené v rámci dokumentace však byly velmi tvrdé a představovaly pro dodavatele při nesplnění daného zadání vysoké riziko. To bylo zřejmě hlavním důvodem, proč se zadávacího řízení zúčastnila pouze čtyři konsorcia. Podle zjištění vyšetřovací komise vedlo k vyloučení tří uchazečů nesplnění náročných kvalifikačních předpokladů stanovených externími poradci. Podjatost poradců však nebyla zjištěna a vyloučení bylo formálně oprávněné. Ke stejnému závěru došel jak orgán dohledu, ÚHOS, tak Krajský soud Brno a následně v kasační stížnosti i Nejvyšší správní soud. Tyto orgány se zabývaly kromě napadenými skutečnostmi ohledně důvodů vyloučení uchazečů i splněním podmínek ze strany vítěze. Vyšetřovací komise však konstatuje, že zadavatel u jediné zbylé nabídky neprovedl ekonomické vyhodnocení.

Vyšetřovací komise nezjistila pochybení ani jakékoliv ovlivňování ve vztahu k vlastnímu zadávacímu řízení ani k osobám na nich zúčastněných. Rovněž nebylo zjištěno, že by jednání členů hodnotící komise, případně zástupců zadavatele bylo ovlivněno zištnými důvody. Bylo zjištěno, že minimálně členové hodnotící komise, případně jejich náhradníci, nepřistupovali k přidělenému úkolu způsobem, který by odpovídal jeho náročnosti, složitosti a společenskému významu. Jejich role byla spíše formální, přístup nekompetentní až nezodpovědný. Nicméně drobné chyby na straně zadavatele v procesu vlastního zadávacího řízení neměly vliv na vyloučení tří ze čtyř uchazečů. Veškerá rozhodnutí zadavatele a doporučení hodnotící komise tak byla založena zejména na zjištění externích poradců.

Vyšetřovací komise však ve vztahu k poradcům nezjistila, že by jejich závěry a doporučení neodpovídaly faktickému stavu, stejně tak nezaznamenala jejich případnou podjatost. Konstatuje však značnou formálnost postupu zadavatele ve vztahu k prověření případné podjatosti poradců. V současné době účinný zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, již otázku podjatosti poradců řeší povinností prohlášení poradce.

Vyšetřovací komise ve vztahu k vlastnímu provozu systému nezjistila zásadní nedostatky či skutečnosti, které by odporovaly původnímu záměru.

Vážené dámy, vážení pánové, pokud bych mohl pouze jednoduše shrnout závěr vyšetřovací komise, tak bych řekl, že podmínky byly velmi tvrdé, zákon porušen nebyl, proces byl mírně amatérský, nicméně celý systém je funkční.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vyšetřovací komise Oldřichu Vojířovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím pana poslance Proska. Prosím, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jako členu vyšetřovací komise učinit některá doporučení.

Já se totiž domnívám, že komise se velmi podrobně, důsledně zabývala minulostí. Došla k závěrům, s nimiž seznámil Sněmovnu předseda komise pan kolega Oldřich Vojíř. Konstatoval, že komise nezjistila zásadní nedostatky, což je podle mého názoru vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva byla přijata jednomyslně, závěr naprosto nezpochybnitelný. A to mě velmi těší. Na druhé straně vždycky mám rád pohled trochu dopředu. Myslím si, že z toho mnohahodinového jednání komise mohla vzejít také nějaká obecná doporučení do budoucna, protože miliardových zakázek zadává veřejný sektor více.

Já bych si dovolil pouze tři doporučení, která vyplynula z obsáhlého šetření komise, Sněmovně předložit.

Za prvé. Domnívám se, že zadavatel by měl vždy velmi dobře posuzovat, jakou roli v procesu výběrového řízení svěřuje externím zadavatelům. Ďábel bývá skryt v detailech a externí zadavatelé někdy mohou tak zásadním způsobem ovlivnit způsob výběru zhotovitelů, tak zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o nabídkách, že v podstatě dopředu celé výběrové řízení předurčí.

Druhé doporučení pro zadavatele velkých zakázek je, aby skutečně velmi obezřetně vybírali členy hodnotící komise. Ne snad z důvodu jejich podjatosti, ne snad z důvodu jejich špatných morálních kvalit, ale pro práci v takové komisi, zvláště když jde o zakázku, kde dokumentace činí stovky a stovky, možná tisíce stran, je zapotřebí vybrat hodnotitele, kteří budou ochotni se dokumentací zabývat a nabídky si prostudovat. Ono to zní banálně, ale je to docela zásadní věc.

Konečně třetí doporučení, které vzešlo z jednání komise a které by do budoucna bylo zapotřebí brát v úvahu, je to, že v našich podmínkách bývá zvykem smluvní vztah posuzovat z hlediska právního. Právník vám skutečně projde každé slovíčko, ale těžko je schopen posoudit ekonomický obsah, dopad, to, jak v celku je smlouva vyvážená, nebo dokonce ekonomicky výhodná nebo nevýhodná pro tu či onu stranu. A to není práce pro právní kanceláře, pro právní poradce, to je práce pro ekonomické poradce. Žádná velká zakázka v době, kdy je na ni uzavírána smlouva, by neměla být prosta posouzení ekonomického dopadu smluvního vztahu.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Proskovi. Nyní se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nechtěl jsem původně k tomuto bodu vystupovat, ale vystoupení předchozího řečníka mě navedlo na jednu myšlenku, o kterou bych se tady s vámi rád podělil.

V dnešním tisku jsem si přečetl, že společnost Transparency International varuje před tím, aby Ministerstvo financí vypsalo výběrové řízení na jednu velkou zakázku na odstraňování ekologických škod ve výši cca 115 miliard korun. Jednu zakázku na 115 miliard korun! Já bych to chtěl při této příležitosti připomenout. Bohužel zde není pan ministr financí, ale určitě jeho kolegové ve vládě mu to sdělí, aby skutečně vláda a Ministerstvo financí této problematice věnovali tak dostatečnou pozornost, abychom ani na tuto kauzu nemuseli v budoucnu zřizovat v Poslanecké sněmovně nějakou vyšetřovací komisi.

Objem finančních prostředků 115 miliard korun je skutečně značný. Přimlouval bych se i za to, co zde říkal můj předřečník - měly by zde být jasné analýzy toho, co je a co není skutečně pro stát výhodné a zda je toto skutečně cesta, jak vynaložit efektivní a přiměřené množství peněz na odstranění ekologických škod. Znovu opakuji: dnes společnost Transparency International varuje před zadáním této zakázky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Je ještě někdo přihlášen do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té také nemám žádnou přihlášku. Protože rozprava není nějak košatá, dovolím si nepožádat kolegu Proska, aby se stal zpravodajem, a požádám předsedu vyšetřovací komise, aby v podrobné rozpravě přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Pane předsedo, mohu? Vím, že jste předkladatel zprávy, nikoli zpravodaj, ale doufám, že v Poslanecké sněmovně nebude proti mému postupu výhrada. Prosím, pane předsedo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP