(10.50 hodin)

Poslanec Jan Látka: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil přihlásit se k pozměňovacím návrhům rozdaným v úterý k sněmovnímu tisku 322. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které byly dnes rozdány do lavic.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Přeje si ještě někdo z vás přednést pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku? Není tomu tak. Končím rozpravu podrobnou a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

 

63.
Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky
s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti
v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti
a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende
/sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujala ministryně obrany, paní Vlasta Parkanová. Vážená paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo, paní předsedající. Předložený vládní návrh, tak jak jste jej specifikovala, byl schválen vládou České republiky usnesením z 30. 5. loňského roku, a já vám k němu chci sdělit v tuto chvíli následující.

Ukončení předmětného memoranda je odůvodněno zrušením Západoevropské organizace pro vyzbrojování k 31. srpnu 2006. Tak to rozhodla Rada Západoevropské unie. Rada tento krok učinila v souvislosti s ukončením činnosti Západoevropské skupiny pro vyzbrojování, pro kterou vytvářela nezbytný organizační rámec a která zanikla v souvislosti s prohloubením spolupráce členských států Evropské unie v rámci jejího druhého pilíře. V současné době představuje hlavní fórum pro spolupráci při výzkumu a vývoji v oblasti obrany Evropská obranná agentura, která vznikla v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Memorandum, s jehož ukončením se navrhuje vyslovit souhlas, je tedy již fakticky prázdným dokumentem a jeho formální zachování je zbytečné. Ukončení tohoto memoranda odsouhlasily s výjimkou České republiky již všechny členské státy.

Návrh na ukončení předmětného memoranda se předkládá Poslanecké sněmovně, neboť se jedná o takzvanou prezidentskou smlouvu a k jejímu ukončení je třeba souhlasu obou komor Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní ministryně. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Daniela Reisiegla, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 263/1. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, předmětným vládním návrhem se zabýval zahraniční výbor na své 17. schůzi 15. listopadu minulého roku. Po odůvodnění náměstka ministra obrany Radka Šmerdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende, podle návrhu obsaženého v části 3 tohoto materiálu." Jedná se o usnesení zahraničního výboru č. 83.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Exner. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, při diskusi k tomuto tisku jsme se zmínili o problematice Evropské obranné agentury, která nahrazuje bývalou Západoevropskou organizaci pro vyzbrojování, a paní ministryně nám potom na zahraničním výboru slíbila vyjasnit, jak je to s otázkou členství České republiky v této Evropské obranné agentuře. Dostali jsme od ní podrobný dopis, který popisuje, jak to vypadá, jak se Česká republika této činnosti zúčastní a jak Evropská obranná agentura vznikla, avšak otázku, proč rušíme méně významnou Západoevropskou organizaci pro vyzbrojování cestou ratifikace s projednáním v Parlamentu a podpisem prezidenta, zatímco významnější Evropskou obrannou agenturu jsme v Parlamentu nikdy neprojednávali, tak tuto otázku nám zatím paní ministryně nezodpověděla. Myslím si, že při projednávání této věci je namístě, aby tuto otázku případně zodpověděla.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Tážu se, zdali si ještě někdo další přeje vyjádřit se v rozpravě obecné. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Já jsem informována, že na jednání zahraničního výboru náměstek, který tento návrh předkládal, věc vysvětloval a že tato debata proběhla, nicméně je-li zde zájem o další podrobnosti, já je mileráda předložím.

Pokud jde o samotné zapojení České republiky do Západoevropské unie, západoevropské státy se vedle vytváření společného ekonomického prostoru pokusily bezprostředně po druhé světové válce vytvořit i systém kolektivní bezpečnosti ve formě této Západoevropské unie. Z formálně právního hlediska byla ZEU mezinárodní organizací vládního charakteru, která byla založena Smlouvou o hospodářské, sociální a kulturní spolupráci a kolektivní sebeobraně. Ta byla sjednána 17. března 1948 v Bruselu, tedy takzvaná smlouva bruselská. Podmínky pro činnost Západoevropské unie následně upřesnila dohoda o postavení ZEU, zástupců států a mezinárodního personálu. Ta byla sjednána v Paříži 11. května 1955, takzvaná dohoda pařížská.

Nezbytnost těsné spolupráce se Spojenými státy při zabezpečování obrany západní Evropy však vedla k tomu, že se systém kolektivní bezpečnosti rozvinul na bázi Organizace Severoatlantické smlouvy, a nikoliv ZEU. Členské státy ZEU nicméně využily existence této organizace k rozvoji spolupráce v oblasti vyzbrojování s cílem zajistit soběstačnost západní Evropy v oblasti vojenské techniky. Rámec pro tuto spolupráci vytvořila Západoevropská skupina pro vyzbrojování, která vznikla v roce 1993. Měla charakter neformálního sdružení států, nikoliv mezinárodní organizace. Z tohoto důvodu nemohly členské státy prostřednictvím této instituce sjednávat kontrakty na vývoj vojenské techniky. Členské státy proto založily Západoevropskou organizaci pro vyzbrojování, která byla mezinárodní organizací vládního charakteru. Z formálně právního hlediska došlo k jejímu založení sjednáním Memoranda o porozumění a účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, které bylo podepsáno 19. listopadu 1996 v Ostende. Některé vztahy mezi smluvními stranami, například záležitosti právního postavení osob, se řídily pařížskou dohodou, jejímiž stranami všichni signatáři byli.

V roce 1999 byla Česká republika přijata za přidruženého člena Západoevropské unie, přičemž se ovšem nestala smluvní stranou ani bruselské smlouvy, ani pařížské dohody. Vláda pak schválila svým usnesením z 8. listopadu 2000 zapojení České republiky do programu té instituce. Následně byla Česká republika přijata za členský stát.

Členství logicky vedlo k nutnosti vstoupit do této instituce prostřednictvím WEAO. Z formálně právního hlediska se tak stalo podpisem dodatku č. 1. Jelikož však Česká republika na rozdíl od zakládajících členů nebyla smluvní stranou pařížské dohody, byl zároveň s podpisem předán doprovodný dopis, ve kterém se Česká republika zavázala k aplikaci pařížské dohody ve vztahu k aktivitám WEAO. Protože pařížská dohoda je mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci by byl podle Ústavy České republiky vyžadován souhlas Parlamentu, jedná se smlouvu o výsadách a imunitách, k jejímuž provedení je třeba zákona, byl dodatek č. 1 sjednáván jako smlouva prezidentské povahy. Obdobně je tedy souhlas Parlamentu České republiky vyžadován i k ukončení platnosti této smlouvy.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP