(15.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

3. V bodě 9 usnesení výboru pro zdravotnictví, tisk 361/4, se za poslední větu v § 5 odst. 3 doplňuje věta: "Tím není dotčena povinnost splnění dalších podmínek pro samostatný výkon těchto funkcí stanovených příslušnou profesní komorou podle zvláštního právního předpisu."

4. V bodě 11 usnesení výboru pro zdravotnictví, tisk 361/4, se věta "Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, přitom spolupracuje s univerzitami, Českou lékařskou komorou, odbornými společnostmi, akreditovanými a vzdělávacími zařízeními" nahrazuje větou: "Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo po dohodě s Českou lékařskou komorou a ve spolupráci s univerzitami, odbornými společnostmi, akreditovanými a vzdělávacími zařízeními a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví."

Krátké odůvodnění. Aby mohly profesní komory plnit své povinnosti uložené zákonem 220/1991 Sb., je nutné, aby stanovení všech podmínek specializačního vzdělávání, zejména určení základních oborových kmenů a oborů specializačního vzdělávání, jejich délku, náplně, činnosti lékařů, označení odbornosti a převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na nové obory specializačního vzdělávání, bylo vydáno po dohodě s profesními komorami a ve spolupráci s odbornými společnostmi, nikoliv pouze po předchozím projednání s nimi, jelikož projednání nemusí nutně vést ke kvalitní dohodě, která by respektovala postoj profesních komor jakožto zákonného garanta kvality poskytované péče.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já mám jenom několik poznámek k financování vzdělávání. Tak jak to navrhoval pan poslanec Rath ve výboru, by to znamenalo, že se Česká republika stane vzdělávacím centrem Evropy. Máme vyčleněné částky na to, abychom mohli vzdělávat naše lékaře. Zároveň titíž poslanci, kteří o tom hovoří a navrhují to, hovoří o stabilitě našich českých lékařů, aby neutíkali do zahraničí, abychom je mohli podpořit tady ve vzdělávání. Vyvolává se tady dojem personální krize, a přitom se zároveň navrhuje, aby peníze našich daňových poplatníků, které vyčleníme z našeho státního rozpočtu, mohl užívat kdokoliv z Evropy. Takto bylo vzdělávání postaveno.

Ministerstvo přišlo s uceleným připraveným návrhem rezidenčního vzdělávání. Kdybychom na tom nepracovali, nikdy bychom takový pozměňovací návrh nemohli předložit, protože to není jednoduchá materie. Už jsem několikrát avizoval, že součástí reformních zákonů je změna vzdělávacích zákonů, a díky tomu se také do tohoto zákona - a také díky tomu, že se zdrželo jeho projednávání - dostal už výsledek práce Ministerstva zdravotnictví, který byl připravován pro následující novelu těchto zákonů. Je to výsledek práce Ministerstva zdravotnictví a přípravy na financování vzdělávání, jak jsme ho avizovali.

Mohu ujistit pana poslance Ratha, že všichni mizerní úředníci, kteří u něho pracovali, už na ministerstvu nejsou, takže se nemusí bát.

Chci také upozornit na některé pozměňovací návrhy, které načítají roli ČLK, popřípadě odborných společností a jiných. Chci upozornit, že se takto můžeme dostat do rozporu se směrnicí. To se týká i úpravy vzdělávání, protože dikce, kterou přineslo Ministerstvo zdravotnictví, je přesně v souladu se směrnicí a například vzdělávání v rámci jednoho kmene je tam upraveno dobře, a nevidím důvod, proč bychom to měli měnit a dostávat se tak do dilematu, jestli to máme dobře, nebo ne, pokud jde o soulad se směrnicí. Takže bych moc prosil o podporu původního textu a ne těchto pozměňovacích návrhů.

Všechny pozměňovací návrhy, které rozmělňují roli a odpovědnost státu, které říkají "po dohodě s", fakticky znemožňují, aby stát mohl plnit svoje povinnosti, které mu vyplývají ze zákona. Jestliže jsme se rozhodli v souladu se směrnicí regulovat povolání lékaře a říkat, jaké má mít vzdělávání, co musí splnit, jakou má mít zkoušku, a ministerstvo má vydat kulaté razítko, musí mít kompetence stanovit podmínky pro tuto regulaci a musí potom mít také zásadní odpovědnost co se týče vydávání předpisů. Pokud bychom to dělali po dohodě se širokou lékařskou veřejností, která má velmi různé zájmy, fakticky bychom nemohli tuto regulaci provádět.

Stát se samozřejmě v podobě Ministerstva zdravotnictví nechce přímo účastnit vzdělávacího procesu. Předpokládáme, že to budou dělat jiné instituce, zvláště v postgraduálním vzdělávání. Proto máme liberální akreditovaný systém, aby se tam mohly přihlásit Česká lékařská komora, ostatní komory, univerzity a kdokoliv. A zároveň při této příležitosti zvlášť koaliční poslance chci upozornit na to, že právě zákon o univerzitních nemocnicích je onou garancí toho, že se univerzity velmi významně budou podílet na postgraduálním vzdělávání, protože dosud to dělá stát prostřednictvím svých doškolovacích ústavů. Dělá - nedělá. Takže je to přesně naopak. My nechceme, aby stát to přímo prováděl, ale nutně musí potom to kulaté razítko a příslušné předpisy vydat. Jinak by vznikl zmatek a chaos, kromě toho, že by to bylo v rozporu se směrnicí.

Stejně chci upozornit na pozměňovací návrh pana poslance Krákory, který ve svém třetím pozměňovacím návrhu vypouští v § 21 povinnosti rezidenta, písm. c), kde je pětiletá lhůta, po které může budoucí rezident žádat o financování. Tato lhůta je taktéž ochranná proto, aby peníze, které vyčleníme ze státního rozpočtu v rámci financování vzdělávání, byly určeny pro naše lékaře. My nemáme tolik prostředků, abychom mohli vzdělávat celou Evropu. To je ochranná lhůta pro ty, kteří se vzdělávají v České republice, aby oni mohli dosáhnout na podporu vzdělávání. Dělají to tak všechny země a nikdo nepřipouští liberální vzdělávání. Jestliže bychom šli do českého prostředí, které je velmi levné, tak bychom tady vzdělávali celou Evropu a v životě bychom to nemohli zaplatit.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Sedi, já už jsem ho na to osobně upozorňoval - tady dochází k nebezpečnému průlomu, že vlastně se způsobilou stane i pedagožka zdravotnické školy, aniž by splnila podmínky, které musí splnit ostatní sestry. Dochází k nerovnosti. Vyplývá to z obavy, že by nemohly pedagogické pracovnice zdravotnických škol se účastnit praktické výuky. Ve většině nemocnic, ve většině regionů České republiky, to probíhá na smluvním podkladě. Není to problém a je to úplně zbytečný průlom, který by stejně potom byl napadnutelný u Ústavního soudu kvůli nerovným podmínkám.

To bylo několik poznámek k pozměňovacím návrhům.

Děkuji všem, kteří se účastnili precizace zákonů týkajících se vzdělávání ve zdravotnictví, kteří se účastnili práce ve zdravotním výboru, kteří přispěli k tomu, že jsme uspíšili některé změny ve vzdělávání, které trápily jak lékaře, tak zdravotní sestry, a že je můžeme předsunout před zamýšlenou novelu. Ta novela bude samozřejmě vydána a upraví zbylé problémy, které nejsou tak akutní, a bude to i příležitostí pro to, abychom zákony týkající se zdravotnictví, to znamená 95 a 96, uvedli do stavu, kdy bude podle nich možné prakticky postupovat. Jestliže tam ale budeme rozmělňovat již teď pozměňovacími návrhy odpovědnost mezi komoru, společnosti, univerzity, tak spíše vyvoláme zmatek. Já moc prosím, aby tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pane poslanče Bratský, pane zpravodaji, přejete si přednést závěrečné slovo? Ano, je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se do této chvíle zabývali tímto zákonem, za jejich práci. Zvláště samozřejmě těm, kteří pracovali ve zdravotním výboru. Já se také se zpravodajkou ze zdravotního výboru kolegyní Rybínovou pokusím jako zpravodaj zhostit toho procesu tak, abychom ve třetím čtení měli co nejlepší představu, jak hlasovat, aby to šlo co nejrychleji, a názory, které se budou vzájemně vylučovat, abychom měli nějak hezky logicky seřazené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP