(9.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Důvodem je, že EU schválila technickou specifikaci pro zdokonalené bezpečnostní mechanismy teprve k 1. dubnu. Znamená to, že je zde určitý posun. Technická specifikace byla schválena později, než jsme čekali, a proto Česká republika, která je připravena včas reagovat na tuto normu evropského práva, musí odložit účinnost ve svém právním řádu.

Shrnuji: Odložení účinnosti není dáno tím, že by Česká republika nebyla schopna včas implementovat evropské právo, ale tím, že technická specifikace ze strany EU byla schválena později, než se původně čekalo.

Dále upozorňuji na to, že návrh obsahuje ještě další změny týkající se vydávání vlastních cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i dětem mladším pěti let. Tato tematika zde byla podrobně vysvětlena v rámci prvního čtení a nebyla sporná. Proto na to také poukazuji.

Další, třetí hlavní částí tohoto návrhu je odstranění rozporu mezi § 3 zákona o cestovních dokladech s evropskou směrnicí o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Podle této směrnice jsou členské státy povinny umožnit občanům EU překračování hranic mezi nimi s platným průkazem totožnosti. Tento zákon o cestovních dokladech však váže možnost použít jako cestovní doklad občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - tj. na překračování takzvaných vnitřních hranic. Touto změnou rozšíříme možnost užívání na další platné průkazy totožnosti. Tato změna je také ku prospěchu občanů ČR a EU.

Poslední informace. Tento tisk byl podrobně projednán výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj a byl doporučen bez připomínek. Žádám vás o propuštění tohoto sněmovního tisku do třetího závěrečného čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, vážený pane ministře. Jak nám již pan ministr sdělil, návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení tohoto výboru jste všichni obdrželi jako sněmovní tisk 389/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Petr Sunkovský. Vážený pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Přeji všem hezký den. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor přijal usnesení, které jste obdrželi v písemné formě, a to v tomto znění: doporučuje za prvé Poslanecké sněmovně tisk 389 projednat a schválit, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, za třetí pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Doplnil bych ještě několik slov. Jak zmínil pan ministr Pospíšil, zástupce předkladatele, je potřeba tuto novelu zákona projednat v termínech, jak byly řečeny. Plně se ztotožňuji s předkladatelskou zprávou.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Davida Ratha, aby se ujal slova.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, měl by být rozdán pozměňovací návrh k tomuto zákonu, kde se vkládá nová část šestá, článek 8.

Za dosavadní část 5, článek 7, se vkládá nová část 6, která zní: Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V § 1 se odstavec 3 doplňuje o nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou zní: Ustanovení tohoto zákona se nevztahuje na zdravotnická zařízení dle zvláštního právního předpisu ani na majetek státu, k němuž příslušná zdravotnická zařízení mají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona právo hospodaření, b) majetek příslušných zdravotnických zařízení.

Mělo by to být k dispozici písemně rozdáno do lavic.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Tomáš Kladívko. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dámy a pánové, dovolte mi vznést krátký pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, sněmovní tisk 389.

V části 1 návrhu zákona navrhuji nové znění článku 1, novelizačního bodu 10, který by zněl: 10. V § 29 odst. 2 písm. d) a v § 29a odst. 2 písm. d) se slova "a druh" nahrazují slovy "druh, datum vydání a doba platnosti" a na konci textu se doplní slova "datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení".

Dovolte krátké odůvodnění. Z důvodu probíhajících jednání na zavedení bezvízového styku s USA je nezbytné doplnit do informačního systému evidence cestovních dokladů údaje o místě nahlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu a dále datum vydání a dobu platnosti ztraceného nebo odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Mýlím se, vidím pana poslance Toma Zajíčka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych v této chvíli, i když je jasné, že jsou učiněny určité pozměňovací návrhy v rámci druhého čtení, požádal Sněmovnu, aby zvážila zkrácení lhůty na projednávání mezi druhým a třetím čtením. Důvod, který mě k tomu vede, je ten, že si nejsem jist, zda pozměňovací návrhy budou rozdány ještě dnes. Pokud by byly rozdány v pondělí, zkrácení by bylo potřebné k tomu, aby tato norma mohla být projednána ve středu v rámci třetího čtení. Proto prosím Sněmovnu, aby tento krok učinila. Žádám zkrácení lhůty na 48 hodin.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP