(16.00 hodin)
(pokračuje Bursík)

Upravený text je v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií a přijetí těchto změn nebude mít dopad na státní rozpočet. Jde o smlouvu prezidentské kategorie, s jejíž ratifikací vyslovil souhlas Parlament, a proto je nutné, aby změny úmluvy byly odsouhlaseny oběma komorami Parlamentu.

Žádám vás proto, abyste svým rozhodnutím umožnili posun v ratifikačním procesu a vyslovili souhlas se zněním přílohy č. I, přílohy této úmluvy. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 275/1. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já budu velmi stručná. Pan ministr to tady, myslím, vystihl přesně a já pouze dodám, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení tak, jak je předloženo jako usnesení 84 zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Tážu se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, končím rozpravu.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 144 poslankyň a poslanců pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 65 a předávám řízení paní kolegyni Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat bodem 68. Pro jistotu oznámím i pokračování dalších bodů, aby se mohli připravit jak předkladatelé, tak zpravodajové. Bod 68 bude nyní, 69, 70, 72, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119 jsou zatím zde mně dodané podklady pro body, které by mohly následovat, ale určitě část z nich projednávána nebude.

 

Zatím tedy bod číslo 68.

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři
spolu se stanoviskem vlády k informaci
/sněmovní tisk 312/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo požádám místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi nejvhodnější by bylo, kdyby tento návrh mezinárodní úmluvy o práci na moři předkládal jeden z mých předchůdců pan exministr Jindřich Vodička, byl by k tomu zcela evidentně více kompetentní jako bývalý námořní důstojník. Nicméně my jako vnitrozemská země musíme respektovat tuto dohodu, která byla učiněna na 94. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006, na níž byla přijata tato Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři, a na základě čl. 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce je vláda České republiky povinna předložit tuto úmluvu spolu se svým stanoviskem k ní Parlamentu.

Úmluva konsoliduje a aktualizuje 68 existujících námořních úmluv a doporučení přijatých Mezinárodní organizací práce od roku 1920. Pokrývá široké spektrum otázek včetně minimálních požadavků kladených na námořníky při práci na lodi, podmínky zaměstnávání, ubytování a volný čas, stravování, zdravotní péči i sociální zabezpečení.

Otázka ratifikace úmluvy byla předmětem jednání Rady Evropské unie pro dopravu, která v červnu loňského roku přijala rozhodnutí č. 2007/431/ES. Tímto rozhodnutím se členské státy zmocňují úmluvu ratifikovat v zájmu Evropského společenství co nejdříve, nejlépe do konce roku 2010.

V současnosti je vnitrostátní zákonodárství v rozporu s požadavky úmluvy v oblasti úpravy zprostředkování zaměstnávání a formátu evidence pracovní doby. Dále není stávající legislativa dostatečně určitá u technických standardů pro ubytování a uznávání kvalifikačních společností, a nelze tedy úmluvu prozatím předložit k ratifikaci. Vláda České republiky proto uložila ministru práce a sociálních věcí a ministru dopravy přihlížet k požadavkům úmluvy tak, aby byly vytvořeny podmínky pro její ratifikaci v termínu odpovídajícím uvedenému rozhodnutí Rady.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím o slovo zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Davida Kafku. Mám napsáno v podkladech, že zpravodajem je pan kolega Kafka. Pokud ale je tomu jinak, tak se vám, pánové, omlouvám a sdělte nám, jak je to podle rozhodnutí výboru. Pan poslanec David Kafka, prosím, má slovo.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Výbor pro sociální politiku se touto materií zabýval na 14. schůzi dne 15. listopadu 2007 a přijal k tomu usnesení č. 59. V tomto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko vlády k instrumentům přijatým na 94. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí do této rozpravy ze svého místa. Není žádná taková přihláška, proto rozpravu končím.

Domnívám se, že budeme moci přistoupit k hlasování za malou chvilku, jen co přivolám naše kolegy, kteří jsou nyní v blízkosti jednacího sálu.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko vlády k instrumentům přijatým na 94. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139. Tážu se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 139 přítomno 146, pro 113, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 69. Je to

 

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007
/sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

 

Opět o úvodní slovo požádám místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládaný sněmovní tisk obsahuje návrh na sjednání smlouvy o sociálním zabezpečení se Spojenými státy americkými. Jedná se o zcela standardní smluvní dokument založený na obecných zásadách koordinace sociálního zabezpečení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP