(15.30 hodin)
(pokračuje Bratský)

Já trochu za gesční školský výbor abstrahuji od odborné zdravotní diskuse, která prostě je určitě také důležitá. Nicméně bych jenom chtěl vyzdvihnout, že dva kolegové ze zdravotního výboru z opozice víceméně nepřímo poděkovali vládě za tuto předlohu, za což jim děkuji, a myslím si, že zákon ve třetím čtení budeme moci již příští týden schválit ve prospěch odborné veřejnosti, která na to čeká, což ostatně ve své řeči řekl i náš pan kolega doktor Rath a já mu za to také děkuji.

Na shledanou.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní se budeme zabývat bodem

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 441/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury pan Václav Jehlička. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já k vám předstupuji s drobnou novelou zákona o státní památkové péči. Chtěl bych upozornit na to, že se již dlouhodobě připravuje nový památkový zákon, ale myslíme si, že některé principy, které jdou v duchu nového zákona, by mohly být již uvedeny do života dříve.

Těžištěm našeho návrhu je institut plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón. Je to nový nástroj, který umožní odbourat či omezit vyjadřování orgánů státní památkové péče k zásahům, které v konkrétní památkové rezervaci nebo památkové zóně nemohou narušit její hodnoty.

Já bych to řekl prakticky. Většina našich historických měst má svá historická jádra chráněná. Jsou to buď městské památkové rezervace, nebo městské památkové zóny. Městské památkové rezervace vyhlašuje vláda, městské památkové zóny Ministerstvo kultury. V těchto rezervacích nebo zónách jsou objekty nebo domy dvojího charakteru. Jedny jsou zapsány jako nemovité kulturní památky, druhé zapsány nejsou, ale pro obě dvě kategorie platí úplně stejný režim a stává se například to, že pro bytové domy, které byly postaveny v 50., 60. letech a jsou součástí některé zóny nebo rezervace, platí úplně stejný režim jako pro domy gotické, renesační nebo barokní. Takže majitel bytu v bytovce z 50., 60. let, chce-li si opravit nebo vyměnit bytové jádro, musí žádat o závazné stanovisko orgán státní památkové péče stejně, jako kdyby opravoval grafitové průčelí renesančního domu. Majitele nemovitostí to zbytečně zatěžuje administrativou, ale také orgánům státní památkové péče to zbytečně zase ubírá jejich pracovní čas a energie.

Podle této novely, pokud ji schválíte, bude zaveden institut plánu ochrany městských památkových rezervací a zón. Bude to určitá vyhláška, kterou vydá kraj formou opatření obecné povahy v přenesené působnosti, a zde se stanoví, pro které domy nebo části rezervace nebo zóny si není třeba vyžádat předem závazné stanovisko, a pravidla hry budou vtělena přímo v této vyhlášce, to znamená že střecha je červená z pálené krytiny, fasáda je vápenná okrové barvy a okna jsou dřevěná.

Chtěl bych říci, že to velmi ulehčí situaci vlastníkům nemovitostí. Bude to nižší zátěž pro památkáře, jak jsem již říkal. Bude jednodušší stavební řízení. Bude to menší zátěž pro památkáře na krajských úřadech. Bude zde méně odvolání. Bude to menší zátěž pro Ministerstvo kultury a soudy, kam se majitelé nemovitostí často obracejí, nebo občas obracejí, a bude to také menší zátěž pro Národní památkový ústav a bude to znak takové bych řekl vyšší stavební kultury každého našeho města, a města s kraji samozřejmě umějí komunikovat.

Není to povinné. Krajský úřad po projednání s Ministerstvem kultury to může vydat, uzná-li za vhodné.

Součástí této novely jsou ještě některé technické věci. Je to jednak přenos některých kompetencí ve vztahu k národním kulturním památkám z Ministerstva kultury na krajský úřad, který je již obecným orgánem vykonávajícím státní správu k národním kulturním památkám.

Poté se zvyšují sankce za porušení povinností podle památkového zákona. Pokuty v památkové péči po novele budou odpovídat hladině sankcí ve stavebním zákoně. Nyní byly směšné. Pokud majitel památky zboural památku, která měla hodnotu několik milionů korun, dostal 10 tisíc korun pokuty. Teď to může dosahovat milionových částek.

Návrh rovněž upřesňuje některé procesní otázky, jako možnost nahrazení některých listin ve správním řízení čestným prohlášením. Předložená právní úprava vychází z pokračujícího záměru minimalizovat administrativní zátěž občanů a současně přiblížit orgány, které rozhodují, v jednotlivých typech správního řízení účastníkům tohoto řízení.

Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento zákon propustila do druhého čtení.

Paní poslankyně a páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Petr Pleva. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr velmi podrobně zdůvodnil tento zákona a já nebudu opakovat jeho slova. Jen si dovolím několik drobných poznámek.

Myslím, že tato novela je cesta velmi správným směrem. Když vidíme trend, který nastoupilo Ministerstvo kultury, už se těšíme na nejenom novelu, ale na celý nový památkový zákon, který vím, že se ve spolupráci s odbornou veřejností i s kraji připravuje.

K tomu, co je obsaženo v této novele, bych chtěl říct pouze tolik, že vítám přehlednější systém, který bude pro vlastníky památek i vlastníky nemovitostí, které jsou v památkových zónách nebo rezervacích, přehlednější. I rozhodnutí orgánů ve stavebním řízení bude předvídatelnější. Nicméně samozřejmě mám k tomu i drobné výhrady.

Myslím, že bychom se měli více zamyslet nad tím, jakou úlohu by mělo hrát územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu při přípravě tohoto plánu ochrany v památkové zóně nebo v památkové rezervaci. Dále bychom se měli zamyslet, jak naložíme s ochrannými pásmy památkových zón a rezervací, abychom paradoxně nedospěli k daleko přísnější regulaci v ochranném pásmu než ve vlastní památkové zóně.

Všechno to jsou ale spíše drobnější připomínky, které se dají upravit během druhého čtení ve výborech. Proto vás prosím, abyste tuto novelu propustili do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP