(15.30 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Dojde-li pak úředník k závěru, že existuje podezření, že jde o manželství fingované nebo o manželství z donucení, má právo dát v souladu s článkem 175 (172?) podnět prokuratuře, která má právo uzavření manželství pozdržet tím, že proti konkrétní osobě podá protest. Proti protestu prokuratury se pak snoubenci mohou bránit u soudu podáním žaloby. Neboli to řešení v tomto případě je jiné, existuje, je možné se v tomto případě inspirovat francouzskou právní úpravou, pokud bychom chtěli.

Jinak si znovu dovoluji upozornit, že já jsem pro, abychom v žádném případě neuvolňovali podmínky pro osoby, které záměrně a vědomě porušují právní předpisy České republiky. K tomu se hlásím stoprocentně. Znovu upozorňuji na to, že znám případy, kdy opravdu ta povolení k pobytu propadnou, nebo propadnou těsně před takovým okamžikem, a kdy je velmi obtížné a je spojeno s velkými náklady pro takovou osobu získat znovu povolení k pobytu. Čili nejedná se mi o osoby, které nikdy povolení k pobytu v České republice neměly, ale spíše o to, že jim povolení někdy propadne z důvodu, že náš správní úřad nerozhodne o prodloužení povolení k pobytu včas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Neregistruji žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Tejce, a tedy o návrhu o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Ještě přivolám kolegyně a kolegy, kteří se chtějí účastnit tohoto hlasování, i když jsem tak činila již před okamžikem.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 56, ve kterém se vás táži, kdo souhlasí s vrácením výboru k novému projednání. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 157 poslankyň a poslanců pro návrh 74, proti 66. Tento návrh nebyl schválen.

 

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám přihlášenu paní poslankyni Orgoníkovou. Já se omlouvám, pane zpravodaji, ale ve druhém čtení nemůžeme vracet návrh zákona předkladateli k dopracování.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ano, já chci říci, že pan poslanec Tejc vlastně za mě navrhl vrácení zákona k novému projednání. Nebylo to přijato, čili navrhnu pozměňovací návrhy.

V části 1 Změna zákona o registrovaném partnerství, v části 1 článku 1 bod 2 se vypouští.

Za druhé v části 1 článku 1 bodu 5, § 25 odst. 2, nové znění: Cizinec, který chce vstoupit do partnerství a který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předloží příslušnému matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinné příslušníky. - Zde je poznámka pod čarou číslo 6. - Toto potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

Nyní poznámka číslo 6 pod čarou: Článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

V části 7 Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení, v části 7 článku 9 bod 28, v § 35 odst. 2, včetně poznámky pod čarou číslo 10A, nové znění: Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. - Poznámka pod čarou 10A. - Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Poznámka pod čarou 10A: Článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

V části 12 Změna zákona o rodině, v části 12 článek 15 se vypouští.

Samozřejmě tam, kde dochází ke změnám čísel, se přečíslují ostatní odstavce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques v rozpravě podrobné. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh vám byl všem rozdán do lavic a je to ten, k němuž se přihlásila také kolegyně Dundáčková a také pan kolega Ondřej Liška. Věnujte mu, prosím, svoji pozornost. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já také děkuji. Ještě nějaký příspěvek do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, jakož i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k bodu

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
související s oblastí evidence obyvatel
/sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra pan Ivan Langer. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Můj úvod je velmi stručný. Účelem návrhu, který je předkládán, je doplnění taxativních výčtů údajů z informačního systému evidence obyvatel, které se poskytují jednotlivým orgánům veřejné moci pro výkon jejich působnosti a kterým dosud nemohly být pro absenci zákonné úpravy poskytovány. Konkrétně se jedná o poskytování údajů Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatnění nároků na finanční náhradu podle zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, a Národnímu bezpečnostnímu úřadu pro výkon jeho působnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Návrh byl přikázán jednomu výboru a ten doporučil Poslanecké sněmovně tento tisk projednat, schválit, včetně některých legislativně technických úprav, ke kterým se hlásím, podporuji je a děkuji za ně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 397/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Krupka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já budu velice stručný. Pan ministr už okomentoval obsah této novely a koneckonců i pronesl něco z obsahu projednávání výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Čili já potvrzuji jeho slova, že na tomto výboru byl materiál projednán, byly po dohodě s předkladatelem provedeny určité drobné legislativně technické změny, a ve shodě s ním doporučuji, aby tento materiál byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se, jestli si někdo z vás přeje zapojit do této rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy také nemám žádnou písemnou přihlášku, ani v tuto chvíli si nikdo nepřeje využít možnosti zapojit se do podrobné rozpravy. Končím i podrobnou rozpravu, jakož i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP