(10.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Odůvodnění: Jedná se o úpravu názvů zákonů tak, jak byly publikovány ve Sbírce zákonů.

Za osmé: V části druhé čl. IV v dosavadním novelizačním bodě 22 v dosavadní poznámce pod čarou č. 14k za slova "dalších zákonů" vložit slova "(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)".

Odůvodnění: Upřesnění názvu zákona, pod kterým byl publikován ve Sbírce zákonů.

Za deváté: V části druhé čl. IV na konci novelizačního bodu 38 doplnit větu: "Dosavadní poznámky pod čarou č. 23, 24, 25 a 27 se zrušují."

Odůvodnění: Uvedené poznámky pod čarou se již v dalším textu zákona nevyskytují, proto je třeba provést jejich zrušení samostatnou legislativní větou.

V části třetí čl. IV, tedy za desáté, navrhuji - a je to poslední návrh - v části třetí čl. IV za slova "a některé další zákony" vložit slova "ve znění zákona č. 392/2005 Sb.,".

Odůvodnění: V textu je nutné doplnit, že zákon č. 316/2006 Sb. byl novelizován výše uvedenou novelou.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za trpělivost, se kterou jste sice nezáživné, ale nutné moje návrhy vyslechli.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale je to možná poslední příspěvek do podrobné rozpravy, protože další přihlášku nemám, takže se ještě pro kontrolu ptám, jestli někdo se nepřihlásil nebo se nechce přihlásit do podrobné rozpravy a přednést svůj pozměňovací návrh k tomuto tisku. Ale pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím, a pane zpravodaji, myslím, že můžeme ukončit i druhé čtení. Můžeme, takže děkuji a bod 29 je u konce a já ho odkládám.

 

Máme před sebou bod 30, to je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 383/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Tady upozorňuji, že je navrženo, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vzhledem k tomu, že se jedná o první čtení, měl bych podstatně podrobněji vysvětlit, proč vláda navrhuje novelizovat zákon o rostlinolékařské péči.

Vzhledem k tomu, že ta materie je poměrně specifická a složitá, nekladu si za cíl, abych v této chvíli Sněmovnu dopodrobna informoval o tom, co se vlastně touto novelizací má změnit, protože bych tady musel podrobně vysvětlit, co to je tzv. souběžný přípravek na ochranu rostlin. Pokud to nevíte, souběžný přípravek na ochranu rostlin je takový přípravek, který je již někde ve státech Evropské unie schválen a v České republice je rovněž schválen, to znamená, že je vlastně přípravek identický svou formulací, obsahem a specifikací účinné látky. A právě používání a schvalování těchto tzv. souběžných přípravků je předmětem poslední judikatury Evropského soudního dvora v návaznosti na aplikaci směrnice Rady 91/414/EHS. Celý tento návrh zákona se právě týká používání, uvádění do oběhu, schvalování a všeho dalšího, to znamená i přepravy těchto tzv. souběžných přípravků. Tudíž jak už jsem řekl, materie navýsost specifická, nicméně je třeba, abychom ji upravili zákonem. Proto jsem také byl samozřejmě pověřen vládou, abych tento zákon zde Sněmovně předložil, a věřím tomu, že po řádném projednání jej Sněmovna přijme.

Jak už pan předsedající naznačoval, naší původní představou bylo schválit ten zákon ve zkráceném řízení už právě proto, že se jedná o takto mimořádně specifickou a úzce zaměřenou materii, nicméně byl jsem informován, že proti tomuto postupu by mohl být určitý odpor, a na druhé straně je potřeba jasně říci, že v této chvíli není zase takový spěch, a proto stahuji ten požadavek na projednání podle § 90. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Taky děkuji, pane ministře. Budeme to tedy projednávat normálně v prvém čtení podle pravidelného režimu. Teď bych poprosil pana poslance Ladislava Skopala, který je zpravodajem pro prvé čtení. Informuji ho tedy, že jednáme v normálním režimu prvého čtení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pan ministr dostatečně zdůvodnil potřebu této novely o státní rostlinolékařské službě a já doporučuji Sněmovně, abychom tuto novelu pustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu o rostlinolékařské péči a přípravku na souběžnou ochranu rostlin. Není tu nikdo takový, kdo by chtěl k této věci vystoupit. V tom případě obecnou rozpravu ukončím.

Tady nikdo nic nenavrhoval, ani nikdo nic nezpochybňoval, takže zřejmě i předkladatel nemá na co reagovat. Snad jedinou věc, kterou můžeme udělat, je přikázat tento text k projednání příslušným výborům. Organizační výbor navrhl přikázat ho k projednání zemědělskému výboru. Já se ptám, jestli ještě někdo jiný ho chce projednat. Ale o tento přípravek nemá nikdo další zájem, takže budeme hlasovat o tom, co tady máme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 54, přítomno je tady údajně 180 poslanců, pro hlasovalo 124, proti žádný, takže tento návrh byl přijat, přikázali jsme to zemědělskému výboru.

 

Děkuji zpravodaji i navrhovateli a končím projednávání bodu číslo 30.

 

Máme před sebou bod číslo 31 a to je úplně jiná oblast. Vážení kolegové, je to

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
/sněmovní tisk 389/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vážení kolegové, udělám pětiminutovou pauzu, potřebuji si tady něco ujasnit. Já se omlouvám i panu ministrovi. Pět minut pauzy, já si to tady chci ujasnit s tím vetem. Děkuji a budeme pokračovat v 11.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP