(11.00 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Pokud jde o založení EDA a zapojení České republiky do její činnosti, rozvoj spolupráce evropských států v oblasti vyzbrojování v rámci Evropské unie vedl k utlumování spolupráce v rámci WEAG a eventuálně WEAO, přičemž roli de facto přijala Evropská obranná agentura vytvořená v rámci Evropské unie. Tato spolupráce členských států je podle Smlouvy o Evropské unii součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky. To je hlava V Smlouvy o Evropské unii. Jedná se o tzv. druhý pilíř EU, který je založen na mezivládní spolupráci. Z formálně právního hlediska byla EDA založena společnou akcí Rady EU z 12. července 2004. Jelikož přijetí společné akce vyžaduje jednomyslný souhlas, s vytvořením EDA tedy souhlasila i Česká republika.

Při rozhodování o přijetí byla Česká republika v Radě Evropské unie zastoupena tehdejším ministrem obrany Ing. Miroslavem Kostelkou. Rozhodnutí o přijetí bylo plně v jeho kompetenci, neboť zapojení České republiky bude realizováno v působnosti Ministerstva obrany. EDA rovněž neobsahuje žádné povinnosti, s jejichž implementací by musel Parlament České republiky dávat souhlas.

Konečně, Česká republika se účastní na práci EDA od jejího vzniku. V souladu s článkem 1 odst. 3 oznámila Česká republika předsedovi Rady Evropské unie a generálnímu tajemníkovi Rady vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku svůj úmysl bezprostředně se na práci EDA účastnit. Z formálního hlediska bylo toto oznámení provedeno dopisy ministra obrany Ing. Miroslava Kostelky doručenými ke dni přijetí EDA, čímž si Česká republika zajistila postavení zakládajícího účastníka s výhodami, které z toho vyplývají. Jelikož tento krok nepřesahoval kompetence Ministerstva obrany, ministr obrany jej mohl učinit ve své působnosti. Příspěvky do rozpočtu této instituce pak vláda schválila usnesením z 25. srpna 2004.

Oblast, ve které EDA svou činnost vyvíjí, je plně v působnosti Ministerstva obrany. V rámci spolupráce EDA poskytuje členským státům platformu k zavádění společných projektů v oblasti vyzbrojování. O těchto projektech je rozhodováno na úrovni ministrů obrany, a Česká republika proto nemůže být do jednotlivých projektů zapojena bez svého souhlasu. Poslání a náplň jednotlivých projektů nepřesahuje působnost Ministerstva obrany, a proto není potřeba, aby k jednotlivým aktivitám v rámci EDA dávala souhlas vláda, či dokonce Parlament.

Závěrem mi tedy dovolte říci, že ačkoliv EDA de facto převzala roli předcházející organizace WEAO, není jejím právním nástupcem. Ke vzniku EDA došlo z formálně právního hlediska jiným způsobem. Zatímco organizace WEAO svou existenci odvozovala přímo z mezinárodní smlouvy, EDA vznikla na základě společné akce ve smyslu 14. článku Smlouvy o Evropské unii. Protože Česká republika je smluvní stranou Smlouvy o Evropské unii, vznik EDA tímto způsobem je plně v souladu s právním řádem České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni obrany Vlastě Parkanové. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Daniela Reisiegela. Omlouvám se. Kdo další do rozpravy? Pan zpravodaj se také nehlásí. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Pane zpravodaji, zopakujte, prosím, pro kolegy usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Usnesení zahraničního výboru č. 83 ze dne 15. listopadu 2007 doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s ukončením platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende, podle návrhu obsaženého v části 3 tohoto materiálu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Všichni jsme rozuměli. O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 161 poslance pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni obrany Vlastě Parkanové, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 63.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat. Devátým pevně zařazeným bodem dnešního dopoledního jednání je bod č. 110. Tím je

 

110.
Rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil
Bangladéšské lidové republiky na území České republiky
/sněmovní tisk 369/

 

Tento materiál také uvede ministryně obrany Vlasta Parkanová. Prosím, aby se ujala slova, a připraví se pan zpravodaj Jiří Čepelka. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, informace o rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě článku 43 šestého odstavce Ústavy České republiky. Vláda o tomto přeletu a přistání plánovaném na 21. až 23. listopadu minulého roku rozhodla 14. listopadu na základě žádosti velvyslanectví Bangladéšské lidové republiky v Berlíně. Tento postup je zcela v souladu s článkem 43 odst. 5 písm. a) Ústavy České republiky.

V této souvislosti bych vás chtěla informovat o tom, že termín letu plánovala bangladéšská strana původně o měsíc dříve, ale její žádosti nemohlo být z procedurálních důvodů vyhověno. Nebyla totiž podána v dostatečném předstihu před plánovaným datem letu a procedura zpracování materiálu, jeho předložení na jednání vlády a vydání diplomatického povolení pro přelet a přistání trvá přibližně jeden měsíc. V tomto roce již v případě potřeby vydání jednorázového diplomatického povolení pro přelet letadla ozbrojených sil jiného státu, pro který nebylo vydáno roční diplomatické povolení, nebude zapotřebí podstupovat tuto zdlouhavou proceduru. Vláda totiž svým usnesením z 19. prosince 2007 rozhodla o nové, rychlejší proceduře vydávání jednorázových diplomatických povolení v těchto případech.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni obrany Vlastě Parkanové. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a jeho usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 369/1. Proto nyní žádám zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Čepelku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Pan kolega Čepelka je nemocen. Podívám se, jestli je řádně omluven. Je omluven pro nemoc. Zeptám se tedy, kdo z výboru pro obranu je připraven. Ano, pan předseda výboru osobně. Pane předsedo, myslím, že to můžeme udělat bez schválení změny zpravodaje, pokud nikdo nic nenamítá z Poslanecké sněmovny, že by místo zpravodaje Jiřího Čepelky přednesl osobně předseda výboru zpravodajskou zprávu. Nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, ve stručnosti vás seznámím s usnesením výboru pro obranu. V předkládané materii výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Také nevidím. V podrobné rozpravě bychom měli zopakovat návrh usnesení. Myslím, že je to možné, pane předsedo, ještě jednou, abychom vyhověli.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, ať si to užiji za mikrofonem. Čili Poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu.

 

O tomto návrhu usnesení, které jste všichni dvakrát slyšeli, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 107, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 163 pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím bod č. 110. Děkuji paní ministryni, děkuji náhradnímu zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP