Stenografický zápis 27. schůze, 1. února 2008


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Vlasta Bohdalová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj


43. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec František Bublan


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Miroslav Opálka


11. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Libý
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Jan Látka
Poslanec Petr Zgarba


63. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Václav Exner
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Daniel Reisiegel


110. Rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky /sněmovní tisk 369/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Vidím


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Josef Čerňanský
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Krupka


48. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda PSP Miloslav Vlček


58. Návrh poslanců Robina Böhnische, Antonína Sedi, Petra Wolfa, Karla Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k vyslovení souhlasu s ratifikací, a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 197 o podpůrném rámci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Tomáš Kvapil


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Miloslav Soušek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo ve 13.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP