(17.00 hodin)

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, tak jako tomu bylo při předložení, řeknu pouze, že se jedná o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326, o rostlinolékařské péči, který byl předložen s takovým cílem, abychom umožnili uvádění na trh takzvaných souběžných přípravků.

Problematika je to skutečně veskrze odborná, jedná se prostě o to, aby přípravek, který má povolení někde v některém ze států Evropské unie, nemusel tady v České republice procházet složitým povolovacím řízením. Pravidla pro používání souběžných přípravků se tímto novým zákonem upřesňují a fakticky lze říci, že zemědělským výborem přijaté pozměňovací návrhy ještě navíc zpřesňují úpravu vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. S těmi pozměňovacími návrhy zpracovatel, to znamená Ministerstvo zemědělství, vysloví ve třetím čtení souhlas.

Dovolím si vás tedy, vážená Sněmovno, požádat, abyste propustili tento návrh zákona do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 383/1. Zpravodajem zemědělského výboru je pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím o jeho slovo nyní.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor projednal tento tisk na svém zasedání, přijal k němu usnesení, které jste dostali jako tisk na své lavice, a v podstatě požádal Sněmovnu, aby v rámci přijatých pozměňovacích návrhů tento tisk přijala v rámci potom třetího čtení. Samozřejmě ve druhém čtení je možno dát jakýkoli pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu, zahajuji rozpravu podrobnou. Písemnou přihlášku nemám, ale o slovo se hlásí pan kolega Hanuš. Prosím.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za slovo. Já bych měl jeden malý pozměňovací návrh k tomuto zákonu, aby došlo k souladu mezi zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství. Tento pozměňovací návrh zní: "V § 88 odst. 1 písmeno b) za slova "§15 odst. 1" , vložit slova "§ 16 odst. 2" a za slova "§ 30 odst. 1" vložit slova "§ 72 odst. 10 písmeno e)".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná taková. Končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení sněmovního tisku 383. Děkuji panu ministrovi a děkuji také panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat je

 

12.
Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného
/sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec David Kafka.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Opět máme před sebou tisk 325, který prošel jednáním výborů tří, a to výboru pro sociální politiku, ústavněprávního a komisí pro rodinu. Tento tisk mezi prvním a druhým čtením dostal trošku novou formu, protože jsme pro jednání těchto výborů připravili návrh - komplexní pozměňovací návrh, který obsahoval řadu připomínek, které se tomuto tisku dostaly ať již ze strany vlády nebo ostatních účastníků projednávání. Chtěl bych říci, že v té textaci, kterou dnes máme, se víceméně potvrzuje, že cílů, kterých tento tisk chce dosáhnout, snad dosaženo bude, zvláště pak ve spojení s novou úpravou v trestním zákoníku, myslím tím, trestný čin zanedbávání povinné výživy.

Tolik asi na připomenutí tisku 325, který máme dnes ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Davidu Kafkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, výboru pro sociální politiku a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 325/2 a 325/3. Stálá komise předložila zprávu o projednání. Prosím, aby se slova postupně ujaly zpravodajky, nejprve zpravodajka ústavněprávního výboru a stálé komise paní poslankyně paní Eva Dundáčková, potom požádám o slovo paní poslankyni Vladimíru Lesenskou.

Slovo má nyní paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Stojíme znovu před projednáním série novel zákonů, které se snaží pomoci rodičům, pečujícím rodičům, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci vzhledem k tomu, že druhý z partnerů, druhý z rodičů, neplatí na děti výživné, ač je k tomu povinen, a to mnohdy přímo i rozhodnutím - nikoli tedy morální povinností a povinností dané mu zákonem - ale i rozhodnutím soudu.

Stálá komise pro rodinu projednala návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky, který máme před sebou jako tisk č. 325, na svém jednání 8. dubna a nepřijala žádné usnesení. Pověřila zpravodajku, tedy mne, abych vás s tímto rozhodnutím seznámila.

Ústavněprávní výbor oproti tomu usnesení přijal a hned na počátku, jak zde již říkal zástupce předkladatelů pan David Kafka, se zabýval dalším procedurálním postupem při projednávání tisku, neboť navrhovatelé přišli s návrhem na předložení komplexního pozměňovacího návrhu, který jsem si jako zpravodajka ústavněprávního výboru i pléna osvojila, a ústavněprávní výbor pak nadále projednávat tuto materii ve znění onoho komplexního pozměňovacího návrhu.

Dovolím si teď navrhnout Poslanecké sněmovně, aby i ona svým hlasováním přijala za základ dalšího projednávání tento komplexní pozměňovací návrh, protože sociální výbor, pokud vím, pokračoval v projednávání tisku 325 až po jednání ústavněprávního výboru a postupoval obdobně, tedy projednával komplexní pozměňovací návrh navrhovatelů. Postupuji zde ve shodě s navrhovateli, kteří sami komplexní pozměňovací návrh připravili, a je tedy projednáván s jejich souhlasem.

Mohu teď buď pokračovat, paní předsedající, ve své zpravodajské zprávě, anebo vás mohu požádat, abychom hlasováním rozhodli o tom, který…

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP