(14.20 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším. Požádám o klid v Poslanecké sněmovně, protože já skutečně neslyším, co vy na ty mikrofony povídáte, nejsem schopen ani si to zaznamenat. A pak budu muset nechat o tom hlasovat. A nebudu vědět o čem. Takže bych poprosil, pokud tedy se Sněmovna neuklidní, tak přeruším jednání na dobu, než se uklidní, pak abychom mohli pokračovat.

Pane poslanče, zkuste pokračovat, případně vás přeruším a přeruším i schůzi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, děkuji. Pro jistotu jsem na přihlašovací lístek napsal podstatu svého návrhu. Budu tedy mluvit o tisku 407, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva, pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhuji, aby tento bod vyřazen z této schůze a přeřazen na další schůzi, a to poté, co budou splněny formální náležitosti, mezi které počítáme minimálně to, abychom dostali také konsolidované znění nového textu smlouvy se všemi přílohami, případně staré smlouvy s vyznačením změn, tak jak je tato věc naprosto běžná například u návrhů změn zákonů a v podobných případech.

Musíme konstatovat, že poté, co jsme návrh této smlouvy dostali začátkem února, dostali jsme důvodovou zprávu zhruba po 14 dnech. Po seznámení s těmito dokumenty konstatujeme, že je velmi obtížné vyjádřit se k tomuto tisku zodpovědně. Přitom o tisku, jak víte, se má rozhodovat většinou, která je přímo stanovena v ústavě, a jde o základní záležitost na ústavní úrovni. Na základě toho všeho se domníváme, že je plně oprávněné, aby poslanci, kromě toho, že dostávají samotné znění Lisabonské smlouvy, která obsahuje obrovské množství změn - (řečník ukazuje složku se smlouvou) vidíte sami, že jde celkově o více než 100 listů údajů -, dostali také to, jak budou smlouvy vypadat poté, co by tato úprava byla provedena.

Musím také vyslovit pochybnost o tom, že poslanci z parlamentů zemí, které už parlamentním rozhodnutím se rozhodly ratifikovat tuto smlouvu, se s podrobnostmi opravdu seznámili. Myslím si, že je správné stanovit podmínku doplnění takového konsolidovaného textu jako podmínku pro zařazení na některou z dalších schůzí Poslanecké sněmovny. Jsme si vědomi toho, že ani pro vládu není jednoduché dosáhnout splnění této podmínky. Je nám známo, že zatím konsolidovaný text není k dispozici ani v Bruselu. Ale domnívám se, že není možné žádat na Poslanecké sněmovně, aby tak závažný dokument projednala, aniž by plně mohla zhodnotit všechny důsledky toho, co přináší.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Můj návrh směřuje ke změně pořadí bodů 57 a 58 - zákony ve třetím čtení, což je vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a vládní návrh zákona o trestním řízení soudním. Vzhledem k pozměňovacím návrhům, které přijal výbor pro bezpečnost a které spolu souvisejí, pokládám za vhodné hlasovat napřed zákon o trestním řádu a následně zákon o elektronických komunikacích. Takže pouze navrhuji přehodit body 57 a 58. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, paní poslankyně, že chcete, aby ve třetím čtení prvně bylo hlasováno o bodu 58 a následně o bodu 57. (Ano, děkuji.) Děkuji.

Dále je přihlášený pan poslanec Tomáš Dub. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Přeji dobrý, den dámy a pánové. Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu, a to konkrétně bodu číslo 12, sněmovní tisk 341, kterým je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen, v druhém čtení a navrhuji projednat tento bod dnes v 18 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na dnešek, na 18 hodin. Děkuji, pane poslanče.

Dále mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Bratského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Já se vám omlouvám, já zatím jsem tu věc řešil jinak, takže nebudu zdržovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále je do rozpravy přihlášen písemně pan poslanec Hrnčíř. (Neklid a šum v jednací síni.) Pan poslanec Hrnčíř!

Paní poslankyně a páni poslanci, nedivte se, že neslyšíte. Když se bavíte, tak nemůžete slyšet. To je zákonitost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, dovolte, abych přednesl vám, paním poslankyním a pánům poslancům návrh na pevné zařazení bodu číslo 33 a 34. Bod číslo 33, vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisk číslo 435, navrhuji zařadit pevně jako první bod našeho zítřejšího jednání - ve středu 12. 3. Bod číslo 34, vládní návrh zákona o nemocenském pojištění, sněmovní tisk číslo 436, navrhuji zařadit jako druhý bod našeho zítřejšího jednání, to je ve středu 12. 3. Důvodem je pracovní cesta pana ministra a místopředsedy vlády v zahraničí. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já mám dva návrhy. Jeden je čistě procedurální a drobný, a to bod číslo 2, tzv. antidiskriminační zákon, zařadit napevno v pátek od 9 hodin ráno ještě před těmi pevně zařazovanými body z prezidiálky pana ministra Langera. Důvodem je nepřítomnost jedné ze zpravodajek a šance dát možnost vyjádřit se v ten pátek všem, kteří chtějí k antidiskriminačnímu zákonu mluvit. Takže toto je první můj návrh.

Druhý návrh už není technický, druhý návrh je věcný. Chtěl bych se na vás obrátit jménem skupiny přátel Tibetu s žádostí o podporu zařazení bodu Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu. Přiložený návrh, který vám bude rozdán, reflektuje výroční zprávu Evropské unie o lidských právech za rok 2007, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2007, usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2007 a rezoluci Senátu Parlamentu České republiky z 20. 3. 1998. Poslanecká sněmovna na rozdíl od Senátu dosud nepřijala žádné podobné usnesení, kterým by se zabývala situací v Tibetu - přestože vlastní historie naší země ukazuje, jak důležité je zastávat se pronásledovaných, ať už jsou kdekoliv na světě, ať už jsou na druhé straně světa. Prosím vás tedy, abyste svým hlasem přispěli k prolomení dosavadního mlčení a schválením této rezoluce pomohli zařadit Sněmovnu České republiky k parlamentům - a je jich mnoho - ostatních demokratických zemí, které již deklarovaly, že jim situace v Tibetu není lhostejná.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako bod 83, to znamená v rámci zpráv. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Stačil jsem si to všechno poznačit, i když v Poslanecké sněmovně není klid, ale stačil jsem to všechno zachytit.

Dále je písemně přihlášen pan poslanec Sobotka. Pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP