(20.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, v následujícím hlasování pořadové číslo 256 rozhodneme o společné rozpravě k bodu tomuto a k bodu následujícímu.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro bylo 124, proti dva. Takže jsme rozhodli o tom, že bude spojena rozprava.

 

Pan poslanec Raninec, prosím.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, jenom pro stenozáznam: v hlasování číslo 251 jsem hlasoval ne, a na sjetině je ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stenozáznam zaznamenal.

Hovořit v tuto chvíli bude pan ministr vnitra Ivan Langer. K oběma bodům, to znamená k bodu 38 a 39.

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů
/sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

 

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, je mi strašně líto, že je 20.10 hodin a Sněmovna chce ještě dále jednat, neboť budu muset ve vašem zájmu a proti svému zájmu zkrátit své úvodní vystoupení, přestože tento návrh zákona si vyžaduje, a vyžadoval by si, velmi obsáhlé vystoupení, neboť jde o jeden z klíčových návrhů v oblasti eGovernmentu. A jestli před chvíli jsme hovořili o reformě Policie ČR, tak tento návrh zákona bezprostředně souvisí s reformou eGovernmentu v České republice a je naprosto nepostradatelný.

Měli jste možnost v minulých měsících se seznámit s tímto symbolem eGovernmentu (ukazuje), což je panáček Egon, který symbolizuje čtyři základní pilíře, na nichž rozvoj eGovernmentu podle nové koncepce Ministerstva vnitra stojí.

Je to za prvé projekt Czech Point - Český podací ověřovací informační národní terminál. (Ukazuje brožuru.) Je to kontaktní místo veřejné správy. To jsou ta kontaktní místa Egona, jejichž prostřednictvím získává podněty. V tuto chvíli mohu se vší zodpovědností prohlásit: Czech Point funguje, je to úžasná věc, akceptovaná, vyžadovaná ze strany samosprávy. A jen pro vaši informaci - za dobu existence fungování projektu Czech Point bylo vydáno téměř 250 tisíc ověřených výpisů. Jinými slovy, je to přesně ta služba, která si našla cestu k občanům a občané k ní. Je to přesně ta služba one stop shops, to znamená na jednom místě maximum služeb, aniž by museli obcházet jednotlivé úřady.

Druhým základním pilířem - to je oběhová soustava Egona - je komunikační infrastruktura veřejné správy. (Ukazuje brožuru.) Máme za sebou první rok, kdy jednotné pojetí komunikační infrastruktury přineslo a 5 a 7 % v oblasti elektronické a v oblasti hlasové a datové komunikace. Jinými slovy, toto je přesně cesta, kterou by se veřejná správa měla i nadále ubírat.

To, co je před námi, je problematika registrů, základních registrů veřejné správy, což je onen mozek Egona. Toto je projekt zákonný, který spatří světlo světa ještě v tomto roce, k tomu, aby byl naplněn ten třetí pilíř. Budete mít možnost se k němu vyjádřit.

Co je klíčovou normou a představuje srdce tohoto orgánu pojetí eGovernmentu, je zákon o eGovernmentu, tedy zákon o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů.

Co je cílem? Cílem je obligatorní forma elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. Až doteď se pořád mluvilo o tom, jak mají obíhat data a nemají obíhat občané a papíry. Tento zákon dává povinnost každému orgánu veřejné správy, aby v komunikaci mezi sebou používal elektronickou, nikoliv papírovou formu. Za druhé tento návrh zákona stanovuje obligatorní formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, prostřednictvím datových schránek. A za třetí tento návrh zákona zavádí fakultativní formu činění úkonů fyzických a právnických osob vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datových schránek, mají-li fyzické a právnické osoby zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku.

Kolegyně a kolegové, věřte mi, že bych mohl velmi obsáhle tento návrh zákona uvádět. Nicméně věřím, že bude stačit konstatování, že toto je průlomová norma. Je to naplnění třetího ze čtyř pilířů rozvoje eGovernmentu v České republice. Jsem přesvědčen, že tak jak se nám podařilo nalézt průřezovou podporu u předcházejících projektů komunikační infrastruktury veřejné správy Czech Point v této Poslanecké sněmovně, tak věřím, že stejnou podporu získá napříč jednotlivými politickými stranami i tento návrh zákona a s ním související zákony další.

Co mohu prohlásit na téma bezpečnost, je, že v minulosti zazněly v různých médiích pochybnosti o bezpečnosti této problematiky a takto navržené formy elektronické komunikace. Jsem přesvědčen, že se nám v průběhu druhého čtení ve výborech podaří tyto pochybnosti vyvrátit, neboť jsou to pochybnosti nedůvodné.

Děkuji v tuto chvíli za pozornost. Omlouvám se za velmi stručné úvodní slovo. Zasloužil by si ten návrh zákona opravdu detailnější rozpracování, protože to je skutečně průlom.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi vnitra Ivanu Langerovi. A prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, možná to úvodem trošku nadnesu - nedovedu si představit, kdyby pan ministr Langer nebyl stručný, dneska už bychom to asi nestihli. Já se pokusím jít v jeho šlépějích, protože samozřejmě s ohledem na čas bych také velice rád okomentoval důkladněji tuto normu. Přidržím se dohodnutého principu, že obě dvě normy budeme projednávat současně.

V prvé řadě bych chtěl připomenout to, co tady bylo řečeno úvodem, že dlouho se mluvilo o něčem, co bylo poměrně neuchopitelné, a mluvím opravdu o období několika let zpětně, to, co se nazývá eGovernment, řekněme elektronizací veřejné správy. Doposud, snad by se dalo říci, se udělal možná malý krůček v tom předchozím období a to byla norma o elektronickém podpisu. Ale dá se říci, že to bylo vše.

My se teď dostáváme do období, kdy snad, věřím, dojde k určitému a zásadnímu průlomu, kdy dostaneme na stůl nejenom normy, které se týkaly Czech Pointu, normu, o které se zmínil pan ministr, která byla poměrně důležitá, a je to otázka registru, a norma, která dneska tady padala a dostali jste ji na stůl, to je norma, která je předložena pod tiskem číslo 445, je to vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů. K němu se samozřejmě pojí, tak jak bylo řečeno úvodem, tisk 446, který vlastně tuto normu zavádí do všech obecných předpisů týkajících se této problematiky.

Jsou tady tři zásadní okruhy, které budou řešeny. Je to zřízení datových schránek, které, tak jak bylo řečeno, mají zajistit kontinuální komunikaci mezi úřady veřejné moci - jak jinak, než elektronicky. Mají zajistit to, co je dáno zákonem, aby určité subjekty měly tyto schránky zřízeny ze zákona. A samozřejmě možnost pro ty, kteří se do toho systému přihlásí, aby si je nechali zřídit. To vytváří nadále možnost komunikace nejenom z místa sídel například firem, ale odkudkoliv, a tím se výrazně usnadní komunikace mezi těmito orgány.

Druhá a zásadní věc je autorizovaná konverze dokumentů. Je třeba si připomenout, že v mnohých případech máme tady pozůstatky v listinných podobách, a jestliže chceme hovořit o elektronické komunikaci, musíme zajistit jejich rovnocennou účinnost a rovnocennou platnost. A to nelze nijak jinak než autorizovanou konverzí. Na druhé straně, i když to není zcela jistě cílem této normy, by měl být umožněn i výstup v některých případech v listinné podobě, protože bohužel nejsme v tom stadiu, kdy by všechny dokumenty bylo vždycky možno používat pouze v elektronické podobě.

Aby bylo možné komunikovat s touto platformou, to znamená s datovými schránkami, bude nutné zřídit něco, co je nazváno v tomto tisku osobním číslem, čili zavedení jakéhosi bezvýznamového číselného identifikátoru. Tady u této problematiky bych se jenom krátce zastavil, protože se možná stane předmětem další diskuse. Je třeba vzít v potaz i jednu skutečnost. Velice často je zcela oprávněně kritizováno to, že z rodného čísla - teď to vztahuji k osobám - je možné získat údaje o pohlaví, datu narození. Pokud budeme hledat jakoukoliv jinou normu, jakýkoliv jiný způsob, kterým bychom identifikovali ať organizace nebo tyto osoby nějakým způsobem, nedostaneme asi k ničemu jinému než k nějakému číslu. Protože v průběhu doby nebyla přes různé diskuse na toto téma napříč jednotlivými resorty nalezena jakákoliv shoda, tady se vlastně objevil v tuto chvíli jediný možný moment, a to použít identifikátoru, který používá Ministerstvo práce a sociálních věcí, který pro tyto účely je použitelný.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP