(15.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Další návrh pana poslance Haška byl, abychom zařadili nový bod do bloku zpráv, a tento bod by se měl nazývat Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k objasnění činnosti lobbistických firem v souvislosti s projednáváním a výsledkem projednávání sněmovního tisku číslo 222, návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tento bod by měl být zařazen do bloku Zprávy.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 88. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Severa navrhl zařadit nový bod a tento bod by měl název Změna zasedacího pořádku. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.) A měl by to být bod číslo… Nebo za bod 77 bychom zařadili tento bod. Ten bod by měl číslo 102.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 181, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích. Je tomu tak, nebo má někdo jiný názor? Jiný názor nevidím.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 30. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 5. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

O slovo se hlásí pan ministr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, to naše hlasovací zařízení skutečně asi potřebuje už řádnou opravu. Musím říci, že jsem velmi zneklidněn, protože při hlasování číslo 19 jsem byl proti, a na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, ale dovolím si prosím jenom pro stenozáznam opravit své hlasování při tomto pořadovém čísle 19. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Než přistoupíme k projednání návrhů zákonů zamítnutého a vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení pánům senátorům Volnému, Balínovi, Bárkovi a dalším v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů? Dávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 151, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, páni senátoři mohou vystoupit v Poslanecké sněmovně.

 

Než přikročím k projednávání našeho prvního bodu, o slovo se přihlásil pan předseda Tluchoř, poté pan poslanec Vojíř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Přeji vám krásný den a dovolím si jen jednu informaci ke všem volebním bodům. Prodlužuji tímto lhůtu na podávání návrhů do příštího úterka 18 hodin. Myslím, že není potřeba tady ty jednotlivé body číst, ale všechny lhůty na podávání návrhů prodlužuji do 29. dubna do 18 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně, pane předsedo. Hrozně se všem omlouvám, nebudu dlouho zdržovat, ale v hlasování číslo 19 jsem se pouze přehmátl a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování, ale nechtěl jsem vyjádřit souhlas s vyšetřovací komisí. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Cením si toho, že jste uznal svoji chybu, že nesvádíte hlasování na hlasovací zařízení. Děkuji.

 

A nyní přikročíme k projednávání našeho programu. Prvním bodem je bod, který se nazývá

 

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 420
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený člen rozpočtového výboru pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji zkrátit zákonnou lhůtu pro projednání sněmovního tisku 420, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve výborech Poslanecké sněmovny o 35 dnů.

Rozpočtový výbor návrh projednal dne 2. dubna 2008 a usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 420/1 již minulý týden. Jinému výboru Poslanecká sněmovna návrh nepřikázala. (Hluk v sále.)

Podstatnou skutečností je, že norma, byť objemem rozsáhlejší, je normou ryze transpoziční, a při jejím projednávání se tedy nelze odchýlit od požadavků transponovaných směrnic MiFID, které jsou v návrhu zapracovány. S tím souvisí i další skutečnost, a totiž že v dalších zemích již normy transponující tuto směrnici nabyly nebo v současné době nabývají účinnosti.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším, protože si myslím, že hladina hluku zase dosahuje té škodlivé hranice, to znamená hranice škodlivé našemu zdraví. Pokud ta hranice neklesne, já zase tu schůzi klidně přeruším, abychom se mohli uklidnit, abyste si mohli povyprávět a abychom pak mohli ve schůzi pokračovat, protože pan předseda Severa mi stále ukazuje ten měřič, který má tady na lavici a ukazuje, že pořád překračujeme tu hranici, která škodí zdraví. A já bych nerad, aby 200 poslankyň a poslanců tady bylo vystaveno nějakému poškození zdraví. Já bych vás poprosil, abychom skutečně byli k sobě ohleduplní.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Zkrácení projednávání tohoto návrhu tedy významně zvyšuje konkurenceschopnost českých poskytovatelů investičních služeb při přeshraničním obchodování s cennými papíry. Prodlužování projednání návrhu by mohlo naopak konkurenceschopnost českých subjektů snižovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám zatím žádné přihlášky. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podobné. Já bych poprosil pana poslance Fialu, aby ještě jednou formálně přečetl ten návrh, který tady již zazněl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Navrhuji zkrátit zákonnou lhůtu pro projednání sněmovního tisku 420, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve výborech Poslanecké sněmovny o 35 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP