(10.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Dámy a pánové, já jenom velmi stručně bych se chtěl vyjádřit k návrhu pana místopředsedy Filipa. Nevím, co tím návrhem je sledováno, nicméně jde o zákon, který vždy zdravotní výbor projednával. Já si dovedu představit, že samozřejmě hospodářský výbor má možnost kdykoliv, i bez teoretického usnesení Sněmovny, přijmout jakékoliv další usnesení k danému tisku. Již tomu tak bylo. Hospodářský výbor předložil vlastní pozměňovací návrh k regulaci hostinských zařízení pod číslem A1 až A3. Já musím tady říci, že tento návrh byl zcela neprovázán se stávajícím zákonem, obsahoval řadu legislativních nedostatků, obsahoval terminologii, která není v zákoně naprosto používána, definoval nové grafické značky, které v zákoně nebyly obsaženy, zaměňoval prostory ke kouření vyhrazené a prostory stavebně oddělené pro kuřáky. Prostě vznikl tam návrh, který je možné modifikovat, o kterém je možné s navrhovateli mluvit jako o jednom z alternativních návrhů.

Já bych chtěl říci, že si uvědomuji, že tady v části Sněmovny samozřejmě existuje odpor k regulaci kouření v restauracích. To je v pořádku, každý má na tuto věci jiný názor, každý má jiný názor na regulaci kouření ve společnosti vůbec. Ale myslím si, že bychom měli dojít k legislativně správným variantám a o těchto variantách hlasovat. Já jsem včera řekl, že přestože nesouhlasím ideově s návrhem poslance Kochana, čili naprosté volnosti restauratérů vybrat si, která varianta pro ně bude nejlepší, a označit to na dveře, čili tou nejmírnější variantou, přestože nesouhlasím s tzv. španělským modelem předloženým paní poslankyní Rybínovou, prohlásil jsem a říkám to zodpovědně znovu: tyto varianty byly napsány legislativně správně! To znamená pokud bychom vytvořili případně další varianty, a těch může být nekonečné množství, je potřeba, aby byly legislativně správně, provázány se zákonem, abychom o nich mohli hlasovat a vybrat míru regulace, ke které se přikloníme.

Čili já prosím a myslím si, že není možné, aby hospodářský výbor jako jediný možný hlasoval o záchytných stanicích, o zdravotnických záležitostech; aby Sněmovna setrvala na mém návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Já jenom bych poprosil, pane poslanče, formálně v rozpravě návrh předneste, abychom o něm mohli hlasovat. Vy jste ho samozřejmě přednesl při svém nějakém úvodním slovu, takže bych vás poprosil, jenom předneste tento návrh formálně na mikrofon - ano, hned teď - abychom o tom mohli oficiálně hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Čili formálně navrhuji, abychom vrátili projednání tisku 142 výboru pro zdravotnictví. A dále, jestli je to možné, zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Dále se hlásí do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Pane předsedající, dámy a pánové, nebylo záměrem vystupovat k tomu, do kterých výborů by měl být tento zákon vrácen, nicméně v reakci na kolegu Borise Šťastného a kolegu Filipa bych nyní chtěl přeci jenom jednu věc navrhnout.

Co se týká návrhu hospodářského výboru, tak tam je jeden velmi stěžejní návrh, který se týká právě regulace hostinských zařízení. Tento návrh v tuto chvíli si myslím, že mezi ostatními, jestli některý má šanci na největší průchodnost, tak je to právě tento návrh. Pakliže je v tuto chvíli zpochybňováno od samého základu a zárodku, že není legislativně zcela v pořádku, tak z tohoto důvodu sám dávám návrh, aby to byl právě hospodářský výbor, kam i tento zákon bude vrácen, aby tyto pochybnosti, které jsou zde vyřčeny, mohly být nějakým způsobem vydiskutovány. To na straně jedné.

A na straně druhé, hospodářský výbor, přestože o tom diskutoval, tak i ve vztahu k hostinským zařízením byl nakonec vyřčen více než jeden návrh, a myslím si, že i toto je příležitost k tomu, abychom více návrhů, které nakonec zazněly, vydiskutovali tak, aby z hospodářského výboru šel jeden definitivní konsensuální návrh.

Můj návrh zní, vrátit i do hospodářského výboru, aby se tato věc mohla ujasnit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. To byl návrh pana poslance Lhoty. Nyní se o slovo přihlásil ještě pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, každý zákon, který je přijímán v této Poslanecké sněmovně, by měl být posouzen také z hlediska vlivu na podnikatelské prostředí. Děje se tak již minimálně čtyři roky. Tento poslanecký návrh neřeší tuto závažnou věc a já myslím, že klíčovou otázkou tohoto zákona je právě regulace, která se týká živností. A proto považuji za naprosto logické, aby o těchto věcech rozhodoval hospodářský výbor, aby je posoudil a aby případně doplnil své stanovisko k tomuto zákonu, jaké dopady do podnikatelského prostředí znamenají jednotlivé varianty. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

A po obecné rozpravě poprosím pana zpravodaje, jestli by se mnou sledoval to, co jsem si zde stačil já poznamenat. Pan místopředseda Filip navrhl vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, a to výboru hospodářskému. Pak zazněl návrh pana poslance a předkladatele Borise Šťastného, aby tato předloha byla vrácena taktéž k novému projednání výboru, a to výboru zdravotnímu. Pan poslanec Lhota se přiklonil k návrhu pana místopředsedy Filipa a taktéž pan poslanec Urban se k tomu přiklonil. Je tomu tak? To znamená, že máme celkem dva návrhy, a pan poslanec Boris Šťastný ještě navrhl zkrátit lhůtu k projednání na 30 dnů. To jsou všechny návrhy, které zazněly. Nechám o těchto návrzích postupně hlasovat.

 

Jako první zazněl návrh pana poslance a místopředsedy Poslanecké sněmovny Filipa. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Filipa, aby tento návrh byl vrácen k novému projednání výboru hospodářskému, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 141 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 22. Konstatuji, že jsme tento návrh vrátili k novému projednání výboru hospodářskému.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Borise Šťastného, který navrhl vrátit tento návrh k novému projednání výboru zdravotnímu. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 142 poslankyň a poslanců pro návrh 63, proti 22. (Oživení v sále.) Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Máme zde ještě další návrh, o kterém musíme hlasovat, a to je zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů. (O slovo se hlásí poslanec Martínek.) Kdo s tímto návrhem souhlasí… (Námitky.) Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Já se, pane předsedo, velmi omlouvám, ale nešlo mi hlasovací zařízení - zřejmě, i když prokazatelně jsem tady seděl, takže zpochybňuji hlasování a poprosím o nové hlasování. A zároveň bych si troufal přivést kolegy k rozumu, protože je to zákon především o zdraví a zdravotní výbor by ho měl projednávat!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP