(16.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku předkladatelů.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 371/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Není přítomen.) Táži se předsedy zemědělského výboru, jestli je schopen zajistit náhradní řešení zpravodaje. Takže vyhlašuji přestávku dvě minuty.

Po dohodě pan poslanec Petruška… Ale, pane poslanče, já budu muset o tom návrhu nechat hlasovat. Já vás všechny odhlásím, protože stav, který je ve sněmovně, neodpovídá stavu na počitadle, který mám na displeji. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o změně zpravodaje ke sněmovnímu tisku 371, kdy pana zpravodaje poslance Šenfelda zastoupí pan poslanec Petruška.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 78 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 1. Konstatuji, že pan poslanec Petruška byl ustaven jako náhradní zpravodaj pro sněmovní tisk 371.

 

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Daniel Petruška: Vážená Sněmovno, navrhuji, aby bylo odsouhlaseno usnesení zemědělského výboru ve znění:

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově poslance Ing. Davida Kafky, zpravodajské zprávě poslance Ing. Josefa Šenfelda a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 371 schválit. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. I vás poprosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Otevírám rozpravu podrobnou. Taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku, z místa žádnou přihlášku neeviduji. Tedy končím podrobnou rozpravu.

Návrh na vrácení k novému projednání nezazněl, nezazněl ani návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Proto druhé čtení tohoto návrhu končím a předávám řízení. Pan místopředseda Kasal se ujme řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto možnost. Budeme se věnovat bodu, kterým je

 

10.
Návrh poslance Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., a zákona č. 293/2004 Sb.
/sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Oldřicha Vojíře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, jak je vám jistě známo, byla touto Sněmovnou propuštěna novela zákona č. 77/2002 Sb., o transformaci České dráhy, akciové společnosti, a byl předložen tento návrh zákona, který by měl řešit jeden z dalších kroků onoho cílového stavu, ke kterému podle všeho spějeme, k dohodě, možná sice v různém tempu a možná trošku různými cestami, nicméně zdá se, že onen cílový stav je v očích všech reprezentantů jednotlivých frakcí téměř stejný.

Ten cílový stav by měl být takový, že nejvyšší regulační autoritou v té oblasti zůstane logicky vláda, potažmo Ministerstvo dopravy, pod ní by byl regulátor, který by zasahoval do oblasti např. licencování a kontroly celého procesu. Dále by bylo řízení provozu a ona dopravní cesta a vedle ní by byli partneři, kteří tu dopravní cestu s tím řízením provozu v podstatě užívají tak, aby mohli realizovat svůj podstatný byznys, ten svůj obchodní záměr, a to ve dvou rovinách. V rovině osobní dopravy a v rovině nákladní dopravy.

Z tohoto schématu my teď řešíme jakoby předposlední část a to je otázka vyčlenění oné dopravní cesty. Návrh zákona je napsán tak, aby byl poměrně obecný a umožňoval, aby do té dopravní cesty na základě už spíše po té dohodě jak toho, kdo bude nabyvatelem, což je DC, a ten, kdo bude tu cestu de facto předávat, což jsou České dráhy, akciová společnost, tak aby ten majetek byl předán tak, aby celý ten model byl opravdu funkční a byl především nediskriminační. Ta druhá věc je velmi důležitá, protože jinak by nemohl fungovat na těch dráhách onen zamýšlený trh, to znamená ona konkurence, od které si do jisté míry slibujeme, především v nákladní dopravě, zefektivnění a snížení cen, a v té osobní dopravě řekněme zlepšení komfortu, především pro přepravované osoby.

Hospodářský výbor projednal tento návrh zákona, přijal pozměňovací návrhy. Se všemi pozměňovacími návrhy jako předkladatel souhlasím, vyjma jednoho a o tom požádám ve třetím čtení, aby se hlasoval samostatně, neboť na rozdíl od původní předlohy, kde ten návrh zákona je napsán obecněji, tak toto jedno ustanovení se začíná vztahovat ke konkrétní části převodu určitého typu majetku s konkrétním datem. Já se domnívám, že by to mohlo způsobit poměrně velká úskalí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP