Stenografický zápis 27. schůze, 30. ledna 2008


(Schůze zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Lubomír Suk


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Wolf


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Daniel Reisiegel


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Václav Exner


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Kateřina Konečná


121. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1 ze dne 27. června 2006 k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Tluchoř


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Zdeněk Jičínský


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Tom Zajíček


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Pavel Kováčik


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin)
(Jednání pokračovalo v 11.06 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec František Bublan
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Šimonovský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala


33. Návrh poslanců Davida Kafky, Daniela Petrušky, Přemysla Rabase, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec David Kafka
Poslankyně Kateřina Konečná


34. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


42. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013 /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec David Rath
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček

(Jednání přerušeno v 14.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


34. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath


35. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen /sněmovní tisk 341/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


35. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen /sněmovní tisk 341/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Pavel Svoboda


36. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Michala Haška, Přemysla Rabase, Zdeňka Macha, Pavla Bohatce, Jaroslava Kleina, Josefa Čerňanského a Petra Zgarby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Daniel Petruška
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal


37. Návrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec David Kafka
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec David Kafka
Poslanec Václav Mencl


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka


49. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová


50. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


51. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP