(15.30 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jak už bylo řečeno, 26. října jsem v Praze s velvyslancem Nového Zélandu podepsal tuto smlouvu, která je standardní smlouvou zabraňující dvojímu zdanění, ke kterému dodnes mohlo docházet u českých i novozélandských investorů. Rovněž tak definuje spolupráci daňových správ v úsilí proti daňovým únikům v oblasti daně z příjmů. Smlouva je zpracována podle standardních modelů OECD. Jsem přesvědčen, že její přijetí posílí právní jistotu novozélandských i českých občanů, proto si dovoluji požádat o její ratifikaci.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Dub. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, uzavřením této smlouvy dojde k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých příjmů mezi oba státy. Smlouva je vypracována na základě vzorových modelů OECD a OSN a již v minulosti bylo s Novým Zélandem sjednáno reciproční prohlášení mezi Československou socialistickou republikou a Novým Zélandem o částečném osvobození příjmů od zdanění, sjednané ve Wellingtonu již 20. května 1969. Tato dohoda skončila ke dni 27. července 2005. Tudíž v této dobré praxi budeme pokračovat novou dohodou.

Uzavření smlouvy ani její provádění nebude mít příjmový dopad na státní rozpočet a její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu.

Navrhuji, aby byla smlouva propuštěna do druhého čtení a byla přikázána zahraničnímu a rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa také neregistruji žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a pan zpravodaj navrhl ještě výbor rozpočtový. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Souhlas.)

 

Tážu se ještě, jestli má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, budeme nyní hlasovat o přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 111, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 132. Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 5. Konstatuji, že i tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru.

 

Tím končím prvé čtení bodu 76.

 

Budeme pokračovat bodem 77 a je jím

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou
a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu
k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci
/sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, na pořad této schůze byl zařazen návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení z roku 1959 ve vztahu k Rusku. Tato dohoda představuje překonaný typ smluvního dokumentu, postrádající jakýkoliv ekonomický či pojistný základ. Nejenže již nevyhovuje změněným okolnostem v obou smluvních státech, ale v některých směrech vyvolává značné nejasnosti a z větší části ji ani nelze provádět. Snaha české strany nahradit ji plynule novou smlouvou zatím vždy ztroskotala, naposledy v dubnu minulého roku, na nepřipravenosti a nepružnosti ruských partnerů.

Ruská federace je v současnosti posledním ze států bývalého Sovětského svazu, ve vztahu k němuž dohoda dosud platí. S ostatními z nich se podařilo dohodnout ukončení její platnosti a s některými jsou již dnes vzájemné vztahy regulovány novou dvoustrannou smlouvou, jako s Ukrajinou, nebo právem Evropské unie, jako je případ tří pobaltských států.

Při zvážení všech okolností souvisejících s aplikací uvedené dohody se navrhuje její výpověď. Tento akt nemůže být v žádném případě považován za snahu jakkoliv oslabit sociální ochranu a právní jistoty osob migrujících mezi Českou republikou a Ruskou federací ani za narušení úpravy vztahů v sociální oblasti mezi oběma státy. Naopak cílem je odstranit deformace v těchto vztazích nastalé v průběhu takřka padesáti let uplynulých od sjednání dohody s výhledem na přijetí nové, modernější smlouvy. Nelze ani vyloučit, že tento krok přiměje Rusko k rychlejšímu postupu při schvalování již připravené nové smlouvy.

Bude-li výpověď doručena ruské straně do 30. června tohoto roku, pak dohoda v souladu s jejím článkem 20 odstavec 2 pozbude platnosti dnem 1. ledna roku 2009. Pozdější předání výpovědi prodlouží platnost dohody potom o další rok. Spolu s dohodou pozbude platnosti rovněž Protokol k dohodě, který je její nedílnou součástí.

Vzhledem k uvedenému navrhuji Poslanecké sněmovně a chci o to požádat Sněmovnu, aby s výpovědí uvedené dohody vyslovila souhlas.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Rudolf Kufa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dohoda mezi ČSR a SSSR o sociálním zabezpečení ze dne 1. července 1960 se řadí do skupiny mezinárodních smluv prezidentského charakteru, jež je před ratifikací prezidentem republiky předkládána k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu. Při výpovědi mezinárodních smluv je třeba postupovat analogicky jako při jejich schvalování. Pan ministr dostatečně popsal obsah i důvody, které vedou k návrhu o jejím vypovězení.

Navrhuji podpořit propuštění návrhu do druhého čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, pan poslanec Exner se hlásí z místa. Udělím mu slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, uváděným důvodem výpovědi je zastaralost dohody, která už neodpovídá dnešním podmínkám a podle předkladatele postrádá jakýkoliv ekonomický či pojistný základ. To je samozřejmě měřeno k dnešním poměrům. Mluví se také o nepřipravenosti ruské strany ke sjednání nové dohody.

Tu dohodu samozřejmě asi nelze uhájit, protože skutečně ty dnešní poměry jsou jiné, ale řídí se podle nich důchodové, případně mateřské dávky, dávky nemocenského pojištění a teoreticky i úhrada zdravotní péče občanů pobývajících na území druhé země, majících tedy trvalý pobyt. Výpověď, jak už bylo řečeno, by vstoupila v platnost od 1. ledna příštího roku, pokud bude výpověď správně provedena v prvním pololetí letošního roku.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP