(16.10 hodin)

Poslanec Petr Krill: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, moc se omlouvám, ale mačkal jsem ano a bohužel je na sjetině křížek, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 60, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s přednesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 142 poslankyň a poslanců pro námitku 124, proti 5. Námitka byla schválena.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 5 dnů.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 61 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 144 poslankyň a poslanců pro návrh 75, proti 63. Tento návrh byl přijat.

 

Kontrola již neproběhne. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta pro toto projednání byla zkrácena na pět dnů. Končím tedy projednávání sněmovního tisku 488, bodu 23.

 

Přikročíme k projednávání dalšího zařazeného bodu pro dnešní den. Je jím bod

 

99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 420/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Miroslav Kalousek. Prosím, vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych jenom velmi stručně připomněl, že cílem tohoto zákona je naplnit režim směrnice MiFIT, to znamená efektivnější fungování evropských kapitálových trhů. Na jedné straně zlepšení ochrany zákazníků, obchodníků s cennými papíry, na druhé straně odbourání přeshraničních překážek pro poskytování investičních služeb a příslušných produktů, a tak příznivé zvýšení konkurence v rámci sektoru, což je rovněž v rámci spotřebitele, protože by se to mělo příznivě odrazit v cenách pro zákazníky.

Děkuji rozpočtovému výboru za podrobné projednání a k pozměňovacím návrhům se vyjádřím během třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 420/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, který po úvodním slově náměstka ministra financí Šimáčka, zpravodajské zprávě poslance Radima Fialy a po zprávě: rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválila se dvěma pozměňujícími návrhy, které byly rozdány již minulý týden a mají víceméně legislativně technickou povahu a nemají charakter zasahovat jiným způsobem do předkládané novely; za druhé zmocňuje rozpočtový výbor zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani z místa se do této rozpravy nechce nikdo připojit, zapojit, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy se… Teď nevím, jestli mám dát přednost panu zpravodaji, nebo panu poslanci. Prosím, pane poslanče Opálko, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Evidentně jsem se hlásil dříve, ale pokud by pan zpravodaj chtěl mít přednost, nebyl problém.

Dovolte mi, abych se jenom přihlásil k pozměňovacímu návrhu. Pan ministr už zvedal oči, když jsem šel k pultíku. Asi bude zvedat, až se podívá na obsah. Byl vám rozdán na lavice, takže ho nebudu číst. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje pana poslance Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Paní předsedající, já mám dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká legislativně technických návrhů, kde došlo v této novele například k drobným překlepům a podobně, takže jde o velmi malé změny.

1. V dosavadním novelizačním bodě 69 se označení hlavy I nahrazuje označením hlavy II. Oprava dle úplného znění.

2. Část 13. Článek 16 zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou článku 1 bodu 71, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 20069.

Je to pouze uvedení navrhovaného znění do souladu s legislativními pravidly.

Druhý pozměňovací návrh vám byl dnes rozdán do lavic a týká se energetické burzy, kde upozorňuje nebo odkazuje na možnost doplnit navrhovaný text tak, aby právnickým subjektem, který má právo požádat o licenci Českou národní banku pro obchodování s komoditními deriváty, tedy investičními nástroji, mohla být vedle dosavadní akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným i komoditní burza, speciální právní subjekt podle platného zákona. Celý tento pozměňovací návrh vám byl rozdán do lavic, takže se s ním můžete podrobně seznámit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana ministra financí. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se Sněmovně, že zdržuji. Ale pouze aby nedošlo k nedorozumění. Chtěl jsem ujistit pana poslance Opálku, že pokud jsem zvedal oči, jenom z důvodu náhlého návalu radosti, že ho vidím. Jiný motiv jsem vskutku neměl. (Veselost v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkujeme za vysvětlení pohybu očí, který je dnes velmi populární ke komentování.

Táži se, zdali si ještě někdo přeje zapojit do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy rozpravu podrobnou, jakožto i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k přerušeného bodu

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

 

Tento bod jsme přerušili v rozpravě před polední přestávkou. Pořadí přihlášených pro připomenutí a k tomu, aby měli dostatek času se dostavit do jednacího sálu, si dovolím zopakovat, nebo alespoň prvních pět. Jsou to páni poslanci a paní poslankyně Grospič, Wolf… Ne, pardon, ti již hovořili. Omlouvám se. Takže už pouze pan poslanec Laudát a pan poslanec David Rath.

Prosím tedy pana poslance Laudáta, aby se ujal slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP