(12.00 hodin)
(pokračuje Petrů)

Nemá také dopad do státního rozpočtu ani do rozpočtů územně samosprávních celků. Nezakládá přímou ani nepřímou diskriminaci mužů či žen, má stejný dopad na obě pohlaví, je tudíž genderově neutrální. Nebude mít dopad na jednotlivé pojištěnce nemocenského pojištění, neboť se nedotýká okruhu dávek, podmínek nároků na dávky, ani výše dávek. Nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky, nemá ani žádný vliv na životní prostředí, nevyžaduje vytvoření ani změny činnosti organizačních struktur. Zajišťuje respektování zákonné úpravy podle povahy věci prostředky správní kontroly a dozoru, správního řízení, umožňuje prověřit účinnost navrhované úpravy v praxi běžnými metodami správní kontroly a dozoru a pravidelným vyhodnocováním realizace zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které příslušné správní orgány provádějí průběžně bez zřetele k navrhované novele.

Vzhledem k tomu, že nový zákon o nemocenském pojištění umožní překonat nepřijatelný stav právního zmatku a nepřehlednost v této oblasti související s platností dvou právních úprav nemocenského pojištění - staré účinné a nové s odkládanou účinností - na které reagují další novelizace v mnoha právních předpisech, doporučuji propustit návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, do druhého čtení, a to i s vědomím, že Ústavním soudem České republiky je v současné době projednáván návrh na zrušení zákona 261/2007 Sb., o reformě veřejných rozpočtů, popř. jeho některých ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Miroslava Opálky, další budu případně registrovat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně sdělil, že klub Komunistické strany Čech a Moravy nemá s legislativně technickými úpravami, tak jak je předložila vláda, problém, jsme schopni pustiti tento tisk do druhého čtení.

Věřím, že ve druhém čtení bude i prostor na to, abychom rozdiskutovali problém, který s nemocenským pojištěním souvisí, a to je karenční lhůta tří dní, kdy zaměstnavatelé, lépe řečeno nikdo, neplatí pojištěncům-zaměstnancům nemocenskou. Zákon, který vstoupí v platnost, dělá v podstatě na straně úspor zaměstnavatele 1,9 %, kdy se předpokládalo, že asi jedno procento bude bonifikace pro zaměstnavatele a těch 0,9 % bude na vyplácení 14denní nemoci. Vzhledem k tomu, že těch 14 dnů se krátí o 3 dny na 11 dnů, ta úspora bude výrazně vyšší, bude tedy výrazně snížena režie a cena pracovní síly. Myslím si, že to je jediný problém, který budeme moci ještě rozdiskutovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Opálkovi. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Zdeněk Škromach, předseda výboru pro sociální politiku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, s tím návrhem zákona, který víceméně je technickou úpravou zákona, který je starý už tři roky, a aby mohl naběhnout k prvnímu lednu, je třeba tyto úpravy učinit, některé ty drobné úpravy - zařazení firem pětadvacet, padesát zaměstnanců, to si myslím, že není zásadní problém, a předpokládám, že vychází i ze souhlasu sociálních partnerů v rámci tripartity, jak byla informace.

Ale je to zákon o nemocenské, a myslím si, že by bylo dobré, kdyby možná i k projednání ve výboru se pan ministr, případně jeho lidé připravili na diskusi o efektivitě zavedených změn k prvnímu lednu toho stávajícího zákona. Myslím si, že zatím můžeme číst pouze ve sdělovacích prostředcích např. o tom, že vlastně ten účinek jako by - ten účinek toho zákona neplatit první tři dny, což z hlediska pojistného principu v situaci, kdy ten systém je ve výrazném přebytku a prostředky vybrané v nemocenském pojištění jsou používány na jiné účely, je samozřejmě určitým způsobem problém.

A jenom chci naznačit, že to znamená i problém ve vztahu k panu ministru Julínkovi, který tady právě přišel, protože něco, co je trošku jako Kocourkov. Člověk, který vlastně chce marodit, rychle se vyléčit z nachlazení a předpokládá nemoc tři čtyři dny, řekněme tři dny, tak k tomu, aby to byla omluvená absence z důvodu nemoci, tak musí jít k lékaři, zaplatit poplatek za vyšetření třicet korun, dostane tedy potvrzení, že je nemocen, možná že ještě dostane recept, zaplatí dalších třicet, šedesát nebo devadesát korun podle toho, kolik těhletěch prášků potřebuje, pak jde, tři dny se vyleží, jde znova k lékaři, který ho uzná práceschopným, vystaví mu na to doklad, za to zaplatí dalších třicet korun. Nedostal ani korunu z pojistného, a přitom do zdravotnictví zaplatil další prostředky. Myslím si, když už nic jiného, tak víceméně ty první tři dny nemoci by měly být osvobozeny od nutnost prokazovat neschopenkou, že člověk je nemocen, protože to vytváří další náklady v tom systému.

Proto budeme samozřejmě diskutovat i o tom, že dneska - a zajímalo by mě, určitě nás budou zajímat statistiky oficiální České správy o tom, které dny, jak se čerpá nemocenská. Podle těch údajů z veřejných prostředků se začíná dneska vyplácet nemocenská nastoupit v pátek, sobota neděle a končit příští týden v pondělí, tím pádem víceméně se vyrovnává ten dopad, který byl. A hlavně to, co vidím jako základní problém, že se ukazuje, že se výrazným způsobem zvyšuje délka nemoci, čili nebo počet těch případů, kdy lidé marodí déle, aby se jim to - v uvozovkách - vyplatilo.

A hovořili jsme - myslím si, že pan ministr o tom hovořil v závěrečné řeči ve vztahu k důchodům, ale totéž platí i o nemocenské - že ty úpravy, které byly provedeny, tak v podstatě nejvíce postihují lidi pracující, protože nemocenská se týká pracujících, a lidi, kteří pracují za víceméně mírně podprůměrné výdělky někde v tom horizontu kolem 13, 14 tisíc a výše, protože tam došlo k výraznému omezení díky vlastně zrušení těch redukčních pásem.

Takže z hlediska těch změn, které jsou připravovány pro příští rok, určitě k diskusi, která se k tomu povede, by bylo dobré, kdyby ministerstvo určitým způsobem, byť po prvních několika měsících, vyhodnotilo tento návrh nebo to, co dneska probíhá, případně aby bylo možné reagovat ještě některými parametrickými změnami v rámci toho nového zákona, byť ten umožňuje na rozdíl od stávajícího stavu, aby bylo možné v rámci kolektivního vyjednávání podmínky pro náhradu nemocenských dávek upravit v kolektivních smlouvách lépe, než je upravuje zákon.

Nebudeme navrhovat zamítnutí v této chvíli, protože ty technické změny jsou potřeba, ale určitě navrhneme některé další pozměňovací návrhy, které by měly zlepšit stav z hlediska zaměstnanců a samozřejmě i z hlediska zavedení nového zákona tak, aby zaměstnavatelé na to nemuseli doplácet, případně aby se to vyhodnotilo i právě z hlediska změny těch prvních tří dnů - placených či neplacených, bude záležet na tom, jestli to projde v té nebo oné podobě. Ukazuje se, že bychom mohli najít podporu i u některých dneska váhajících koaličních partnerů, kteří tak jak se angažují v oblasti zdravotního pojištění, věřím, že se budou podobně angažovat i v oblasti nemocenského pojištění, protože zaplaťpánbu, volby se blíží.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP