Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. dubna 2008 v 17.24 hodin

Přítomno: 162 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pokusím se připoutat pozornost alespoň torza Poslanecké sněmovny a požádat zástupce poslaneckých klubů, zdali by byli tak laskavi a sdělili svým kolegům, že pokračujeme v přerušené 28. schůzi.

Všechny vás odhlásím a požádám, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Taktéž na to upozorňuji příchozí. Prosím ty z vás, kteří přicházejí, zdali by se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Takže ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Než se odkáži na rozdání náhradních karet a omluvy na dnešní jednání, prosím, aby se ujal slova předseda poslaneckého klubu. (Poslanec Kováčik sděluje, že chce hovořit až k programu.) Až k programu, dobře.

Učiním tedy to, co jsem avizovala. Dovolím si vás požádat, zdali stačí odkaz na 29. schůzi, který se týká náhradních karet a omluv z dnešního jednání. (Nejsou námitky.) Jsem přesvědčena, že ano, a dovolím si vám sdělit, jaké návrhy vám předložím z dnešního grémia. Naše jednání bychom zahájili body 46, 87, 83 a 72 až 78. V 18.30 hodin bychom se věnovali přerušenému bodu 65, kterým je volba členů Rady Českého rozhlasu, druhé kolo.

A nyní je prostor pro pana předsedu Kováčika. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadí dnes projednávaných bodů, a to tak, že body 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78, což jsou v podstatě všechny rozjednané informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky, by byly jako body 1 až 7 dnešního jednacího dne. Svůj návrh odůvodňuji zejména tím, že to téma je v Poslanecké sněmovně velmi dlouho, že jsme se nedočkali informací, které je zapotřebí, aby Poslanecká sněmovna slyšela, a na základě této potřeby jsme si také ony informace vyžádali. Pan premiér slíbil, že bude tyto informace podávat pravidelně, a zatím se ani v jednom z těch bodů nedospělo k žádnému výsledku. Přičemž téma umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky je zejména v posledních dnech i s ohledem na určité mediální zprávy, které se dozvídáme o tom vyjednávání, velmi aktuální. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Prosím pana poslance Sobotku, poté paní poslankyni Konečnou.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl přednést dva návrhy na změnu navrženého programu a požádal bych, aby se o každém z nich hlasovalo samostatně.

Nejprve bych chtěl navrhnout, aby bod Návrh prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu byl nově zařazen už jako druhý bod, to znamená po lisabonském bodu. Protože se domnívám, že diskuse o této věci v Poslanecké sněmovně již dostatečně pokročila, je podle mého soukromého názoru šance na přijetí rozhodnutí Poslanecké sněmovny a myslím si, že by byla škoda, kdybychom se dnes rozešli bez toho, aniž bychom se po té celé sérii diskusí k Tibetu k té věci nakonec vyjádřili. Čili navrhuji to zařadit nově jako druhý bod.

Můj druhý návrh je alternativní návrh k návrhu pana poslance Kováčika. V případě, že by jeho návrh nebyl přijat, navrhuji, aby body 72 až 78 byly zařazeny nově jako třetí bod, to znamená po zprávě k Tibetu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Paní poslankyně Konečná, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout nový bod programu, a to jako první bod dnešního jednání vzhledem k jeho aktuálnosti, který se bude nazývat Informace předsedy vlády o činnosti, která není v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 643. Dovolte mi, abych vám ho velmi krátce připomněla.

Poslanecká sněmovna 6. února tohoto roku, tedy my všichni jsme přijali usnesení, že vyjadřujeme přesvědčení, že při jednáních o budoucím statutu Kosova nebyly zatím vyčerpány všechny možnosti řešení statutu Kosova přispívající ke stabilitě na Balkánu a k posílení evropské a světové bezpečnosti, musí být v souladu s mezinárodním právem, vycházet z rezoluce Rady bezpečnosti a z její případné úpravy založené na konsensu zúčastněných stran a rovněž ze Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Dále žádáme vládu, aby využila všech svých možností, aby Česká republika jako členský stát Evropské unie a Organizace spojených národů přispěla k řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo ve smyslu tohoto usnesení.

Vzhledem k tomu, co se očekává zítra na vládě, respektive co pan předseda vlády veřejně a mediálně deklaroval, že chce, aby vláda zítra udělala, myslím si, že toto je v přímém rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny, které jsme si tady schválili, a já žádám, aby byl nově zařazen bod informace předsedy vlády o této věci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Další příspěvky k programu, návrhy na změnu programu nemáme. Budeme se tedy zabývat postupně jednotlivými návrhy. Ještě než dám hlasovat o těch jednotlivých návrzích - pane předsedo Kováčiku, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, je mi docela dost líto, že v této pozdní hodině musíme požádat o to, o co požádám, ale pan kolega Sobotka navrhl jistou modifikaci mého návrhu usnesení. My, kteří jsme na poslaneckém klubu projednávali postup k těmto bodům, jsme toto v úvahu nevzali, proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce 20 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, pane předsedo. Vaší žádosti mi nezbývá než vyhovět. Sejdeme se zde v 17 hodin 52 minut.

 

(Jednání přerušeno v 17.32 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP