(14.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

To znamená, že s největší pravděpodobností tato podmínka pro mimořádné zvýšení důchodů nebude v rozhodném období až do konce července letošního roku splněna. To chci velmi zdůraznit. V roce 2008 by tedy podle platné právní úpravy ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu nemohlo podle stávajícího znění zákona dojít.

Růst spotřebitelských cen od srpna roku 2007, to je od prvního měsíce nového rozhodného období, přesáhl v důsledku jeho zrychlení na konci roku 2007, především v listopadu a v prosinci loňského roku, ale také v lednu letošního roku, hranici pěti procent, konkrétně 5,1 procentního bodu. K tomuto výraznějšímu růstu cen bych chtěl uvést, že důvodem byly především objektivní situace na zahraničních trzích, to znamená primárně vývoj světových cen energií doprovázejících nárůst cen ropy a také vývoj cen potravinářských komodit na světových trzích, které samozřejmě měly dopad do většiny hlavních položek spotřebního koše ovlivňujícího úroveň celkové inflace. Nejvíce k němu přispělo zrychlení cen potravin, ale také regulovaných cen bydlení v souladu se zákonem o deregulaci, ale také nájemného, elektřiny a plynu a samozřejmě, jak jsem již řekl, světový vývoj cen energetických zdrojů. (V sále je velký hluk.)

Nepopírám, že vliv na zvýšení inflace měla i reforma veřejných financí. Tady chci ale zdůraznit, že dopad zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 5 procentních bodů na 9 procentních bodů a zavedení spotřebních daní na energie, čili takzvaných ekologických daní, na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu roku 2008 představoval všeho všudy 1,1 procentního bodu, čili je to přesně v koridoru, který jsme tady prognózovali v září loňského roku, když jsme říkali, že vliv zvýšení těchto nepřímých daní bude mezi jedním až 1,1 procentního bodu.

Také se samozřejmě projevilo zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví, kde zatím podle prvotních odhadů mělo dopad do úhrnné inflace ve výši 0,5 procentního bodu. Tyto změny, vezmeme-li inflaci v lednu letošního roku k lednu roku loňského, kdy inflace je 7,5 procentního bodu, tak ta inflace, která byla způsobena vládním reformním stabilizačním balíčkem, tvoří zhruba 1,5 až 1,6 procentního bodu a těch zbývajících zhruba 6 procentních bodů je způsobeno objektivním vývojem na světových trzích především v oblasti energií a potravin.

Uvedený cenový vývoj by tak samozřejmě vedl k tomu - ale já chci také zdůraznit to, že vývoj inflace mezi lednem loňského roku a červencem roku 2007 byl plně kompenzován v rámci pravidelného zvýšení důchodů k 1. lednu roku 2008 -nereagování na tento vývoj by vedlo k tomu, že v průběhu letošního roku by mohlo dojít k poklesu reálné hodnoty důchodů a také k poklesu relace důchodu k hrubé mzdě zhruba o 1,1 procentního bodu na 39,5 procentního bodu.

Ukazuje se tedy, dámy a pánové, že současná podmínka stanovená pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu, to je růst cen alespoň o 10 procentních bodů, byla nastavena příliš vysoko a její ponechání beze změny neumožňuje dostatečně naplnit zamýšlenou funkci pojistky k zamezení výraznějšího meziročního poklesu reálné hodnoty důchodů. Vláda proto navrhuje trvalou úpravu této podmínky tak, aby ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu došlo již při růstu spotřebitelských cen alespoň o 5 procentních bodů od posledního zvýšení. To umožňuje zvýšit důchody poprvé v mimořádném termínu ještě v průběhu letošního roku, čili roku 2008. Technicky nejbližší možný termín pro mimořádné zvýšení důchodů je srpen letošního roku.

Zvýšení důchodů od srpna znamená, že starobní důchod vzroste v průměru o 465 Kč měsíčně, tj. zohlední se nárůst cen v období srpen 2007 až leden 2008 ve výši 5,1 procentního bodu. Další zvýšení důchodů bude pak v pravidelném termínu od ledna roku 2009, při němž bude zohledněn vývoj spotřebitelských cen za únor až červenec roku 2008 a růst mezd za rok 2007. Zvýšení důchodů od srpna roku 2008 pak bude podle stanovených pravidel realizováno standardní cestou, cestou nařízení vlády. Náklady na mimořádné zvýšení důchodů od srpna roku 2008 budou činit zhruba 6,6 miliardy korun.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádal o schválení předloženého návrhu zákona, tisk 458, a to již v prvním čtení, jak to umožňuje § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tímto postupem vytvoříme předpoklad pro to, aby ještě v dubnu návrh zákona mohl schválit Senát a vláda mohla v květnu přijmout nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008 a aby plátci důchodů měli potřebný časový prostor pro technické zpracování a mohli důchody v srpnu letošního roku zvýšit. V období třinácti měsíců, to je období leden 2008 až leden 2009, by tak došlo celkem k trojímu zvýšení důchodů, což přispěje k udržení reálné hodnoty vyplácených důchodů. A to je jistě společný cíl nás všech.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a za vaši podporu návrhu zákona, který umožní zvýšení důchodů v průběhu letošního roku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bylo úvodní slovo.

Organizačním výborem byl zpravodajem pro prvé čtení určen poslanec František Laudát. Ten je dnes omluven, tak by ho měla zastoupit poslankyně Alena Páralová. Ale o tom bych měl nechat hlasovat. Takže já jenom dám hlasovat o té vynucené změně poslance.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby poslankyně Páralová zastoupila nemocného pana poslance Laudáta a mohla tady vystoupit se zpravodajskou zprávou první? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno je 157 poslanců. Pro hlasovalo 128, proti 2. Takže ten návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Páralová může vystoupit a uvést také tento tisk 458. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku číslo 458, pod nímž se skrývá, jak již pan ministr řekl, návrh dílčí novely zákona o důchodovém pojištění.

Návrh reaguje na zrychlení růstu cen a klade si za cíl zajistit mimořádné zvýšení důchodů ještě letos, v roce 2008. Návrh reaguje na mimořádnou situaci, a proto je mimořádný. Nenajdeme ho v legislativním plánu vlády. Z důvodu časové naléhavosti bylo upuštěno od připomínkového řízení k zákonu, samozřejmě na základě souhlasu předsedy Legislativní rady vlády. Návrh se projednává na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané speciálně kvůli tomuto zákonu. A konečně - vláda požádala, aby byl zákon projednán v režimu legislativní nouze, tj. aby Sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvním čtení, tedy již dnes.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP