(11.10 hodin)
(pokračuje Langer)

V současné době je tento požadavek již uplatňován například Kanadou v souvislosti se zrušením vízové povinnosti. A platí, že pro děti mladší pěti let Kanada stanoví pouze dočasnou výjimku, která má platit do 1. dubna tohoto roku. V budoucnosti by se toto mohlo týkat i cestování do Spojených států amerických, které takovýto požadavek vznesly v rámci jednání o zrušení vízové povinnosti. Platí ovšem, že možnost zápis do cestovních dokladů rodičů zůstane zachována a zapsané děti budou moci nadále cestovat do států, které předložení vlastního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji nepožadují.

Třetí změnou, která je obsažena v tomto návrhu, je odstranění rozporu § 3 zákona o cestovních dokladech s evropskou směrnicí číslo 2004/38/ES o právu občanů unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských státků. Podle této směrnice jsou členské státy povinny umožnit občanům Evropské unie překračování hranic mezi nimi s platným průkazem totožnosti. A podle dosud platného § 3 zákona o cestovních dokladech je možné použít jako cestovní doklad pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to jen pro překračování tzv. vnitřních hranic. Předloženým návrhem se tato kolize zákona o cestovních dokladech s výše uvedenou směrnicí odstraňuje.

Odložení termínu pro zavedení údajů o otiscích prstů musí nabýt účinnosti před původně stanoveným termínem k 1. květnu, a právě proto požádala vláda o možnost projednání tohoto návrhu zákona ve zrychleném čtení, tedy podle § 90 odst. 1. Respektuji veto, které vůči užití tohoto ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny padlo, nicméně chtěl bych požádat všechny kolegyně a kolegy, zda bychom se mohli shodnout přinejmenším na tom, že výrazným způsobem zkrátíme lhůtu projednávání ve výborech tak, aby onen termín 1. května nebyl ohrožen, v tomto smyslu tedy aby tato novela zákona nabyla účinnosti ještě před 1. květnem tohoto roku.

Děkuji vám za pozornost, za pochopení, za vstřícnost a za spolupráci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane ministře, děkuji za vaše opakované díky. A prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení a tím je pan poslanec Petr Sunkovský.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegové, kolegyně, jak jste již byli seznámeni prostřednictvím sněmovního tisku číslo 389 a nyní i předkladatelskou zprávou ministra vnitra, je nám k projednání předložen vládní návrh zákona, kterým se navrhuje změna některých zákonů na úseku cestovních dokladů. Za prvé se navrhovaná novela dotýká změny zákona o cestovních dokladech, za druhé změny zákona o azylu, za třetí změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Dále se týká změny zákona o správních poplatcích a nakonec změny zákona číslo 136/2006 Sb.

Pan ministr ve své předkladatelské zprávě věcně popsal všechny atributy potřebnosti projednání předloženého návrhu zákona i důvody, proč vláda návrh tohoto zákona předkládá k našemu projednání. Přesto si dovolím i ze své pozice zpravodaje ještě jednou některá témata předložené novely zopakovat a okomentovat.

Jak jsme již slyšeli, nebo alespoň ti, kteří poslouchali, cílem navrhovaného zákona je odložení termínu zahájení vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickým údajem o otiscích prstů. Zákonem číslo 136/2006 Sb. bylo stanoveno zahájení vydávání těchto cestovních dokladů, jak již bylo řečeno, k 1. květnu 2008. Dosud však nebyla ze strany Evropské unie schválena technická specifikace pro zdokonalené povinné bezpečnostní mechanismy pro ochranu otisků prstů a přístup k nim, a tudíž ani nebylo možné předvídat rozhodnutí Komise Evropských společenství z června roku 2006, která schválila posunutí termínu až na rok 2009. Právě původní termín české legislativy vycházel z aktuálního stavu přípravy, kdy Česká republika byla plně připravena akceptovat původní termín, a vlastně i za tím účelem byla uzavřena smlouva s technickým dodavatelem.

Dále je navrhována změna zákona o cestovních dokladech, zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců umožňující vydávat cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i dětem mladším pěti let. V současné době je v souvislosti s bezvízovou dohodou uplatňována s Kanadou podmínka cestování na cestovní doklady se strojově čitelnými údaji, případně ještě nosičem dat s biometrickými údaji. Tato podmínka se vztahuje, jak už bylo řečeno, i na děti mladší pěti let, kterým však nelze podle stávající právní úpravy cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji vydat. Zde však musím poukázat na rozpor a skutečnost, že při projednávání zákona o cestovních dokladech v loňském roce nám bylo předkladatelem, kterým bylo též Ministerstvo vnitra a informatiky, tvrzeno, že dětem mladším pěti let nelze vydávat pasy s biometrickými údaji, a to právě z důvodu, že u dětí mladších pěti let se biometrické údaje s ohledem na jejich fyziologický vývoj velmi mění. Proto bylo umožněno takové malé děti zapisovat do cestovních dokladů rodičů.

Součástí návrhu je i změna ustanovení § 3, jak již zmiňoval pan ministr, zákona o cestovních dokladech, tak aby byl v souladu s evropskou směrnicí o právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Podle platného znění zákona o cestovních dokladech je však možné použít jako cestovní doklad pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a jen pro překračování tzv. vnitřní hranice.

Poslední část návrhu zákona mění zákon o správních poplatcích, kterou se stanoví výše správních poplatků za vydání cestovních dokladů jednotlivým věkovým skupinám obyvatel a cizincům v závislosti na typu vydávaného pasu, a to zdali se jedná o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem biometrických dat, nebo jedná-li se o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat.

Na závěr bych připomenul několik legislativně technických poznámek. Návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a jak již bylo ve zprávách řečeno, je i v souladu s nařízením Komise Evropských společenství číslo 2252/2004 o biometrických údajích a s nařízením číslo 2004/38 upravujícím přeshraniční pohyb. A je i v souladu se schengenským hraničním kodexem.

V oblasti finančního krytí se na základě přísnějších technických podmínek předpokládá finanční nárůst na vydávání cestovních dokladů ve výši zhruba 250 milionů korun, které by byly hrazeny ze všeobecné pokladní správy. Návrh zákona dle navrhovatele neklade nároky na rozpočty krajů ani obcí, nemá ani dopady na životní prostředí či na oblast malého či středního podnikání.

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem ke všem důvodům zmíněným ať už ve zprávě pana předkladatele, tak i v mojí zpravodajské zprávě doporučuji předloženou novelu zákona propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky, pokud mě zápisy nepletou, nemám, takže do obecné rozpravy se nikdo nehlásí… Takže pan poslanec Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ano. Dovolil bych si teď vystoupit jako poslanec Poslanecké sněmovny a požádat o zkrácení lhůty o 30 dnů, tak abychom byli schopni na příštím plénu tento návrh zákona projednat ve druhém, třetím čtení a mít tudíž šanci, že vyjádří-li se souhlasně k tomuto návrhu zákona i Senát, stihneme ten termín do 1. května tohoto roku. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Pokud ne, tak rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo nějaký jiný návrh? Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 55. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 177 přítomných bylo pro 113 (na světelné tabuli 114), nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP