(15.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem zákona souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 39. Konstatuji, že usnesení nebylo schváleno a zákon nebyl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Jenom pro stenozáznam: Mně se objevilo na displeji ano, a byl jsem ne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se budeme zabývat dalším bodem. Je jím

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 287/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Petr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Po chvíli:) Pan ministr má slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, projednáváme druhé čtení novely veterinárního zákona, tisk 287, který jsem uvedl už na této Sněmovně. Tato Sněmovna jej přikázala zemědělskému výboru, jenž jej projednal 20. února 2008. V rámci jeho projednávání bylo schváleno 41 pozměňovacích návrhů. Rád bych se vyjádřil k jednomu z nich, a to k návrhu o porážce zvěře ve farmovém chovu. Já bych hrozně rád, aby se Sněmovna nedostala do podobné situace jako se zákonem předchozím, a věřím, že ten pozměňovací návrh, který přijal zemědělský výbor, bude Sněmovnou pochopen a bude přijat nejen tento pozměňovací návrh, ale pochopitelně celý zákon.

Nechci teď velmi dopodrobna tady popisovat způsob farmových chovů spárkaté zvěře, především jelenovitých, nicméně je potřeba jasně zdůraznit jednu věc, a to že farmový chov tohoto druhu zvěře se nepovažuje za zvěř, která je na honebních pozemcích, a tudíž celý ten režim těchto farmových chovů je mimo výkon práva myslivosti a mimo působnost zákona o myslivosti. Je to spíš blíže normálnímu chovu zvěře na farmách zemědělských. Vzhledem k tomu, že už po několik let probíhá na toto téma rovněž poměrně závažná diskuse mezi jednotlivými skupinami zastánců i odpůrců těch farmových chovů a podobně, pokusil jsem se ve spolupráci se všemi zainteresovanými odborníky připravit pozměňovací návrh, který posléze zemědělský výbor přijal a který daleko lépe stanovuje práva a povinnosti osob, které mají farmové chovy zvěře a které po porážce vlastně fakticky vyrábějí maso z této zvěře. To je určitý průlom v té legislativě.

Já věřím, že v průběhu dalšího projednávání argumenty pro tento pozměňovací návrh budou přijaty, a znovu chci vyjádřit přesvědčení, že se nám nestane to, co se teď přihodilo právě se zákonem o ochraně zvířat proti týrání, to znamená fakticky začátek - zcela nový začátek projednávání tohoto zákona.

Ostatní pozměňovací návrhy, které byly přijaty v zemědělském výboru, považuji za zlepšení tohoto návrhu zákona a budu je v dalším podporovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku předkladatelů. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 287/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Pavel Bohatec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, než vás seznámím s usnesením zemědělského výboru, navázal bych na slovo pana ministra. Je tam u té farmové zvěře, aby to bylo logicky řečeno, možnost při porážce, to znamená při usmrcení, použít zbraň, to znamená střelnou zbraň. Jedná se hlavně o to, v případě, že teď ta zvířata musela být přesunována na porážku, tak při odchytu docházelo k jejich týrání, takže to je dáno za přesně definovaných možností, podmínek, tak, aby ta zvěř mohla být usmrcena, ale jedná se o porážku a nejedná se o odlov. Nicméně dochází tam ještě k upřesnění zákona o plemenitbě, kde teď byla zvěř pouze evidována a příště při přesunu ať už v živém nebo v mrtvém stavu musí být označena.

Já vás seznámím s usnesením zemědělského výboru. Zemědělský výbor na své 22. schůzi dne 20. února přijal usnesení č. 63, které vám bylo předloženo jako sněmovní tisk 287/1, a doporučuje Poslanecké sněmovně právě projednávaný vládní návrh zákona schválit ve znění pozměňujících návrhů zemědělského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. I vás poprosím, abyste se usadil ke stolku zpravodajů. Než otevřu obecnou rozpravu, o omluvení od 16 hodin požádala paní poslankyně Čurdová.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám - mám jednu přihlášku, pan poslanec Rabas se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali. V podstatě jde o dvě věci.

V tom prvním bodě považuji za důležité zpřesnit termín ošetřující veterinární lékař, protože tak jak je v jednom pozměňovacím návrhu, který prošel zemědělským výborem, vysvětlen termín ošetřující veterinární lékař, tak v podstatě lze chápat veterinárního lékaře každého, který třeba na vzdálenost mnoha kilometrů se seznámí jenom zprostředkovaně se stavem zvířat v chovu, který má léčit. Takže ta formulace, tak jak jsem ji já předložil, tento termín pouze zpřesňuje, především tím, že ten veterinární lékař se osobně musí seznámit se zdravotním stavem zvířete.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP