(9.50 hodin)
(pokračuje Vidím)

Tedy informace pro pana předsedajícího: skupina navrhovatelů netrvá na jednání podle § 90. (Předsedající: Z toho tedy ustupujete, dobře.) Ano.

A nyní několik základních vět o předloženém návrhu. Navrhovatelé vycházejí ze skutečnosti, že schválením transformace resortu Ministerstva obrany vládním usnesením 1194 ze dne 22. října loňského roku došlo k situaci, že zaniká jeden ze záchranných praporů, konkrétně 157. záchranný prapor Armády České republiky, a vojáci v něm v tuto chvíli sloužící by měli mít možnost přejít do struktury Hasičského záchranného sboru, protože agendy, které v tuto chvíli vykonávají v onom záchranném praporu, jsou agendy záchranářského charakteru, které by stejně tak vykonávali i uvnitř Hasičského záchranného sboru. Vzhledem k tomu, že Armáda České republiky stejně tak jako Hasičský záchranný sbor slouží pod služebním poměrem, avšak pod odlišným zákonem o služebním poměru, který je v případě vojáků z povolání zákonem o služebním poměru vojáků z povolání, v případě hasičů se jedná o služební poměr osob sloužících v bezpečnostních a ozbrojených sborech, muselo by dojít k tomu, že by vojáci z tohoto 157. záchranného praporu ukončili služební poměr u armády a zahájili by nový služební poměr u Hasičského záchranného sboru. Domníváme se, že se jedná o plýtvání nejenom časem, ale i schopnostmi těchto lidí a že by bylo vhodné, aby mohli přejít bez nutnosti zániku jednoho a vzniku druhého služebního poměru. Proto navrhujeme tento předpis.

Jsme si vědomi toho, že negativní stanovisko vlády má nepochybně něco do sebe a že by bylo vhodné, abychom se s ním vypořádali. Proto právě skupina navrhovatelů odstoupila od požadavku projednání ve zrychleném režimu a přistoupila k možnosti napravit nedostatky předloženého tisku v průběhu projednávání ve výborech.

Tím tedy chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby umožnila postoupení tohoto tisku a současně aby zkrátila lhůtu na projednání na pět dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, aby se slova ujal i zpravodaj pro prvé čtení poslanec Zdeněk Boháč.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, sněmovní tisk 451, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a zákonech souvisejících, vychází jednak z analýzy skutkového stavu, jakož i ze zkušeností z praktické činnosti Hasičského sboru České republiky. Jako příklad uvedu povodně na Moravě 1997, v Praze 2002. Při přípravě tohoto zákona byla zohledněna řešení mimořádných událostí a rovněž bezpečnostní strategie České republiky a současná bezpečnostní rizika v širších, ale i mezinárodních souvislostech.

Dámy a pánové, vzhledem k aktuálnosti projednávaného zákona se v rozpravě chystám navrhnout zkrácení lhůty na projednání sněmovního tisku 451 na pět dnů a tímto se do rozpravy, pane předsedající, hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já se mohu podepsat pod slova, která zde za předkladatele řekl kolega Vidím, ale v něčem musím ta slova doplnit. Ten poslanecký návrh vznikl proto, že vláda byla nečinná. Kdyby vláda byla činná a předložila svůj vlastní návrh, kterým upraví přechod záchranného praporu Armády České republiky pod Ministerstvo vnitra, pak jsme nemuseli vymýšlet legislativně možná jednodušší postup, který je součástí poslaneckého návrhu, a mohli jsme projednávat vládní návrh tak, jak by jej vláda předložila. O tom, že tento záchranný prapor bude převeden pod Ministerstvo vnitra, bylo rozhodnuto v rámci reformních kroků Armády České republiky ve druhém pololetí minulého roku. Od té doby 240 vojáků tohoto záchranného praporu v Hlučíně čeká na nějaké rozhodnutí. Ti lidé jsou velmi netrpěliví. Poslanecká iniciativa chtěla vybudit jednání o tomto kroku v Poslanecké sněmovně a umožnit těmto vojákům přechod do jiného služebního poměru. Jestli jsou mé informace správné, pak vládní legislativa navrhuje účinnost tohoto zákona od 1. 1. 2009, tedy ne od termínu, který vláda určila pro přechod - a to je září, říjen letošního roku.

Jsem jistě připraven projednávat to, co vládní legislativa, jistě i po dohodě s legislativou Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, která nám poslancům pomáhala tuto poslaneckou aktivitu připravit, tedy co vládní legislativa v této chvíli říká. Musím poopravit pana kolegu Vidíma, protože vládní návrh hovoří o ukončení jednoho poměru a začátku druhého poměru. To je jistě téma, které budeme ve výboru projednávat.

Plně se rovněž ztotožňuji s tím, aby termín zkrácení byl na pět dnů pro jednání ve výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže termín zkrácení bude předložen nebo už byl předložen. Ptám se, kdo další? Hlásí se pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako jeden z předkladatelů zákona, který dnes projednáváme, jsem původně nechtěl vůbec vystupovat a chtěl jsem umožnit snadný průchod zákona. Nicméně po přečtení negativního stanoviska vlády jsem se rozhodl vystoupit.

Navrhovaná právní úprava zohledňuje usnesení vlády č. 1194 z 22. října 2007, kterým vláda schválila transformaci Ministerstva obrany České republiky a kdy bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Tady musím opětovně připomenout vládě, že jsem upozorňoval na nekoncepčnost navržené transformace především z důvodu rušení a redislokace vojenských záchranných praporů. Problém se zařazením a využitím hlučínského záchranného praporu ve prospěch záchrany osob a odstraňování živelních pohrom nebyl ze strany vlády řešen. O tom tady hovořil kolega Klučka. Mohli jsme zaujmout pozici nekonstruktivní opozice a tiše sledovat rozpad schopností tohoto útvaru. Ale byli to právě poslanci opozice, kteří se aktivně zapojili do záchrany lidského a technického potenciálu vládou převáděného záchranného praporu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, z výše uvedeného je pro mne překvapující negativní stanovisko vlády k danému návrhu. Mohu souhlasit s některými výhradami k danému návrhu, na druhou stranu musím znovu poukázat na zodpovědnost současné vlády za vzniklou situaci. Vláda prostě nekonala, a nyní se pokouší přehodit svoji zodpovědnost na poslance, kteří v dobré víře řešili problémy vzniklé z rozhodnutí vlády.

Osobně jsem připraven podpořit zrychlené projednávání návrhu zákona ve výboru pro obranu, ale zároveň očekávám, že se vláda po své kritice chytne za nos a připraví komplexní pozměňovací návrh, který vyřeší její připomínky a umožní bezkonfliktní právní přechod vojáků z povolání k Hasičskému záchrannému sboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Ještě se hlásí pan poslanec Boháč do rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Organizační výbor navrhl přikázat sněmovní tisk 451 k projednání ve výboru pro bezpečnost, ale po dohodě předsedy výboru pro bezpečnost a předsedy výboru pro obranu přicházím s návrhem na přikázání pouze do výboru pro obranu. Toť jeden návrh.

A pak, jak zaznělo od předřečníků, shoda je, co se týče zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 451 na pět dnů. Takže jenom potvrzuji návrh na pět dnů. A jako zpravodaj doporučuji propustit návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zkrácení lhůty na projednávání na pět dnů a zároveň navrhujete, aby to bylo dáno pouze výboru pro obranu.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Přesně tak, pane předsedající. Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP