(11.10 hodin)
(pokračuje Bratský)

A na nás poslancích našeho Parlamentu je, zda jsme schopni učinit toto jednorázové gesto a vypořádat se s rodinami, které to, co budou muset prokázat u soudu štrasburského, budou muset prokázat i u našeho. Čili o tom bude toto hlasování.

Já vás moc prosím, abyste se ještě zamysleli, abychom neupřeli finanční prostředky, které náš stát prostě získal. To by byla strašná křivda, na které já osobně se podílet nechci! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Petr Bratský. Děkuji mu za jeho vystoupení a táži se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Nyní jsou před námi závěrečná slova. Zeptám se nejprve paní navrhovatelky paní poslankyně Hany Orgoníkové, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Dává přednost nejprve panu zpravodaji. Čili se závěrečným slovem pan zpravodaj, kterým je pan kolega. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dámy a pánové, shrnu krátce jenom debatu, která proběhla včera večer a dnešní dopoledne. Během debaty k tomuto poslaneckému návrhu zákona vystoupilo celkem devět poslankyň a poslanců, kde zazněly jak podpůrné argumenty pro tento návrh, tak i výtky a výhrady vůči tomuto návrhu. Podstatné však z mé role zpravodaje je to, že zazněl návrh na zamítnutí této předlohy a zazněl také podmíněný návrh, pokud nebude přijat návrh na zamítnutí, aby byl návrh zákona vrácen předkladatelům zpět k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento souhrn a prosím nyní se závěrečným slovem paní navrhovatelku, paní poslankyni Hanu Orgoníkovou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, členové vlády, myslím si, že to je velice závažná materie, kterou jsme zde předložili, a mnoho bylo již řečeno od spolupředkladatelů návrhu zákona, takže moje slova budou velmi stručná.

Ale dotknu se jednoho vystoupení, a to je vystoupení Cyrila Svobody, který je předsedou Legislativní rady vlády. Hovořil zde o nenapravitelných vadách zákona a uvedl problémy, které vznikly rozdělením republiky. Kdo rozdělil republiku, nebudu komentovat. Ale je nutno připomenout, že problémy trvají stále a dosud se dělají nápravy, čili nápravy učinit lze. Myslím, že - a nedomnívám se, že by se vysmíval, ale tak to vyznělo, že to není na místě.

Zde bych ráda podotkla, že na církevní restituce finanční prostředky jsou, je to výše 80 mld. korun a v průběhu let se dostaneme až na výši 270 mld. My k tomu máme samozřejmě výhrady, ale budeme o tom hovořit. Ale 2 mld. pro naše občany ze Zakarpatské Rusi bychom nenašli? To se mi nelíbí a mohu říci, že mě to velmi trápí.

Znovu zopakuji, že se domnívám, že zákon lze upravit ve druhém čtení, a proto bych vás požádala, abyste nehlasovali pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, poněvadž ti občané, kteří byli v podstatě vyhnáni ze svých domovů a kteří přišli o svůj nemovitý majetek a kteří nebyli odškodněni, byť Sovětský svaz peníze do České republiky nebo do Československa tehdy zaslal, tak tito občané si to nezaslouží!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Přivolávám gongem již delší dobu naše kolegy do jednacího sálu, abychom mohli po těchto závěrečných slovech přistoupit k hlasování, které je před námi.

Shrnu pouze to, co již avizoval pan zpravodaj, pan poslanec Pavel Hrnčíř, že je před námi určitě jedno, maximálně dvě hlasování. První je návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona a druhý je podmíněný návrh - pokud neprojde návrh na zamítnutí, budeme hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Já doufám, že jsou přítomni všichni, kteří… Je zde ovšem ještě žádost o odhlášení, proto vás odhlašuji. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 74. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 121 pro 40, proti 61. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní tedy je na řadě návrh podmíněný, a to návrh na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 75 přítomno 125, pro 51, proti 56. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh? Pan kolega Kvapil se hlásí.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, já nemám návrh na přikázání jinému výboru, ale je-li to možné, tak bych chtěl ještě navrhnout po souhlasu s navrhovatelkou prodloužení na projednání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A jsme ve stejné situaci, pane kolego, v jaké jsme byli v úterý, to znamená, že ke všem návrhům, které mají zaznít, slouží podrobná rozprava. V podrobné rozpravě mají zaznít návrhy, které bychom potom mohli podrobit hlasování.

Takže já opět poprosím některého z pánů ministrů, zda bude ochoten vrátit nás zpět tak, aby tento návrh mohl zaznít.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji. Já chci všem Jirkům popřát krásný svátek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tím pádem registruji návrh pana poslance Kvapila, který navrhuje - ještě jednou jej zopakuje.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já děkuji panu ministrovi za otevření rozpravy a formálně znovu navrhuji prodloužit dobu na projednání ve výborech o 30 dnů. Je to po dohodě s předkladatelkou tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. A pan předseda poslaneckého klubu KSČM má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: I já přeji všem Jiřím hezký den. Musím ovšem říci, že navrhovatelů je více. Já jsem jeden z nich a se mnou to projednáno nebylo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to informace pro Poslaneckou sněmovnu, kterou jsme všichni slyšeli. Ještě pan kolega chce doplnit tuto informaci. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já s tím prodloužením samozřejmě nesouhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To je úplná informace, která nám pomůže v následujícím rozhodování.

Nejprve tedy rozhodneme o přikázání výboru rozpočtovému, protože nikdo nenavrhl jiný výbor. Ještě pan kolega Bratský se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Já se omlouvám, paní místopředsedkyně, já jsem chtěl ještě navrhnout projednání v ústavněprávním výboru. Myslím si, že to k tomuto patří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Pan kolega Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já tedy dávám návrh na to, aby bylo prodlouženo projednávání ve výborech o 20 dnů, jelikož proti 30 dnům jiný zástupce navrhovatele vznesl svoje odmítavé stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Protože jsem předtím neřekla, že je ukončena znovuotevřená podrobná rozprava, tak se zeptám, zda ještě někdo v této podrobné rozpravě má nějaký návrh, který by chtěl podrobit hlasování. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat. Nejprve o návrzích na přikázání výborům, poté o prodloužení lhůty k projednání.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP