(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Otevřeme desátý pevně zařazený bod dnešního jednání dopoledního a tím je bod číslo

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
/sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

 

Prosím pověřeného člena vlády, který jej uvede. Ano, vidím pana ministra Cyrila Svobodu a prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pan kolega Krupka se už připravil jako zpravodaj, takže jsme kompletní. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon stavební je zákon, který se dotýká mnoha lidí v České republice, a všichni dobře víme, že existuje krátkou dobu nová koncepce stavebního práva. Samozřejmě, že tato nová koncepce stavebního práva vyvolává jisté otázky a také i jisté pochybnosti, nicméně jako taková se osvědčuje, a některé instituty ještě nebyly ani zavedeny v praxi, jako je institut autorizovaných inspektorů. To znamená, že vůle Ministerstva pro místní rozvoj je nyní ještě nepřistupovat k žádné zásadní novele stavebního zákona, protože na to je třeba zkušenosti a praxi prověřit, a pokud přistoupit k zásadní novele stavebního řízení, tak po zralé úvaze s řádnými argumenty, nikoliv pod dojmem krátké zkušenosti. Tímto se Ministerstvo pro místní rozvoj zabývá a vyhodnocení dílčí, které může vést k zodpovězení otázky, zda novelizovat zásadně, nebo ne, bude ukončeno 31. března a doufejme, že dostaneme odpověď na otázku, zda máme přistoupit k zásadní novele.

Nicméně život ukázal, že se objevily celkem čtyři dílčí problémy, které je možné odstranit rychle, a jde o problémy, které fakticky stavebníkům velmi výrazně komplikují život. Tyto čtyři drobné úpravy navrhujeme, aby byly novelizovány a aby byly vyřešeny tak, aby nadále stavebníkům život nekomplikovaly.

První se týká výstavby plotů. Ukázalo se, že stávající právní úprava je velmi přísná a dochází k liberalizaci, pokud jde o stavbu plotů.

Za druhé se zjednoduší postupy, které se týkají žádosti nebo ohlášení stavby a souboru staveb, které s touto stavbou souvisí. Toto řízení bude koncentrováno a bude se to týkat jenom jednoho řízení, aby stavebníci nemuseli postupovat komplikovaně v několika řízeních.

Za třetí se z pěti na devět let navrhuje prodloužit lhůtu, do které je nutné všechny územní plány sídelních útvarů nebo obcí schválené před účinností nového stavebního zákona opravit podle tohoto zákona.

A konečně za čtvrté se jeví jako důležité řešit problematiku stavební uzávěry, a to tak, že se doplní předběžné přechodné ustanovení, že při změnách povolení výjimek a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 se bude postupovat podle nového stavebního zákona.

Dámy a pánové, doporučuji, abychom postupovali podle navrženého postupu, to znamená abychom schválili tuto dílčí novelu, protože je to novela, která je praxí velmi žádána, neznamená zásadní změnu koncepce a je možné na ni mít shodu. Pokud jde o zásadní novelu stavebního řízení, doporučuji ji udělat po zralé úvaze, po analýzách někdy v budoucnu, nikoliv při této příležitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 259/1. Prosím tedy zpravodaje výboru pana poslance Jaroslava Krupku, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 15. schůzi po odůvodnění Jiřího Čunka, ministra pro místní rozvoj, a po mé zpravodajské zprávě a po proběhlé rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 259 projednat a schválit, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, za třetí pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Současně bych se tímto přihlásil do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Vaši přihlášku registruji, protože jako zpravodaj máte přednost, tak vám hned slovo udělím. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Jakubková. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Ještě jednou dobrý den vám všem. Tak jak můj předřečník pan ministr Svoboda uvedl, stavební zákon je novela, kterou potřebuje každý stavebník, a potřebuje jej nejmenší obec i to největší město. V průběhu projednávání tohoto tisku se na nás obracely jednak instituce, ať to byl Svaz měst a obcí, specifické organizace, dále jednotlivci a koneckonců i z vás někteří jednotliví poslanci.

Tady bych úvodem chtěl poděkovat, a doufám, že nebudu předjímat tento stav, že jste vyslyšeli výzvu, kterou jsme tady učinili společně s panem Čunkem jako předkladatelem v prvém čtení, abychom se vystříhali snahy maximálně měnit tento zákon v této fázi, ve které se nacházíme, protože v tuto chvíli je připravena pouze relativně jednoduchá novela. Nicméně v průběhu té doby a jejím projednávání přece jen se doznalo, že určité připomínky, které zazněly, by stálo za to zvážit, a zejména to byly hlasy z oblasti malých obcí a otázky lhůt s přípravou nových územních plánů jak na úrovni obcí a měst, tak na úrovni krajů.

Proto došlo k tomu, že po vzájemné dohodě se iniciativně uchopil této záležitosti pan kolega Mencl a s důsledností svojí vlastní připravil pozměňující návrh, který jste již dostali do svých lavic. Myslím si, že bude krátký prostor na to, aby jej okomentoval. Nicméně se týká zejména té oblasti územního plánování, ke kterému bylo nejvíce připomínek, a proto je snaha nás, kteří jsme se v tuto chvíli na této aktivitě podíleli, abychom jim vyšli vstříc, ale přitom zachovali tu záležitost, která je dána stávající platnou právní normou, čili nepřekročili určitý rámec rozsahu novely, která v tuto chvíli je opravdu spíš technická a krátká.

Protože připomínek bylo poměrně dost a já ve svém vystoupení jako zpravodaj v prvém čtení jsem přislíbil, a toto jsem také učinil, že všechny připomínky, které přišly a nebyly projednány na výboru, tak se dostaly na adresu toho, kdo je zpracovatelem tohoto zákona, a to je s průvodním textem v tuto chvíli panu náměstku Vačkářovi, který je titulárně zastupující odbor, který má na starosti územní plánování, a v této oblasti, tak jak řekl i pan ministr Svoboda, nyní budou tyto připomínky všechny analyzovány a bude dál s nimi postupováno tak, aby v případě toho, dojde-li se k závěru, že je jich tolik a jsou tak zásadní, došlo k přepracování a přípravě komplexnější novely stavebního zákona.

To jsem jenom považoval za nutné sdělit vám o postupu, jaký tady proběhl od prvého čtení, od kterého již uběhla přece jenom delší doba.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP