(16.40 hodin)

Poslanec Miroslav Krajíček: Pane místopředsedo, dámy a pánové, projednávaný návrh zákona mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Tento zákon v době svého přijetí transponoval směrnici 98/8 Evropských společenství ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. Od roku 2000 byla tato směrnice doplňována nařízeními Evropských společenství, která postupně realizují program systematického zkoumání všech účinných látek, které byly na trhu ke dni 14. května 2000 jako účinné látky biocidních přípravků. Program přezkoumání byl zahájen v roce 2002. Jeho cílem je zajistit, aby byly nadále v biocidních přípravcích používány jen takové účinné látky, které jsou nejen vysoce účinné, ale zároveň i minimálně škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Proto jsou tomuto programu podrobeny všechny účinné látky biocidních přípravků, z těchto hledisek jsou prozkoumávány a při splnění stanovených kritérií zařazovány do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek, aby mohly být i nadále uváděny na trh jako účinné látky biocidních přípravků.

Návrh zákona řeší některé nedostatky transpozice směrnice 98/8 Evropských společenství a reaguje na naplnění seznamu účinných látek a účinných látek s nízkým rizikem. Návrh zákona je uváděn do souladu se správním řádem, řeší soulad s požadavky nařízení Komise Evropských společenství č. 1451 z roku 2007, upřesňuje výkon státní správy a nově upravuje skutkové podstaty správních deliktů. Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Návrh zákona také respektuje opakované výzvy Komise Evropských společenství, aby poplatky za kontrolu úplnosti dokumentace a hodnocení účinných látek v souvislosti s jejich zařazováním do příloh směrnice 98/8 v rámci programu byly srovnatelné s poplatky v ostatních členských státech Evropské unie. Sjednocením poplatků za posouzení komplexnosti dokumentace a hodnocení účinných látek se zamezuje ekonomickému zvýhodňování jak některých států, tak výrobců nebo dovozců jednotlivých účinných látek v souvislosti s jejich uváděním na trh Společenství.

Realizace hodnocení předepsaných účinných látek podle projednávaného návrhu zákona by měla přinést pozitivní finanční dopad na státní rozpočet České republiky. Tento finanční dopad však nelze konkrétně předem odhadnout, protože není znám počet podnikatelských subjektů, které účinné látky navrhnou k zařazení do seznamu účinných látek, a ani nelze odhadnout počet žádostí o povolení uvedení biocidního přípravku na trh.

Návrh zákona nepřináší žádné nové negativní sociální dopady nebo negativní dopady na životní prostředí, neovlivňuje rovnost žen a mužů.

Předkládaný návrh zákona je doplněn pracovním návrhem vyhlášky o obsahu žádosti a specifikaci údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh.

Kolegyně a kolegové, projednávaný návrh zákona je normou, která je plně slučitelná se základní směrnicí Evropských společenství pro oblast biocidních přípravků a následnými nařízeními Evropských společenství, na něž je provedena tímto zákonem adaptace. Jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku vám doporučuji jeho propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Miroslavu Krajíčkovi a otevírám rozpravu. Zdá se, že se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám, zdali je zájem o závěrečná slova. Zřejmě nikolivěk, takže přistoupíme k hlasování.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zdravotnímu a já se ptám, zdali je nějaký jiný návrh. Pokud ne, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 30. Kdo souhlasí s přikázání výboru zdravotnímu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 123 poslanců. 110 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že končím první čtení této vládní předlohy s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 426/ - prvé čtení

 

Tuto předlohu uvede ministr dopravy Aleš Řebíček, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, předkládaný návrh zákona je euronovela, protože transponuje do našeho práva právní předpisy Evropského společenství. Zejména je transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

Tato směrnice zavádí říční informační systém zejména pro potřeby provozovatelů plavidel na vybraných vnitrozemských vodních cestách členských států Evropské unie, a to za účelem podpory a řízení provozu na vodní cestě. Říční informační systém je dále zpřístupněn na základě žádostí pro státní správu, soudy a státní zastupitelství. Přímý vstup do informačního systému je ze zákona zajištěn pro správce vodní cesty, policii, BIS a vojenskou policii. V podmínkách České republiky se jedná o labsko-vltavskou vodní cestu. Provozovatelé plavidel na této cestě za předpokladu vybavení svého plavidla příslušnou kompatibilní technikou budou mít ze zákona zajištěn přístup k informacím o provozu na vodní cestě, mimořádných událostech na vodní cestě, plavidlech, přepravovaném nákladu na nich a přístavních poplatcích. Současně však budou mít nově za povinnost ve spolupráci se správcem systému RIS, říční informační systém, kterým bude Státní plavební správa, vkládat vedle správce vodní cesty a dalších zákonem určených subjektů informace vztahující se k podpoře a řízení provozu na vodní cestě.

Návrh novely zákona zajišťuje transpozici další směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje se směrnice 82/714/EHS, a v této souvislosti částečně mění i dosavadní úpravu technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby a úpravu jejich technické způsobilosti a jejího schvalování.

Předložený návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě dále obsahuje novou úpravu regulace provozování vodních skútrů na vnitrozemských vodních cestách. Podstata regulace spočívá v oprávnění plavebního úřadu rozhodnutím vymezit konkrétní plochu k provozu vodních skútrů. Toto rozhodnutí však může učinit pouze se souhlasem příslušné obce a správce vodní cesty. V rozhodnutí stanoví plavební úřad budoucímu provozovateli podmínky a povinnosti, za nichž lze plochu pro vodní skútry provozovat. Tyto podmínky vyplývají zejména ze zájmu ochrany životního prostředí, oprávněných zájmů dotčených obyvatel a návštěvníků lokality.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Aleši Řebíčkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Aleš Rádl.

 

Poslanec Aleš Rádl: Já se odvolám na slovo ministra, který zde důvodovou zprávu již přečetl. Jako zpravodaj doporučuji, abychom zákon propustili do druhého čtení a nechali ho projednat v hospodářském výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor doporučuje přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Další návrhy? Nezazněly, takže v hlasování pořadové číslo 31 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem, že ze 128 přítomných bylo 104 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A tím, nemýlím-li se, mohu ukončit první čtení této vládní předlohy.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP