(15.10 hodin)
(pokračuje Lhota)

Co takhle raději věnovat pozornost předmětu jádra skutečného problému? Primárních výzev ve zdravotnictví, v systému, v rodině, v každém v jednom z nás totiž i nadále zůstává víc než dost. Hledat je však po hospodách, v příčkách, tak tudy cesta skutečně nevede.

A protože kritizovat umí každý, dovolte mi v obecné rovině seznámit vás - zásadní věc - s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru. Je postaven na jednoduchém základě. Ať je to kuřák nebo zarputilý nekuřák či vyznavač zdravého životního stylu, jako je tomu v mém případě, byť si čas od času také zapálím, všichni mají stejnou možnost volby. Když povinnost, tak pouze v označení pro zařízení do 200 metrů. Když oddělené místnosti, tak u zařízení nad 200 metrů. U označení se jedná o informaci, zdali se jedná o zařízení kuřácké, nekuřácké, kombinované či s časovým omezením, jako např. do 15 hodin bez kouření, od 15 hodin kouření povoleno. Takto by to vypadalo v reálu. (Ukazuje značky.) Takto. Vidíme to všichni.

Proč to ukazuji? Je to jednoduché. Ano, v mnoha zařízeních si tento postup právě pro svou jednoduchost svou cestu už našel. Tak proč vymýšlet pro mnohé takřka neproveditelnou složitost! Co příčky? I zde předkladatelé racionálně vycházejí více než z utopie normativních přání z pohledu technické proveditelnosti. Kdyby byla řeč o zařízeních nad 1000 metrů, byla by určitě snadnější. Nicméně podíváme-li se na věc alespoň trochu racionálně, tak teprve zařízení až nad 200 metrů obvykle disponují přirozenými místnostmi na to, aby požadavku místnosti pro kuřáky a místností pro nekuřáky mohla vyhovět.

Co je vedle toho všeho tím hlavním? Typizované tabulky neruinujícím způsobem pro nic, přijdou na pár korun. Celkově potom bude každý vědět, do čeho jde, a nechť si prostě a jednoduše vybere. Kuřácké zařízení má přitom značku červenou, vlastně červeno-rudou, rudě červenou. Kdo o tom bude alespoň trošku přemýšlet, tak docela určitě upřednostní jinou. I v tomto směru je to srozumitelnost, která splní svůj účel.

Vážení kolegové, o tomto zákonu se mluvívá jako o nepolitickém a jako o zákonu ryze věcného obsahu. Nicméně i zde se naskytla zajímavá otázka, jaký že je rozdíl mezi cíli pravice a oproti ní levice. V rámci toho došlo i na výklad politické osy. Zatímco levice klade důraz na osobní, tak pravice na ekonomické, v obou případech však shodně a jednoznačně jsou to - svobody. Opět musím dodat, řeč samozřejmě nebyla, ani nemohla být, o levici antisystémově na straně zcela levé. Ta snad jen o zaslepení, už jenom k naprosté slepotě.

Proč se o tom zmiňuji? Někdy to tady ve Sněmovně skutečně vypadá, že veškerá síla a energie jako by snad měla padnout na pokoření toho druhého. Nicméně z pohledu běžného života - kdo je však ještě vítězem a kdo je ve skutečnosti porážen?

V úvodu bylo zmíněno, že velká věc se skládá z maličkostí, ale velká věc není maličkost. Ona sportovní událost - někteří z vás ji navštěvují - skládající se právě z maličkostí, se v běhu času stala velikou. Stejně tak podporou tohoto malého pozměňovacího návrhu, návrhu ve shodě hospodářského výboru, a tím si jsem jist, mohou vyhrát všichni. A to není maličkost.

Já vám děkuji za vaši pozornost. (Potlesk několika poslanců ze všech částí sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Rybínová. Vážená paní poslankyně, ujměte se slova, prosím.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem byla členkou pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví, která od června intenzivně projednávala problematiku, jež upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., i s ohledem na předložený poslanecký návrh na změnu tohoto zákona, sněmovní tisk 142, ráda bych vás i já informovala o práci a návrzích, které tato pracovní skupina připravila.

Návrh novely zákona v tisku 142 byl předložen Poslanecké sněmovně na jaře loňského roku a v prvním čtení byla doba na jeho projednávání ve výborech prodloužena o 60 dnů. Jak jsem již sdělila v průběhu prvního čtení, vláda avizovala ve svém programovém prohlášení, že předloží do konce roku 2007 novelu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a zároveň předpokládala, že provede důkladnou celkovou revizi zmíněného zákona.

Především poslancům, kteří se podíleli na projednávání tohoto zákona v minulém volebním období, snad nemusím připomínat, jak komplikované bylo projednávání této materie a co vše je provázelo. Výsledkem pak bylo znění zákona mnohými kritizované.

Předložený poslanecký návrh na změnu zákona obsažený v tisku 142 však obsahoval pouze změnu ustanovení týkajících se užívání tabákových výrobků a především regulaci kouření v zařízeních provozovaných na základě hostinské činnosti. Neobsahoval už návrhy na řešení dalších sporných nebo nedokonalých ustanovení - namátkou: zřizování záchytných stanic, zákaz prodeje tabáku a alkoholu zásilkovým prodejem, otázku sankcí za nedodržování ustanovení zákona a další. Proto pracovní skupina připravila komplexní soubory jednotlivých návrhů legislativních změn jak ke stávajícímu znění zákona, tak také k návrhu poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola, k tisku 142.

Podstatným hlediskem při přípravě návrhu byla pro pracovní skupinu ochrana dětí a mladistvých. Soubor změn byl předložen na jednání výboru pro zdravotnictví, obsahoval cca 14 pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že u některých návrhů se pracovní skupina úplně neshodla, byly tyto návrhy připraveny ve variantách k možnému rozhodnutí Poslaneckou sněmovnou. Ze zmíněných návrhů byly některé členy výboru pro zdravotnictví akceptovány.

Já osobně nejsem autorem formulace návrhu na regulaci kouření ve znění tzv. španělského modelu, jenž byl původně předložen na zdravotním výboru. Formulace znění tohoto návrhu, stejně jako dalších, se ujal pan poslanec Šťastný z pověření pracovní skupiny. Některé z návrhů, které výbor pro zdravotnictví neschválil, budou mnou předloženy v podrobné rozpravě. Část z nich ještě s některými změnami.

Z návrhů, které nebyly přijaty výborem pro zdravotnictví, bych chtěla zmínit především ten, který obsahoval zvýšení sankcí pro provozovatele, kteří poruší ustanovení zákona. Sankce byly z původních až 50 000 Kč pro fyzické osoby a až 500 000 Kč pro provozovatele jako právnické osoby rozčleněny do čtyř skupin - od 5000, 10 000, 50 000 a 250 000 Kč pro všechny provozovatele bez ohledu na jejich právní formu. Zároveň bylo vypuštěno slovíčko "až". Výše sankce byla pevně stanovena. Zároveň byla zachována možnost u určitého porušení zakázat činnost provozovateli s ohledem na míru porušení.

K přípravě takto formulovaného pozměňovacího návrhu vedlo členy pracovní skupiny k přesvědčení, že jde jednoznačně o ochranu dětí a mládeže zpřísněním postihu především za prodej a podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů nezletilým a dětem. Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh schválen zdravotním výborem nebyl s obavami, že takto přísně stanovené sankce mohou být pro některé provozovatele likvidační, předložím v podrobné rozpravě tento pozměňovací návrh opět, avšak ve dvou variantách. S tím, že členové Poslanecké sněmovny mohou zvážit, kterou z variant budou preferovat.

Podotýkám však, že obě varianty jsou přísnější než v současně platném znění zákona, především s ohledem na skutečnost, že právě v případě prodeje alkoholu a tabákových výrobků dětem a mladistvým je velmi často zákon porušován.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP