(18.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy pokračovat. - Ne, nebudeme pokračovat, je zájem jednotlivých klubů o kontrolu zápisu o výsledku hlasování.

Vidím pana kolegu Bürgermeistera, který se hlásí, pravděpodobně po kontrole zápisu o hlasování.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale na mé hlasovací zařízení bylo dosud spolehnutí. Z logických důvodů jsem hlasoval pro zamítnutí, na sjetině mám křížek. Prosím proto o opakování hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Bürgermeister navrhl zpochybnění hlasování. O jeho návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 142 pro 125, proti 3, námitka byla přijata.

 

Já vás znovu odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě jednou vás odhlásím.

 

Ano, vidím, že kvorum je dostatečné pro to, abychom hlasovali v hlasování pořadové číslo 67 o návrhu na zamítnutí. Zahájil jsem hlasování číslo 67. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 142 pro 72, proti 68, návrh byl přijat.

 

Ještě než tak budeme konstatovat definitivně, je nový zájem o kontrolu hlasovacích listin, zda elektronický zápis o výsledku hlasování odpovídá úmyslu jednotlivých zákonodárců. Je to v pořádku? Klub ODS hlásí, že je to v pořádku. I u ostatních je to pravděpodobně v pořádku.

 

Konstatuji tedy, že návrh poslanců Davida Ratha, Jaroslava Krákory, Petra Rafaje, Miloslava Vlčka, Evžena Snítilého a dalších, kterým jsme měli změnit zákon 48/1997 Sb., byl v prvém čtení zamítnut.

Končím bod č. 28, děkuji zástupci navrhovatelů Davidu Rathovi a zpravodaji Alfrédu Michalíkovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod č. 30. Tím je

 

30.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové,
Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání
zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů,
kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny
v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice
/sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

 

Jsme v prvém čtení, takže mohu konstatovat, že stanovisko vlády jsme včas obdrželi jako sněmovní tisk 453/1. Požádám kolegyni Hanu Orgoníkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a jako zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Pavla Hrnčíře.

Prosím zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, aby návrh zákona za skupinu navrhovatelů uvedla. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych uvedla sněmovní tisk 453. Jde o to, abychom odškodnili ty naše spoluobčany, kteří žili na Zakarpatské Ukrajině. Je to poměrně složitá materie, ale domnívám se a jsem ráda, že tento návrh získal podporu i v jiných poslaneckých klubech, poněvadž je třeba, abychom se vyrovnali s minulostí, abychom pomohli občanům, kteří si to zaslouží, poněvadž ne vlastní vinou museli opustit své domovy.

Dne 29. června 1945 byla v Moskvě uzavřena smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině a dále protokol k této smlouvě vyhlášený pod číslem 186/46 Sb. V důsledku sjednání těchto dokumentů došlo k připojení části Československé republiky k Ukrajinské sovětské socialistické republice. Vedle úpravy státních hranic státoobčanské opce upravoval dále protokol právo určitého okruhu osob na odškodnění za nemovitý majetek, který zanechali na postoupeném území. K tomuto odškodnění mělo dojít podle článku 4 protokolu ve lhůtě 18 měsíců od ratifikace smlouvy. K realizaci úpravy státních hranic a provedení odškodnění vznikla na základě článku 3 protokolu likvidační komise složená ze zástupců Československa a Sovětského svazu. Tato komise měla mimo jiné zpracovat zásady odškodnění. Zásady však nebyly komisí nikdy zpracovány z důvodů zásadních rozporů mezi českými a sovětskými členy komise.

Tolik trochu historie. Další podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Navrhovaný zákon, pokud bude přijat, umožní provést zmírnění majetkových křivd zákonem stanovených oprávněných osob bez omezení druhu zanechaného nemovitého majetku. Pro účely sumarizace majetku oprávněných osob mohou být využity mimo jiné archivované dokumenty, které byly získány v rámci řízení na základě vládního nařízení 8/1947 Sb., o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině. Zákon umožní uplatnit nárok na odškodnění i osobám, které v rámci sumarizačního řízení podle uvedeného vládního nařízení nárok neuplatnily.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Rovněž není v rozporu s právem Evropských společenství.

Co se týče dopadu na státní rozpočet - předpokládaný dopad na státní rozpočet bude činit 0,5 až 1 miliardu korun. Tuto částku je třeba považovat pouze za orientační. Přesnou kvantifikaci zatím nelze provést, neboť není možné přesně odhadnout, jak velký bude počet oprávněných osob, které požádají o odškodnění a budou mít na něj opravdu nárok.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP